1383
2004-2005

عــقــرب
Aqrab
October-November
شـنـبه يکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنجشنبه جمعه
Sat Sun Mon Tue Wed Thu Fri
1
22
2
23
3
24
4
25
5
26
6
27
7
28
8
29
9
30
10
31
11
1
12
2
13
3
14
4
15
5
16
6
17
7
18
8
19
9
20
10
21
11
22
12
23
13
24
14
25
15
26
16
27
17
28
18
29
19
30
20

2 عقرب روز تاسیس سازمان ملل

3 عقرب روز جوانان

16 عقرب 1312 کشته شدن نادر شاه بدست عبدالخالق

21 عقرب 1272 امضا معاهده خط دیورند بین عبدالرحمن خان و نماینده انگلیس مارتیمر دیورند

14 نومبر1984 مطابق 23 عقرب آغاز تحریم اقتصادی از جانب امریکا و شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه

24 - 26 عيد سعيد فطر