1383
2004-2005

حوت
hout
February-March
شـنـبه يکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنجشنبه جمعه
Sat Sun Mon Tue Wed Thu Fri
1
19
2
20
3
21
4
22
5
23
6
24
7
25
8
26
9
27
10
28
11
1
12
2
13
3
14
4
15
5
16
6
17
7
18
8
19
9
20
10
21
11
22
12
23
13
24
14
25
15
26
16
27
17
28
18
29
19
30
20

1 حوت روز عاشوا

3 حوت 1358 روز قیام مردم کابل برضد حکومت

7 حوت 1380 ابلاغیه تخریب بت بامیان از طرف طالبان

8 حوت روز وفات علامه سید جمال الدین افغان در استانبول

18 حوت مطابق به هشت مارچ روز جهانی زن