فصل( زمستان) مساعدت بر فقرا و مساکين و همياری بر بی نوايان

10

 


سال1384 سال مرغ است

 

ذي القعده الحرام    1426                      جدی (مرغومی)1384         

2005   December

Januar   2006 

   ذي الحجه الحرام                                                           دی

 

 روز شمار سال 1384

  شنبـــــــــه

Sat

يکشنبـــــــــه

Sun

دوشنبــــــــه

Mon

سه شنبـه

Tus

چهـارشنبـــه

Wed

پنج شنبــه

Thu

جمعـــــــــه

Fri

 

 

 

 

 

 

۱

۲۰

22

 

 

۲

۲۱

23

 

 

 

طــرح   :

ديزاين :       از

تنظيم   :

 

 

سراج الدين اديب

= = = = = =

 

ـ آدم، از سنگر واقعی بينی به راحتی ميتواند در جهت حل مسايل حرکت کند.

 

ـ زور گو و ستمگر مباش و با ستمگران همراه و قرين مشو .

 

ـ خوشا به حال آن کس که عمرش دراز و عملش نيک باشد.

 

 

 

٣

۲۲

24

 

 

۴

٣۲

25

 

 

۵

۲۴

26

 

 

۶

۲۵

27

 

 

۷

۲۶

28

 

 

٨

۲۷

29

 

 

۹

٨۲

30

 

 

۱۰

۲۹

31

 

 

۱۱

۰٣

Jan

 

 

۱۲

ذي الحجه

2

 

 

13

۲

3

 

 

۱۴

٣

4

 

 

۱۵

۴

5

 

 

۱۶

۵

6

 

 

۱۷

۶

7

 

 

18

۷

8

 

 

۱۹

٨

9

 

 

۲۰

۹

10

 

 

۲۱

۱۰

11

 

 

۲۲

۱۱

12

 

 

23

۱۲

13

 

 

۲۴

٣۱

14

 

 

۲۵

۱۴

15

 

 

۲۶

۱۵

16

 

 

۲۷

۱۶

17

 

 

28

۱۷

18

 

 

۲۹

٨۱

19

 

 

30

۱۹

20

 

 

 

 

 

 

 

 

Inour Lonely Land, no one int er ests Us    

دراين سرای بی کسی، کسی به در نميزند

No Bird flies in our Land

به دشت پر ملال ما، پرنده پر نميزند

                                                                                                 پرنده پر نميزند      No Bird flies

No body is awake, it Seama all are at slep

يکی زشب گرفتگان چراغ بر نمی کند

ـ 6 جدی 1358 دخول ارتش اتحادشوروی /  مرحله نوين تکاملی انقلاب ثورتحت رهبری ببرک کارمل

ـ 11 جدی آغاز سال جديد ( 2006 ) ميلادی  

ـ 11 جدی 1343( اول جنوری 1965 ميلادی ) نخستين کنگره جمعيت دموکراتيک خلق در شهر کابل تدوير يافت

ـ 20 جدی ( 9 ذوالحجه) عرفه و 21 تا 23 جدی روز عيد سعيد اضحی رخصتی انشاالله

ـ  27 جدی 1307 خورشيدی، اعلان پادشاهی امير حبيب الله خان کلکانی                                                                   

 

 


باز گشت