1383
2004-2005

جدی
jadi
December-January
شـنـبه يکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنجشنبه جمعه
Sat Sun Mon Tue Wed Thu Fri
1
21
2
22
3
23
4
24
5
25
6
26
7
27
8
28
9
29
10
30
11
31
12
1
13
2
14
3
15
4
16
5
17
6
18
7
19
8
20
9
21
10
22
11
23
12
24
13
25
14
26
15
27
16
28
17
29
18
30
19

اول جدی 1380 مطابق22 دسمبر2001 تشکیل کابینه عبوری در کابل

6 جدی 1358 روز تجاوز قشون سرخ به کشور

12 جدی اول سال 2005 میلادی