1383
2004-2005

مــيــزان
mezan
September-October
شـنـبه يکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنجشنبه جمعه
Sat Sun Mon Tue Wed Thu Fri
1
22
2
23
3
24
4
25
5
26
6
27
7
28
8
29
9
30
10
1
11
2
12
3
13
4
14
5
15
6
16
7
17
8
18
9
19
10
20
11
21
12
22
13
23
14
24
15
25
16
26
17
27
18
28
19
29
20
30
21

6  میزان 1375 سقوط کابل توسط طالبان

12 میزان روز سیاحت

15 میزان 1307 اولین روز رفع حجاب درکشور

7 اکتوبرمطابق 15 میزان شروع حملات هوائی و راکتی امریکا ومتحدینش علیه افغانستان

25 ميزان اول ماه رمضان