فصل( خزان) برهمه دوست داران وطن عزيزم افغانستان مبارک باد

9


سال1384 سال مرغ است

 

     شوال المعظم  1426                                   قوس ( ليندی)1384         

 2005     November

  ذيقعده الحرام                  

                       آذر                                        December

 

 روز شمار سال 1384

  شنبـــــــــه

Sat

يکشنبـــــــــه

Sun

دوشنبــــــــه

Mon

سه شنبـه

Tus

چهـارشنبـــه

Wed

پنج شنبــه

Thu

جمعـــــــــه

Fri

 

 

 

 

۱

۱۹

22

 

 

۲

۲۰

23

 

 

٣

۲۱

24

 

 

۴

۲۲

25

 

 

 

طــرح   :

ديزاين :       از

تنظيم   :

 

سراج الدين اديب

= = = = = =

 

 ـ در پی هر گريه آخر خنده ای است .

 

ـ ثنای خود و اهل خود پيش کس مگو.

 

ـ زيبايی سخن به کوتاهی و اختصار است .

 

ـ عاقل به سعی و کوشش خود تکيه می کند و نادان به آرزو های دور و درازش ( امام حسين ).

 

۵

٣۲

26

 

 

۶

۲۴

27

 

 

۷

۲۵

28

 

 

٨

۲۶

29

 

 

۹

۲۷

30

 

 

۱۰

٨۲

Dece

 

 

۱۱

۲۹

2

 

 

۱۲

ذيقعده

3

 

 

13

۲

4

 

 

۱۴

٣

5

 

 

۱۵

۴

6

 

 

۱۶

۵

7

 

 

۱۷

۶

8

 

 

18

۷

9

 

 

۱۹

٨

10

 

 

۲۰

۹

11

 

 

۲۱

۱۰

12

 

 

۲۲

۱۱

13

 

 

23

۱۲

14

 

 

۲۴

٣۱

15

 

 

۲۵

۱۴

16

 

 

۲۶

۱۵

17

 

 

۲۷

۱۶

18

 

 

28

۱۷

19

 

 

۲۹

٨۱

20

 

 

30

۱۹

21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ـ 4 قوس ( 25 نومبر ) روز جهانی محفوظ زنان از تجاوز جنسی .                                                                            

ـ 10 قوس ( اولدسمبر ) روز جهانی ايدز .

ـ 12 قوس ( 3 دسمبر ) روز جهانی معيوبين.  /   18 قوس ( 9 دسمبر ) روز جهانی مبارزه با فساد مالی و اداری 

ـ  19 قوس ( 10 دسمبر ) روز جهانی حقوق بشر .

ـ 25 قوس 1356 شخصی بنام مرجان به جرم قتل علی احمد خرم وزير پلان گرفتار شد.

ـ 6 قوس 1357  شش تن ( ببرک کارمل، محمود بريالی، نور احمد نور، داکتر اناهيتا راتب زاد، داکتر نجيب الله و     .....) بحيث سفرای افغانستان در کشور های مختلف توظيف شدند .

14 قوس 1357 (5 دسمبر 1978) هيئت عالی رتبه برياست نورمحمد تره کی رئيس شورای انقلابی قرار داد همه جانبه را با جانب اتحاد شوروی ( ليوند برژنف ) به امضأ رسانيدند .

25 قوس 1358 ( 16 دسمبر 1979 ) اتحاد شوروی چند واحد قطعه نظامی خود را در سرحدات افغانستان جابجا ساخت .

ـ  کودکان را دوست بداريد و آنها را مورد محبت خود قرار دهيد رسول اکرم ـ ص ـ .

ـ دانش پژوهی، از عبادت خدا بر تر است رسول اکرم ـ ص ـ .

ـ   ای پادشه خوبان، داد از غم تنهايی   =   دل بی تو به جان آمد وقت است که باز آيی حافظ    }

ـ   {  خويش را چون از خودی محکم کنی   =   تو اگر خواهی جهان برهم کنی اقبال لاهوری    }

 

 


باز گشت