1383
2004-2005

قــــوس
qous
November-December
شـنـبه يکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنجشنبه جمعه
Sat Sun Mon Tue Wed Thu Fri
1
21
2
22
3
23
4
24
5
25
6
26
7
27
8
28
9
29
10
30
11
1
12
2
13
3
14
4
15
5
16
6
17
7
18
8
19
9
20
10
21
11
22
12
23
13
24
14
25
15
26
16
27
17
28
18
29
19
30
20

27 نومبر 2001 آغاز کنفرانس بن راجع به تشکیل حکومت عبوری افغانستان

14 قوس روز توافق نیروهای سیاسی کشور در کنفرانس بن

28 قوس مطابق 19 دسمبر جلوس حبیب الله کلکانی در امارت کابل