1383
2004-2005

ســرطــان
saratan
June-July
شـنـبه يکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنجشنبه جمعه
Sat Sun Mon Tue Wed Thu Fri
1
21
2
22
3
23
4
24
5
25
6
26
7
27
8
28
9
29
10
30
11
1
12
2
13
3
14
4
15
5
16
6
17
7
18
8
19
9
20
10
21
11
22
12
23
13
24
14
25
15
26
16
27
17
28
18
29
19
30
20
31
21

5 سرطان روز جهانی مبارزه با مواد مخدره

8 سرطان 1360 روز وفات استاد دری لوگری

12 سرطان روز جهانی کوپراتیف ها

26 سرطان 1352 کود تای جمهوریت برهبری سر دار محمد داود

27 سرطان 1346 روز وفات استاد غلام حسین یکی از پیش گامان موسیقی افغانستان