فصل تابستان برهمه دوست داران وطن عزيزم افغانستان مبارک باد

6


سال1384 سال مرغ است

      

رجب المرجب 1426                                   سنبله ( وری )1384                      

         2005 August  

شعبان المبارک                                                  شهريور                                             Sptember

 

 روزشمار سال 1384

 شنبــــــــه

Sat

يکشنبـــــــــه

Sun

دوشنبــــــــه

Mon

سه شنبـه

Tus

چهـارشنبـــه

Wed

پنج شنبــه

Thu

جمعـــــــــه

Fri

 

 

 

 

۱

۱۷

23

 

 

۲

٨۱

24

 

 

٣

۱۹

25

 

 

۴

۲۰

26

 

 

 

طــرح :

ديزاين :     از

تنظيم   :

 

 

سراج الدين اديب

= = = =  =

 

ـ مهربانی باعث می شود دوستان بسيار پيدا کنيد.

 

ـ  محبت کنيد و ديگران شمار را دوست خواهند داشت .

 

ـ صبر و برد باری شادی شمار را در سختی ها تضمين می کند .

 

۵

۲۱

27

 

 

۶

۲۲

28

 

 

۷

٣۲

29

 

 

٨

۲۴

30

 

 

۹

۲۵

31

 

 

۱۰

۲۶

Spte

 

 

۱۱

۲۷

2

 

 

۱۲

٨۲

3

 

 

13

۲۹

4

 

 

۱۴

۰٣

5

 

 

۱۵

شعبان

6

 

 

۱۶

۲

7

 

 

۱۷

٣

8

 

 

18

۴

9

 

 

۱۹

۵

10

 

 

۲۰

۶

11

 

 

۲۱

۷

12

 

 

۲۲

٨

13

 

 

٣۲

۹

14

 

 

۲۴

۱۰

15

 

 

۲۵

۱۱

16

 

 

۲۶

۱۲

17

 

 

۲۷

٣۱

18

 

 

٨۲

۱۴

19

 

 

۲۹

۱۵

20

 

 

30

۱۶

21

 

 

31

۱۷

22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ـ 9   سنبله ( 31، اگست ) روز همبستگی با برادران پشتون و بلوچ

ـ 10 سنبله ( اول سپتمبر ) روز جهانی صلح

ـ 12 سنبله ( 3 سپتمبر ) روز جنبش عدم انسلاک

ـ 17 سنبله ( 8 سپتمبر ) روز جهانی سواد و مطبوعات

ـ 20 سنبله ( 11 سپتمبر2001) حمله انتحاری چند بال طياره حامل مواد منفجره به برجهای تجارت جهانی در امريکا

ـ 25 سنبله 1358 خورشيدی  کودتای حفيظ الله امين عليه نور محمد تره کی

ـ 31 سنبله1359 خورشيدی آغازجنگ ايران و عراق

  9  سنبله ( 26 رجب المرجب ) شب معراج النبی ( ص)

ـ    ارزشمند ترين مردم کسانی هستند که با همسرشان مهربان و بخشنده اند . فاطمه ـ س ـ

ـ  آرام بودن شمار را از درگيری و کشمکش محفوظ می دارد .

ـ  شادی درسخت ترين شرايط به شما نيرو می بخشد.

 

 


باز گشت