فصل بهار برهمه دوست داران وطن عزيزم افغانستان مبارک باد

2

سال1384 سال مرغ است

    

ربيع الاول1426                                              ثور( غويی ) 1384                                

   May

 _April    2005

      ربيع الثانی                                                                                  ارديبهشت                                

 

   روز

   شمارسال

   1384

  شنبــــــــــه

Sat

يکشنبـــــــــه

Sun

دوشنبــــــــــه

Mon

سـه شنبـه

Tue

چهـارشنبــــه

Wed.

پنج شنبـــه

Thu

جمعــــــــــه

Fri

 

 

 

 

 

 

۱

۱۱

21

 

 

۲

۱۲

22

 

 

 

 

طــرح   :

ديزاين :       از

تنظيم   :

 

سراج الدين اديب

= = = = = =

 

 

 

 

- فصل بهار روح زمان است .

 

- کم خوردن و خفتن عادت اندوز.

 

- زجنگ گذشته ياد مکن.

 

٣

٣۱

23

 

 

۴

۱۴

24

 

 

۵

۱۵

25

 

 

۶

۱۶

26

 

 

۷

۱۷

27

 

 

٨

٨۱

28

 

 

۹

۱۹

29

 

 

۱۰

۲۰

30

 

 

۱۱

۲۱

May

 

 

۱۲

۲۲

2

 

 

۱٣

٣۲

3

 

 

۱۴

۲۴

4

 

 

۱۵

۲۵

5

 

 

۱۶

۲۶

6

 

 

۱۷

۲۷

7

 

 

۱٨

٨۲

8

 

 

۱۹

۲۹

9

 

 

۲۰

۰٣

10

 

 

۲۱

ربيع الثانی

11

 

 

۲۲

۲

12

 

 

23

٣

13

 

 

۲۴

۴

14

 

 

۲۵

۵

15

 

 

۲۶

۶

16

 

 

۲۷

۷

17

 

 

28

٨

18

 

 

۲۹

۹

19

 

 

30

۱۰

20

 

 

31

۱۱

21

 

 

 

 

 

 

 

-   2 ثور:( 12 ربيع الاول) ميلاد النبی ( ص ).

7 ثور: انقلاب به رهبری حزب دموکراتيک خلق درافغانستان .   

ـ 8 ثور1371 انتقال قدرت از حزب دموکراتيک خلق افغانستان ( حزب وطن ) به مجاهدين .

-  11 ثور: روز جهانی کارگر.

-   18 ثور: روز جهانی صليب سرخ و هلال احمر .    

-   28  ثور: روز جهانی خانواده . 

 

ـ   دلهايتان را به مهربانی عادت دهيد و بيشتر انديشه کنيد.                                                                                      

ـ  اگر دين نداريد و از روز واپسين نمی هراسيد، الاقل به انسان ارج گزاريد و آزاد  باشيد.

 ـ غضب، کليد هر شری است.

ـ      {اوقات خوش آن بود که با دوست به سر شد  =   باقی همه يی حاصلی و بی خبری بود    ( حافظ )}

 

 

 


بازگشت