1383
2004-2005

ثــور

sour
April-May
شـنـبه يکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنجشنبه جمعه
Sat Sun Mon Tue Wed Thu Fri
1
20
2
21
3
22
4
23
5
24
6
25
7
26
8
27
9
28
10
29
11
30
12
1
13
2
14
3
15
4
16
5
17
6
18
7
19
8
20
9
21
10
22
11
23
12
24
13
25
14
26
15
27
16
28
17
29
18
30
19
31
20

7 ثور 1357 کودتای ثور

8 ثور 1372 غصب قدرت توسط گروه های جهادی

12 ثور روز بین المللی کار گر

13 ثور روز وفات استاد خلیل الله خلیلی شاعر شهیر کشور

15 ثور روز وفات استاد اولمیر آواز خوان مشهور کشور

18 ثور روز صلیب سرخ