« شب رفت و سحر نشد .... »  کتابيست نبشته ی فرهيختهً محترم جناب نصير مهرين که به همت آقای واسع بهادری جمع آوری  و تدوين گرديده است.

اين مجموعه مشتمل بر هژده نبشه ی  مهرين است که مسايل مختلف از جمله تحليل ها از اوضاع و احوال کشور در دو دهه گذشته ، ادبيات و فرهنگ و مسايل هنری را احتوا ميکند.

« اعتراض برخود ما» ، « يک تبصره کوتاه » ، « درباره لويه جرگه اضطراری » ، « شب رفت و سحر نشد شب آمد » ، « آيا اختلافات با طالبان روی ريش است » ، « بت های باميان در معرض نابود » ، « در حاشيه ( چادری نپوش ، چادری بپوش ، چادر نپوش ... ) » ، « نکاتی پيرامون مقدمهً » « تصوير عبرت  » ،  « فرازی از انديشه های جلال الدين محمد بلخی » ، « احتياج ما به مطبوعات تفاهم جو » ، « حاصل سه سخن ، شادروان علی رضوی » ، « قوم ستيزی يا استبداد ستيزی » ، « ديروز را نميتوان فراموش کرد» ،  بيداری شعور سياسی در شمس النهار» ، « اسپ ليلا » ، « سرگذشت الماس کوه نور» ، « در حاشيه رويداد سوم حوت » ، «  افغانستان در مسير تاريخ و سخن چند در باب موضع جناب محمد عزيز نعيم » ، « نگاهی به موقف سياسی غبار »  و « مصاحبه » عناوين مقالات اين مجموعه است.

اين کتاب در 131 صفحه در بنگاه انتشارات و مطبعه ميوند در کابل به چاپ رسيده است.

بامسرت بايد بعرض برسانم که اين کتاب، در هفته گذشته هنگامی بدسترس ما قرار گرفت که  بنياد نشراتی شاهمامه که در صفحه آرايی کتاب مذکور زحمات بزرگی را متحمل شده بود ، آنرا در صفحات انترنت قرار داده است ، که کاريست بس نيکو و قابل ستايش .

مامطالعهء اين اثر پژوهشی و سودمند را به خوانندگان سايت آريايی سفارش ميکنيم و پيروزی های بيشتر مؤلف را آرزو منديم.


اين کتاب را بشکل پی دی اف مطالعه فرماييدبالا

صفحة دری * بازگشت