نصير مهرين

 

چرا " افغانستان در مسيرتاريخ " توقيف شد؟

چناب نصير مهرين ، محقق و نويسندهً شهير کشور ، به سلسله کار های بزرگ سياسی و فرهنگی شان ، دراين اواخر ، کتابی را تحت " چرا افغانستان در مسيرتاريخ توقيف شد؟ " به چاپ رسانيده اند.

در مقدمه اين اثر ارزشمند و خواندنی آمده است : مطالبی را که از نطر ميگذرد ، هريک به بمناسبتی نگاشته شده که بنابر ملحوظات کوتاهی صفحات و يا کمی وقت فشرده تر تهيه شده است. آنچه در مورد کاتب فيض محمد و ميرغلام محمد غبار يادآوری گرديأه ، از غايت توجه بدانها و زحمات و مشکلات شان مايه گرفته است. مسلما بدون بر داشتن گام های در جهت معرفت با آنها ، ديگران و آثار شان ، زمينه نقد سالم فراهم نخواهد شد. نقدی که فقدانش در جامعه ما کار تکميلی گذشتگان و ندوين تاريخ اجتماعی را به درازا خواه کشانيد.

" پروسترويکا و افغانستان " نام در نظرداشته بود که چهار سال قبل عنوان کتابی را بايد ميگرفت. از آن ياداشتها ، خصوصا از بخش تاريخی آن ، قسمت کوچکی برای اين مجموعه انتخاب گرديد. مطالب جمع شده پيرامون قتل امير حبيب الله ، اصلا صورت مدخلی را داشت برای نگريستن به خاستگاههای پدر کشی در خاندانهای سلطنتی و کودتا ها که در جوامعی مانند افغانستان صورت گرفته است. معوق قرار گرفتن موقتی مانع رج آن به صورت مطلب مستقلی نگرديد. با اين آرزومندی که کارهای ضمنی و جانبی موجود در دنباله خويش با تمرکز بيشتر چهره گ.يا و دقيقتری را بگيرد. ياداشتهای موجود به جاپ ميرسد.

فهرست مطالب اين اثر :

1 ـ چرا " افغانستان در مسيرتاريخ" توقيف شد؟

2 ـ يادی از ميرغلام محمد غبار

3 ـ اميرحبيب الله خان را چه کسی کشت؟

4 ـ زحمات و رنجهای کاتب فيض محمد

5 ـ پروسترويکا و افغانستان

اين کتاب در 82 صفحه  با قطع و صحافت زيبا از طرف انتشارات ميوند در شهر کابل به چاپ رسيده است.

سايت آريايی ، به خوانندگان محترم توصيه می نمايد تا اين اثر پژوهشی را بدست آورده و از مطالعهً آن  معلومات بسيار مفيد بدست آورند. ما پيروزی های بيشر برای جناب مهرين  آرزومنديم. 

 

شما ميتوانيد ديگرآثار گرانبهای جناب مهرين را در سايت آريايی مطالعه فرمائيد

در حاشيهً فرهنگ اعتراف
درنگی برزمينه های استبداد شناسی نادرشاه
افغانستان جامعهً رشوت زده
اندکی از رنجهای زنان و دختران در افغانستان
کمپنی هند شرقی و مرگ وزیر محمد اکبر خان
کـــــــلاهـــــنـــــامــــه
کمپنی هند شرقی و مرگ وزيرمحمد اکبرخان
 " عوامل سياسی چند همسری " در افغانستان معاصر و پيامد های آن
گوشه يی از قتل های سياسی در تاريخ افغانستان معاصر
« شب رفت و سحر نشد .... »

 

 

 بالا

صفحة دری * بازگشت