پرچم های کشور
 
  شاه امان الله-1919



شاه امان الله 1928



حبیب الله کلکانی



محمد نادر شاه:1929

محمد ظاهر شاه: 1933-1973

سردار محمد داود: 1973-1978



 نور محمد تره کی 1978-1980



ببرک کارمل: 1980-1986



نجیب الله: 1986-1992



مجاهدین 1993

مجاهدین

امارت اسلامی رژیم طالبان



پرچم کنونی

بالا

بعدی * بازگشت * قبلی