سوئدی
  انگليسی
معلومات در مورد
 
  1396
1395
1394
1393
1392
1391
1390
1389
1388
1387
1386
1385
1384
1383

  بررسی منازعات افغانستان وپاکستان
آنانيکه مرز دیورند را به رسمیت شناختند
اعلاميه ، کنوانسيونها و مقالات حقوق بشر
اعتراض روشنفکران بر ضد بنيادگرايی
احزاب و گروه های سياسی
مقالات پيرامون مسوده قانون اساسی
مقالات پيرامون قانون اساسی
کتاب

  سالگردهای آريايی
*12+++ 6** 5** 4** 3** 2

 

فعاليت های فرهنگی در شهر گوتنبرگ
کابل
قوانين اساسی
سميع رفيع : در بارة محاسن شعر،علم عروض، تقطيع و اوزان اشعار فارسي
محسن زردادی : مقدمهء جديد بر طرح پيشنهادي سابق
دستگير صادقی : جنايت عليه فرهنگ و ميراثهای فرهنگي
عزیزالدین حیدری : فولکلور های کابل زمین
احمد زاهد رسا : قانون بی اساس
فاروق فرزين : حملات انتحارى- هديه و فديه يا افتضاح استخباراتى قرن
استاد (صباح) : افغانستان قبل از ميلاد
استاد (صباح) : ابن سینای بلخی
دستگير صادقی : جهانی ديگر ممکن است
خواجه بشير احمد انصاری : حج؛ سيرى از تخلف قبيله به تمدن قبله
استاد صباح : قهرمان مردی از آريانای کهن
استاد صباح : گوشهً از تاريخ مشروطه خواهان
کميته فرهنگی افغانها در اوکراين : رجال ملی نبايد فراموش شود
اسحق نگارگر : « قحط سالی » در قحط سال انديشه و فرهنگ
دستگير نايل : نيم نگاهی به کتاب ارمغان چاه آب
سيد حسن اخلاق ماستر فلسفهً غرب : حضرت مولانا و انسان مدرن
دوکتور غلام دستگير رضايِی : باز سازی و توسعه اقتصادی
فتح محمد سامع : ترکيب اتنيکی ( قومی و مليتی ) نفوس افغانستان
ميرعبدالواحد سادات : صدای آشنای کريم از ام البلاد قديم
هاشم طوفان : کوچی ها بمثالهً يک ابزار سياسی
غارت و چپاول ثروت بيت المال توسط « دفتر معاملات مُلکی » سردار ولی در دفتر شاه سابق
نامهً سرگشاده به آقای ابراهيمی و خليل زاد
دريابی : شعار حقوق بشر چراغ سبز عليه حقوق بشر
عمرقاسمی : خالص با فتواي ناخالص و ياخدمت بموقع به بيگانه
داکتر هارون امير زاده : آيا بازسازی ارزش اشغال را داشت
نامهً سرگشاده به جنرال دوستم و استادعطا
داکتر هارون امير زاده : چگونه امريکا با طالبان کنار آمد
سيد حسن اخلاق : مولانا و بسترها‍ی شكوفايی حقوق بشر
ولی منگل : امريکايان په افغانستان کی
popup , kookie فريد سياوش : ازکارانداختن
اکادميسين دستگير پنجشيری : اردوی منظم ملی ضامن صلح
عصر دولتشاهی : روشنفکر، مرزا قلم ونوکرخان
تهنِیت گوئیم سالگرد آزادی را
اکادميسين دستگير پنجشيری :
راه حل صلح آميز ميراثهای استعمار بريتانيا در پاکستان

اکادمسين دستگير پنجشيری : نظریات پیرامون طرح ها
نامة شعله سعدی به خامنه ای
چرانجيب الله پناهنده شد
کشتار دستجمعی اسيران جنگ

:کانديد اکادميسين اعظم سيستانی
1.تاراج گنجينه های فرهنگی
2.نقش روحانيت متنفذ

راپور سالانة عفو بین الملل
مس افغانستان
ملا نصرالدين

نشریه سپيده دم
حبيب الله کلکانی و نادرشاه
دوکتور محمودی
لويه جرگه

تجليل از يکصدمين سالگرد تولداستاد خليل الله خليلی
بزرگداشت از مورخ نامدار کشور فيض محمد کاتب
کاظم وحيدی مدير مسئول شهروند : پيام به آقای خليلی
نيکولاي کزيروف : «ما ، با دست هاي خود قايق افغانستان را در موج ها افکنديم
داکترهارون اميرزاده : ترجمه دو مقالهً علمی در مورد مجسمه های باميان
سنگ شکن : به بهانه سالگرد مجسمه بودا درباميان
دستگير نايل : سیما ی ( ا نسا ن ) د ر ا د ب وفر هنگ فا ر سی
فرید سیاووش : مجسمه ها می گریند
هنديه دافغانستان : زنى کم نطيرافغان
سنگ شکن : ميرويس خان هوتک وميربچه خان کوهستانی
انور نورزاد : انتخابات آينده، كرزی و بحران بی اعتمادی
نوشته ً محمود نجفی :مرد اجنبی و گمنام تاريخ معاصر افغانستان داکتر محمد عبدالغنی خان
استاد صباح : مؤرخين جاوندانه تاريخ کشور ما
استاد صباح : زنان سخنور در افغانستان
داکتر شنوا : درخشش های تيره
استاد صباح : از حرف تا عمل
دسگير نايل : والی جديد باغيس کيست ، کجائيست ، کجا کرده جهاد؟
ا علا میه
فضل رحيم رحيم : بياد بود ازاستاد رفيق صادق فقيد
استاد صباح : مولوی ، ناصر خسرو و حافظ
استاد صباح : گوشهً از تاريخ افغانستان
رهنمود تهيه بودجه عادی و انکشافی سال 1383
کمک های بانک جهانی و صندوق بين المللی پول
احمدوحید صادقی : جنگ با تروریزم یا استحکام قدرت امپراتوری ؟
عبدالولی منگل : کابل کی حه تيريژی
آزاد : جغرافيای دهن
احمدشاه عبادی : جهان را سياه و سفيد ديدن تاچه وقت؟
سعد : زور کم قهر بسيار
کانديدای اکادميسين سيستانی : از سراب تا مرداب
دستگیر صادقی : سوم عقرب ـ یک روز تاریخی
داکتر هارون امير زاده : پاکستان و تجارت بردگان افغا نی
عمر قاسمي از كابل : خطائيكه دوباره بر ملت تحميل ميشود
فضل الرحيم رحيم : مطرب پرآوازه
داکتر هارون اميرزاده : به ياد اسکندر ختلانی
دستگير صادقی : حقوق بشر و آزادی های اساسی
عبدالولی منگل : پشتو مقاله
عبدالخالق بقائی : بلخ وارث آريانای کبير است
پيام نهضت تفاهم افغانها در اروپا
محبوبیت احمد ظاهر در آسیای میانه
فريد سياوش : چپ ـ راست و خط سوم
مجيد کلکانی: دلاور مردی از کهدامن
طنزهايی از فضل الرحيم رحيم
محاسبه ساده با به اصطلاح شاه پرستان
نظريات ارسالی دوستان در مورد قانون اساسی
پرسشنامه درمورد قانون اساسی
دو طنز ازفريد سياوش
دوکتور پامير ناتو از حريم خود پا فراتر می گذارد
عظيم اکبری تبصره بر مسوده قانون اساسی
فريد سياوش نه جهاد نه انقلاب
فشردهء پيام اکادميسين دستگير پنجشيری بجلسهء شهر مالمو سويدن
صبور رحيل دولتشاهی شريعت در صوبه سرحدو اثرات آن بر افغانستان
داکتر اکرم عثمان عراق آزمونگاه حق و باطل
داکترحسين بهروز ژاندارم بين المللی
پايه گذاری نهضت فراگير سياسی

:داکتر علوم عبدالکبير رنجبر
1.پیام وحدت

حل تشکيلات سياسی سراسری در افغانستان .2
جنبش های روشنفكری قرن بيستم افغانستان .3

نشرات برون مرزی
برگی از تاریخ کشور ما
مبا ر زات مشر وطه خوا ها ن
هم مانندی چپی ها و راستی ها
اشخاص مشهور
شاعران
قانون های اساسی کشور
گذرگاه شقايق
نوروزدر افغانستان
تاريخ روابط افغان جرمنی
 • نوروزی
 • استقلال
 • کارتون
 • فکاهی1***2
 • تقويم سال 1383
 • دوستم
 • سفر های شاه امان الله
 • نقش زن در کشور
 • متل ها**1**2**3
 • احمد رشید**1*****2
 • ترور های سياسی**1 *** 2
 • آل يحيی
 • قالين بافی و جنگ **عکس هائی از کار های حرفوی **مناظر کشور


  بالا
   
  بازگشت