قابل توجه جناب سيستانی

 

  (  سنگ شکن )

ا ی ذا ت بی چو ن ! ا ین حقیر سرا پا تقصیر بر آ ستا ن ملکو تی و عتبه مقد س تو سر می سا ید ، ا گر ترا  سپا س نگو یم پس قلم ، کلما ت و وا ژ ه ها را نیز فر یب دا ده ا م .

تو ا ن بخشا !

با ز هم تو د ستم را بگیر که کلما ت ، هیچند و ا ند یشه ها پیچ د ر پیچ .

مهر با نم !

ا ین حقیقت را نیک می دا نم که ا گر لطف و د ر یا ی بخششت ، شعشعه فیض خو یشرا ا ز کلا مم و قلمم با ز گیری ، فا نو س شکسته خا مه ا م همیشه خا مو ش خو ا هد شد و پنها ن نتو ا نم کر د که غر و ب قلمم ، مر گم را تد ا عی  می کند .

بلی –

پر و ر د گا را !

ا ین سا یه لطف تو ا ست که کلما ت ، ا ستعا ره ها ، تشبیه ها ، قو ا فی ، ر د یف ها ، ر یتم ها و و زن ، چو ن عر و سا ن آ را سته به ا ستقبا لم می شتا بند و حجله تو فیق را به من می نما یا نند .

د ر گر ما گر م نو شتن مصا ر یع ، حرا ر تی د لپذیر ، چو ن نوا زش خو ر شید ز مستا نی د ر مسا ما تم نفو ذ می کند و پو ستم را می نوا ز د ، فکر می کنم تصو یر گر ر و ف و چیره د ست ، نقشها ی ر نگا ر نگ و د لکش را ا ز برا بر آ یینه خیا لم می گذ را ند تا صو ر ت و چهر ه د لخوا ه را به میل خو یش بر گز ینم .

سپا س فرا وا ن بر مر د م قد ر شنا س ا فغا نستا ن و به ر و شنفکرا ن گر ا می وبه قلم بد ستا ن عز یز .

مرا ببخشا ید ، که مجبو ر شد م چیز ی را به جوا ب تفا له خو ر بنو يسم .

همو طن مهر با ن ، ر و شنفکر گر ا می و قلم بد ست عا لقد ر!

د و ست ، بنا بر لطف و مهری که به کسی دا ر د ممکن ا ست د م ز د ن ا ز کا ر د و ست هنر مند ش  ضر و ری نبیند ، ا ما د شمن به حکم کینه ها و ر نج ها ا نسا ن را ا ز یا د نمی بر د و د ر هر مجلس ، شخص را به خا طر مر د م می آ و ر د و ا و را همیشه مطر ح می سا ز د .

پس د شمن بد و ن آ ن که د ستمز دی ا ز ا ین هنر مند ی ا ش د ر یا فت نما ید ، بی جا ی و بی مو ر د سخن چینی و غیبت می نما ید .

و ا نگهی ا گر د شمن ا ز د شنا می که به من نثا ر می کند مز دی د ر یا فت می کند ، چرا ا ین کمتر ین لذ ت را ا ز ا و با ز گیر م ؟ و ا گر بد ین بد گفتن ها و تیر تهمت ا فکند ن ها عقد ها یش با ز می شو د ، چه بی کر ا متیست که با ا غما ض ، عقده گشا یش نبا شم .

به آ ر یا یی !

ا ی محبو ب د لها ی هر خوا نند ه ا ت ، تو که تصمیم دا شتی هر چر ند و پر ند را د یگر به صفحا ت خو یش راه ند هی ؟ مگر به گما ن ا غلب که ر و ی همسا یه دا ر ی نا ز ک ا ست .

 د لت به  همسا یه بند ا ست

مگر نشند ی که گفته ا ند :

همسا یه بلا کا ر همسا یه بلا

نکند هیچ همسا یه و فا .

پس که چنین ا ست ، تو قع دا ر م که ا ین را نیز مجا ل و فر صت نشر بد هید تا حق به حق دا ر بر سد ، و خدا ی نا خوا سته نشو د که تنها با همسا یه ا ت ... و د یگرا ن پی کا ر خو یش بر و ند .

به تو سیستا نی :

د ین خو د را به هو س بر سر د نیا مفر و ش

بی  خبر !  گنج  طلا  را  به  مطلا  مفر  و ش

دا من آ لو ده مشو ، تا به عز یز ی بر سی

عصمت یو سف خو د را به ز لیخا مفر و ش

تو که دا ری لب نا نی ، به د ر خوا جه مر و

آ بر وی صد ف خو یش ، به د ر یا مفر و ش

ا ی که با د ر د کر ا ن ، منت د ر ما ن نکشی

گو هر ی پنها ن خو د را به مسیحا مفر و ش

گر یه ها عقد گهر می شو د ا ز د و لت شب

قطره ا  شک  سحر را  به  ثر یا  مفر و ش

نفسی عمر شتا بند ه به فر ما ن تو نیست

فر صت طا عت ا مر و ز، به فر دا مفر و ش

ز یر کا ن را به فر یبی نتو ا ن بر د ز را ه

به خر ید ا ر عمل ا ین همه تقو ا مفر و ش

به یکی و سو سه ا ز را ه مر و ، آ د م با ش

قصر فر د و س خدا دا ده ، به حوا مفر و ش

تو ر و ز گا ری ! مو ر چه ها را شا هین می خو ا ند ی و هنگا م خر و ج د و د ا ز بینی با ا ستما ع ا ینگو نه خو شا مد ها و تعلق ها ، خا طر بهم میر سا ند ی .

همگا ن به نیکی د ر یا فته ا ند که مر د م هو شمند ، هر گز فر یب تو را نخوا هند خو ر د .

آ خر ا ی بی ا نصا ف ! کا ش طی ا ین چند سا ل که ا ر با با نت تا جکا ن را به تا جکستا ن ، ا ز بکها را به ا ز بکستا ن ، هزا ره ها را به ا یرا ن و پشتو نها را به پا کستا ن می فر ستا د ، فر یا د بر می دا شتی و د ر د ها ی مرد م را بیا ن می کر دی و صدا ی هق هق ا شکها ، نا له ها ، نوای حما سه ها ، پیر و زی ها ، شکست ها ، فرا زها و فر و د های ز ند گی ا ین مر د م را به گو ش د ل ما می ر سا ندی و بر ز خمهای که ر و ح ما را فر سو ده بو د ، مر هم می گذ ا شتی و نه ا ینکه نمک می پا شید ی .

لحظه ای پر ده ها ی د ود را کنا ر بز نید و به جها ن ا حسا س ها و د رد ها و حر کت ها و جنبش ها و جو شش ها و کو شش ها بنگر ید ، خیره شو ید و چیزی پا یدا ر بیا فر نید . ببنید و بشنو ید ... .

تو که د یروز یر پا ی آ ستا ن بو س ها ی دا کتر نجیب ا لله سر سجده فر و د می آ و ر دی و د رود می فر ستا دی و خوش خدمتی می کردی ، من د ر ز ند ا ن پلچر خی غم می خو ر د م ، و لی ا ین شیوه ا خلا ق من نیست که ا کنو ن نجیب ا لله نیست ز با ن به بد گويی و د شنا م آ ن با ز کنم و من ا خلا قآ به خو د ا ین ا جا زه را نمید هم . شما خو د مختا ر ید که چه گل را به آ ب می د هید .

نمک خو ر دی نمکدا ن را شکستی

نمک ا ش پیش چشما نت را بگیر د

مگر تو با آ نهمه تملق ود ست د عا به د ر با ر د یر و ز ، ا لقا ب کا ند ید ا کا د میسین که شا یسته تو نبو د د ر یا فت نکر دی ؟

تو صا حب خا نه و منز ل د و لتی نشد ی ؟

تو ما لک چو کی و کر سی نبو دی ؟

تو د ر کمیته مر کزی ح . د . خ . ا -  راه ند ا شتی ؟

تو د ر و صف و ثنا ی آ نا ن د ر ا خبا ر و جرا ید و مجلا ت یا وه سرا يی نمیکر دی ؟

تما م عملکر د خو ب و ز شت آ ن حز ب را ا مر و ز به خیا نت و ر و سی پر ستی خلا صه می کنی ؟

مگر آ ن حا کمیت د یر و ز ا ین خد ما ت را ا نجا م ندا ده ا ست : ؟

تهیه موا د کو پنی و آ ب آ شا مید نی ؟

ا علا م مشی مصا لحه ملی ؟

بیر و ن را ند ن قو ای متجا و ز سر خ ؟

د فا ع ا ز و جب و جب خا ک و طن د ر مقا بل با دا را ن تو که با ا فغا نستا ن 2240 کیلو متر مر ز مشتر ک

دا ر د ؟

ا علا م ر و ز نجا ت ملی ا ز چنگا ل سو سیا ل ا مپر یا لیز م سر خ ؟

به و جو د آ مد ن کا بینه غیر حز بی و شو را ی ملی بعد ا ز و قفه طو لا نی ؟

تفا هم و مذ ا کره با شخصیت های ملی و جها دی ؟

ا یجا د سا ز ما نها ی ا جتما عی و فر هنگی چو ن :

ا تحا د یه ها ی صنفی 

---  د هقا نی

--- ژ و ر نا لیستا ن

---  هنر مندا ن

--- حقو ق دا نا ن

---  کمیته د و لتی طبع و نشر

---  دا نشگا ه ها ی متعد د د ر کا بل و لا یا ت

--- آ ر شیف ملی

--- سا ز ما نها ی ا جتما عی

--- کا نو ن های فر هنگی آ زا د

--- گر و پ ها ی مو سیقی

--- د ستگا ها ی تلو یز یو ن و لا یا ت

--- د ستگا ها ی سا ختما نی و بلا ک سا زی

---  ا کا د می علو م که شما ا ز بر کت آ ن د ر پهلو ی نا م خو یش کا ند ید بو د ن آ نرا د ر ج می نما ید

--- مو سسه بیهقی

--- جبهه ملی پد ر و طن

--- سا ز ما ن صلح د و ستی و همبستگی  و ...

ا ستعفا ی دا کتر نجیب ا لله به ا سا س طرح ملل متحد و شخص آ قا ی ( سیو ا ن ) .

ا مر و ز می خواهید با ا ین حر فها برای خو یش کر سی و مقا م د ست و پا نما ييد ، مگر فر دا به ا ینا ن نیز بد تر ا ز د یر و ز د شنا م و نا سزا که عا د ت طفلا نه و ا مرا ض کو د کا نه تو ا ست نخوا هی دا د ؟

پس تو با ا ین عا د ت فا شیستی و بیما ری سا د یستی خو یش و با ا ین ر و ش نا جوا ن مر دا نه مو ر د ا عتما د کسی وا قع نخو ا هی شد و بیهو ده تلا ش نکنید .

بلی سیستا نی !

مقاله من در ارشيف آريايی در تحت عنوان « بررسی منازعات افغانستان و پاکستان »  در بالای اين سطور قرار دارد . لطفا آنرا مورد مطالعه قرا ر بد هد تا د ر و غ پر دا ز ر و سیاه و  مو ر د نفر ین قرا ربگیر د .

من د ر آ ن مقا له نو شته ا م :

پشتو نهای پا کستا ن عمد تا د ر نا حیه ای مثلثی شکل د ر جنو ب ا فغا نستا ن و شما ل غر بی پا کستا ن و د ر مسا حت ( 250 ) هزا ر ما یل مر بع سا کن هستند .

آ نها بصو ر ت قبیله ا ی ز ند گی دا شته و تا ا کنو ن سر شما ری د قیقی ا ز تعدا د جمعیت آ نها صو ر ت نگرفته و لی حسا ب حد س و گما ن و نظر به ا ظها ر و زا ر ت دا خله پا کستا ن تعدا د آ نها به شمو ل ا ین طرف مر ز یعنی پشتو نها ی ا فغا نستا ن 35 تا 38 ملیو ن نفر تخمین می گر د د . ا ز ا ین عد د 26 ملیون د ر صو به سر حد 3 تا 4  ملیو ن د ر صو به بلو چستا ن و با قی د ر ا فغا نستا ن ز ند گی می نما یند .

مثلثی که پشتو نها ( ا لبته پشتو نها ی پا کستا ن )   د ر آ ن ز ند گی می نما ید هیچگاه کشو ر مستقل و یا تا ر یخ مستقلی ا ز خود ندا شت ا ست .

د ر ستو ن بعد تر چنین نو شته ا م :

سیا ست پا کستا ن د ر خصو صی پشتو نها هموا ره ا ستفا ده ا ز ( پشتو ن علیه پشتو ن ) ا ست . پا کستا نیها به منظو ر تضعیف پشتو نها ی دا خلی و جلو گیری ا ز نهضت جدا یی خوا هی آ نها ، سعی نمو ده ا ند د ر و ظا یف حکو متی و حتی ا ر د و به آ نا ن چو کی منا سب ند هند د ر ا فغا نستا ن --  پا کستا ن با سیا ست تفر قه ا فگنا نه ، پشتو نها را برا ی سر کو ب پشتو نها تشو یق می نما یند .

به صو ر ت عمو م پا کستا ن هموا ره سعی کر ده با مصر و ف سا ختن پشتو نها به مسا یل د ا خلی ا زتو جه آ نها به مسا یل که ا منیت و منا فع پا کستا ن را مو ر د تهد ید قرا ر می د هد جلو گیری نمو ده و ز مینه را برای حفظ و گسترش نفو ذ بلا منا زع خو د وخارج سا ختن ر قبا ا ز صحنه و حفظ وا بستگی پشتو نها ر ا فر ا هم نما ید .

سیستا نی !

د ر خصو ص دا کتر نجیب ا لله که مطا لب را نو شته ا م ، آ خر تو د ر پهلو ی نا مت به عنوا ن د ر شت می نو یسی کا ند ید ا کا میسین سیستا نی و من با و ر دا ر م که قبلآ نیز کتا بی خوا نده ا ید و لطفآ به ا ثر ها ی ذ یل مرا جعه فر ما ید :

1 ا فغا نستا ن عصر مجا هد ین و بر آ مد ن طا لبا ن ،  نو شته چنگز پهلو ا ن ا ستا د دا نشگاه تهرا ن .

2 ا فغا نستا ن و ظهو ر نا به هنگا م طا لبا ن نو شته ا ما م ا لد ین ا ما می ا ستا د دا نشگاه تهرا ن .

3 طا لبا ن و با زی قد ر ت ها د ر ا فغا نستا ن مجمو عه مقا لا ت .

4 طا لبا ن ( جنگ مذ هب و نظم نو ین د ر ا فغا نستا ن نو شته پیتر ما ر سد ن و تر جمه نجله خند ق

مو سس و ر یس هیت مد یره کا نو ن ر و شند ل ا یرا ن ، چا پ و ز ا ر ت خا ر جه ا یرا ن .

5 طا لبا ن و سر نوشت دا کتر نجیب ا لله نو شته ا ر د شیر ا ستا د دا نشگاه تبر یز .

6 مجله پر چم سر خ نشر یه حز ب کمو نست پا کستا ن .

7 ا سنا د و سخنر ا نی ها ی  ر هبر ا ن عوا می نشنل پا ر تی پا کستا ن ...

من ا ز جنا با ن بز ر گوا ر ، آ قا ی دا نشمند گر ا می  ا کا د میسین د ستگیر ( پنجشیر ی ) که ما نند من د ر حا کمیت دا کتر نجیب ا لله به ز ند ا ن مخو ف پلچر خی د ر حبس بو د ند و هم صا حب نظر د ر ا مو ر ا فغا نستا ن ا ند و دا نشمند محتر م ها ر و ن ( ا میر زا ده ) که نیز حوا د ث ا فغا نستا ن را به بر ر سی می گیر ند ، مخلصا نه تقا ضا دا ر م تا مقا له مرا و نقد سیستا نی را به دا و ری بشینند و قر ا ر صا د ر فر ما یند که ملا مت و سلا مت را به خوا نند گا ن آ ر یا یی معر فی بد ا ر ند تا به دا نش مندا ن مز ا حمت صو ر ت نگیر د و هم منبعد نشخوا ر به تفا له ها کمر نگ گر دد . و آ ر یا یی د ر آ یند ه به ا شخا ص ما جرا جو مجا لی چنین بی خر دی را ند هند .

سیستا نی تو که علم غیب هم دا ری و به من نسبت ا لکولیست بو د ن را صا د ر کر د ه ا ید می خو ا هم به  ا طلا ع شما بر سا نم که بیست سا ل می شو د من تکلیف بیما ری قلبی دا ر م و دا کتر معا لج ا م جد آ ا ز مصر ف ا لکو ل مما نعت کر د ه ا ند و خا طر تا ن جمع با شد که به هیچ صو ر ت طی ا ین مد ت ا ز مشر و با ت ا لکو لی ا ستفا د ه نکر د ه ا م . د ر ا ین مو ر د نیزتیر تا ن متا سفا نه به خا ک ا صا بت نمو د .

سیستا نی   تا ر یخ و طن را چنین تعبیر و تفسیر می نما ید

 و می نو یسد :

 

 

مگر ميرويس خان هوتکى يک پشتون نبودکه سه صدسال قبل بدون تحريک و حمايت شمال وجنوب از همين «مثلث قبايل پشتون» بر ضد سلطه دولت صفوى قيام کرد و دولت مستقل ملى را در قندهار بنياد نهاد(١٧٠٩) که آن دولت براى مدت سى سال از قندها تا اصفهان گسترده بود؟ آيا احمدشاه درانى متعلق به مثلث قبايل پشتون نبود که در ١٧٤٧ دولت مستقل افغانستان را بنياد نهاد که دامنه آن از مرزهاى خراسان تا دهلى و از آمو دريا تا بحيره عمان گسترده بود و همين کشور موجوده افغانستان ميراث گرانبهاى احمدشاه و قوم و قبايل او نيست ؟ پس اين کشور را اگر پشتونها نساخته اند و ميراث شميشير و خونهاى ريخته شده پشتونها نيست ، پس بگوييد مزد شمشير کدام قوم و طايفه ديگر است ؟

سیستا نی ! مقا له من د ر مو ر د تا ر یخ و عملکر د پشتو نها ی ا فغا نستا ن نیست ، و من د ر آ ن مقا له د ر ز مینه حکو مت و ز ما مدا ر ها ی ا فغا نستا ن چیز ی ننو شته ا م ا گر ما یل با شید و سا یت آ ر یا یی ا ین ا جا زه را بد هند ، و د ر آ ن و قت با شما پا ی محا سبه خو ا هم نشست .

د ر مو ر د کا ر نا مه میر و یس خا ن هو تکی بر ا ی معلو ما ت بیشتر شما یا د آ و ر ی می نما یم :

 

 میر و یس خا ن تا سا ل ( 1709 م ) مشغو ل مذا کره و طرح یک قیا م بود ، با لا خره د ر جر گه مخفی د ر منطقه < ما نجه > د ر 20 میلی شما لشرق قند ها رقرا ر قطعی ا تخا ذ گرد ید . تا حکو مت آ زا د ملی تشکیل گرد دو گرگین با سپا ه ا ش معد و م شو د .

میر و یس را د ر ا ین جرگه به ر هبری قوای ملی پذ یر فتند ، د ر ا ین جرگه سرا ن ر و سا ی قبا یل ا بدا لی ، غلجا ی ، تا جک ، هزا ره ، ا ز بک و بلو چ به شمو ل ملا ها ی متنفذ بحیث یک قوای ملی متشکل گر د ید ند . بد ین تر تیب قیا م ملی شکل  گر فت .

و همچنا ن د ر تا ر یخ خو نین و طن همه فر ز ند ا ن آ ن :

پشتو ن ها ، تا جکها ، هز ا ره ها ، ا ز بکها ، تر کمن ها و بلو چها مسا و یا نه خو ن ر یخته ا ند . د ر سلطنت ا حمد شا ه ا بد ا لی ، شما آ گا ه هستید که نقش ا ز بکها ، تا جکها و هز ا ره ها بیشتترا ز د یگرا ن محسو س تر ا ست .

ا گر ا ین ا جا زه را بد هند د ر ا ین مو ر د با توتا ر یخ صد و پنجا سا له ا ین کشو ر را ا زا حمد شا ه ا بد ا لی شر و ع تا شا ه شجا ع ، جنگ ها ی ا فغا ن و ا نگلیس ، ا میر د و ست محمد خا ن ، ا میر عبد ا لر حمن خا ن ، معا هد ه شر م آ و ر گند مک ، خط ننگین د یو ر ند و ا ما ر ت طا لبا ن را محا سبه خوا هم کر د . 

بسیا ر کو تا ه جنگهای میر مسجدی خا ن کو هستا نی را د ر تپه بی بی مهرو  می نو یسم ، ا مید وا ر م قنا عت شما را فر ا هم کر ده با شم :

                               میر مسجدی خا ن د ر و لسوا لی نجرا ب بعد ا ز ا عا ده صحت د و با ره

برای مقا بله با سا یر مبا ر زا ن به قر یه گلبها ر آ مده وبعد ا زجمع آ و ری مجا هدا ن بطر ف کا بل حر کت می نما ید . و قتیکه وی با محمد عثما ن خا ن تگا بی شخصیت ملی و مبا ر زد یگر وسا یر ین به کا بل می ر سند، ا طلا ع حا صل می کنند که ا میرد و ست محمد خا ن با سا ز ش با ا نگلیسها نا جوا نمردا نه خود را تسلیم کر ده ا ست . وی بد و ن ا ند کترین هرا س ا ز ا ین ا مر با مبا ر زا ن ملی د یگر چو ن نا یب ا مین ا لله خا ن لو گری بد و ن شا ه مشغو ل جنگ می شو ند . بعد ا ززد وخو ر د وکشتا ر های خو نین قلعه تا ریخی بی بی مهر و کا بل را که بنا م قلعه جنگی یا د می شد فتح و ا زفرا زآ ن بیرق سبز مجا هدا ن را به ا هتزا ز می آ و ر ند .

ا نگلیسها که د ر ا ین ز ما ن نز د یک به شکست بو د ند و عا مل همه ا ین پر یشا ن حا لی وشکست ها ی شا نرا د ر و جو د میر مسجدی خا ن می دا نستند ، با ر د یگربه مر کز فر ما ند هی مجا هدا ن د ر قلعه جنگی میشوند ا ما مجا هدا ن ا زآ نجا د فا ع و قشو ن د شمن را تا ر و ما رمی نما یند .

ر شا د ت و عز م متین مبا ر زا ن ملی ا نگلیسها را بر آ ن دا شت که ا ز راه ز و رو نبر د نمی توا ن به ا ین د لیرا ن فا یق آ مد ، پس متوصل به هما ن حر به مکا را نه قد یم شده ا ز جا سو سا ن که د ر بین مجا هد ا ن و جو د دا شت ا ستفا د ه نمو ده تا ا ینکه میرمسجدی خا ن قهر ما ن و طن را د ر ( 11 شوا ل 1257 ) مسمو م می سا ز ند وبد ین تر تیب ا ین وطن پر ست وا قعی به جا و د ا نگا ن می پیو ند د و قشو ن ا نگلیس که به شکست نزد یک بو د ا زآ ن نجا ت می یا بد .

من د ر مقا له ا م با صر ا حت ا علا م می دا ر م که علیه برا د را ن پشتو ن قر ا ر نگر فته ا م و د ر ا ین مقا له قصد آ نرا ندا ر م که بر ضد قو می قرا ر بیگر م ، ا ما د و ست د یر ین سیستا نی نصیر ا لله با برکه به ا ستقلا ل ملی ، تما یت ا ر ضی وآ زا د گی مر د م ما خد شه وا ر د نمو ده و آ نچه که لا ز م بو د تذ کر دا ده ا م و ا ین ا مر مو جب خشم و وا کنش شد ید سیستا نی وا قع شد .

خو ا نند گا ن گر ا می سا ل گذ شته را بیا د دا ر ند که طشت ر سوا ی ا ین فا شیست ا ز با م ا فتید و لی ا ین با ر وی فا ل نا ر وا ی خو یش را به نا م من گر فت .

د ر ا ینجا قسمت ا ز نو شته ها ی دا نشمند گر ا می آ قا ی ر حمت ا لله بیژنپو ر شا عر و تحلیل گررا که علیه ا ین فا شیست نو شته ا ند نقل قو ل می نما یم :

 

حيرت نامه سيستانی درين بيعت نامه او به گروه افغان ملت، حد کم معايب بسياری را برمی تابد که شان و صلاحيت علمی او را جدا می شکند. اگر باور داشتيم که سيستانی سياست و حقوق نمی داند، اگر جامعه شناسی و علم الاحوال نخوانده است، اگر مديريت و کار آرايی ملی اش تبين نمی گردد و اگر نتوانسته بود در ملی انديشان برازنده بماند، بحق که تعلق او به حاکميت های اگرمند و مردم ناپذير در باب تفکر ايشان است ؛ ورنه بايد قبول کنيم که در مدرسه تاريخ سبقی را از برکرده باشد و اين هست که در کار تاريخ و ذکر حوداث زلف سپيد کرده است.

   عيب کار ايشان نيست که با شمال در افتاده اند. حسن عمل و خير انديشه اش در گزينش فرهنگ تحول گريز و تجدد ستيز ماقبل قبيله است. اصولا مانيد ها  اگر از نهر اعتبار و فهم پايدارنباشند به همينگونه حرمت شکنی و عيب جويی برمی گردند، ولی هيچ اثری از مدار اعتباربرمی افتد. مطالعه متن اين تحليف نامه سيستانی به ائتلاف جنوب ( پاچاخان جدران وآقای حکمتيار) و کوبيدن ناقوس های مخاطرات گسترش شمال بعنوان شايد نقطه پايان ميراث حاکميت ماقبل بدوی عبدالرحمانی و نادرخانی ، رموز و عموض بسياری دارد که کمی بعد به شرح آن می پردازم.

   سيستانی ها دريک مکاشفه بهت انگيز عمق به اصطلاح فاجعه را دريافته اند وبر نمايانده اند که دوام شمال و ابطال طالبان به بيچارگی تاريخی اقوام پشتون می انجامد واين کاسهء داغتر از آش داعيه حمايت اصطلاحا پشتونها ومبارزه با خطرات شمال را مطرح کرده است!

   حيرت آوراست! اين همه تحولات بسيار که در افق حيات سياسی کشور و احوال ملت بظهور آمد وتا ديروز در اقليم حاکميت بسته مداری قومی مجال بحثی پيدا نبود و مضحکتر ازهمه اينکه ، پديده ای بنام طالبان با ظواهر معلوم و انديشه های « در شريعت حيوانی » فرمان صادر کردند که :  « اقوام غير پشتون مهمان ما بودند، که بايد اينک به تاجکستان، ازبکستان ، ايران و ...  برگردند». همين جناب کهنه ی روشنفکر حرفی و اعتراضی در آنزمان نداشت و چه بسا که در مقام مقايسه با مجاهدين ازآنها حمايت می کردند. حالا آقای سيستانی بگويد که مردم حق ندارند در سکوت معنی دار ايشان نسبت به طالبان ( صرفا برای پشتون بودن ) به سواد سياسی ايشان مشکوک شوند ؟!

   سيستانی کارنامه تاريخی اين  اقوام را خوانده است، اما در درک تحليلی آن پای فطرتش لنگ است. او درسراسر گذشته های ملت چيزی برای تائيد دستگيرش نشد و تنها همان سنت های ناپسنديده و بی مقدار ماقبل قبيله در يکی دو صد سال اخير از لحاظ عبور تاريخی با فرجامی چون تحريک طالبان، مقاومت پاچاخان جدران و ائتلاف آقای حکمتيار در راس آن بنظرش جلوه کرده است.

   کاش اين داعيه داران نا مکشوف مانند حکمتيارجسارت موضعگيری می داشتند و حد کم تعريف معينی از واقعی و غير واقعی بودن ارائه ميدادند. نگرانی ، دلمردگی، اضطراب و تب نارضايتی برخی از به اصطلاح روشنفکران پشتون چندان مشهود و ملموس است که واقعا خنده آور است، آقای سيستانی به حاکميت و نظامی که خارجيان بسازند موافق است، اما به مشارکت تاجکها ، ازبکها و هزاره ها مخالف !

   در هنگامه ء آمد آمد دموکراسی نظری ، همان بيماری واگيری که هيج نوع واکسناسيون قادر به پيشگيری تبعات ان نمی گردد، آموزه های تاريخی، شنوده های سياسی و معرفت « مردم شناسی » گروهی از مدعيان اصول عام دموکراسی در اقشار مختلف ملت و از آنجمله در نوعيت فا شيستی متبارز می شود. برای عده ای از گويا روشنفکران پشتون مهم نيست حاکميت چگونه باشد، اما خيلی مهم است که حاکميت شونده نباشند. برای آنان ماهيت نظامها هر گز مطرح نبوده است ، بلکه در حاکميت بودن ايشان يک امر مبرم است. ملاحظه می فرمائيد که جماعت روشنفکر مابان فاشيست در طيف قومی هرکز از خيانت ملی و نابرابری شکايت ندارند ، ايشان از برابری و برادری شاکی اند.

و همچنا ن نو یسند ه گر ا می آ قا ی صبو ر ر حیل د و لت شا هی به سیستا نی می نو یسد :

مضمون  سيستانی که زير عنوان «نظام فدرالی» نوشته شده است اصلاً نه با بحث روی نظام فدرالی بلکه با يک سلسله اتهامات و هجو گويي ها از کسانی آغاز مييابد که گويا جرئت ميکنند از چنان مقولهء ممنوع-  نظام فدرالی، در افغانستان سخن به ميان آورند.

از يکسو متن اين مقاله با عنوان همخوانی ندارد از سوی ديگر لحن اين مقاله به لحن مبصر سياسی آژانس باختر و راديو تلويزيون دولتی ميماند که به فرمان مقامات بالا وظيفه ميگيرفتند تا فلان اقدام عناصر ضد انقلاب و يا مقامات نظاميگر پاکستان را مورد تحليل سياسی قرار داده وبا سرهم کردن زنجيره ای از اتهامات و نا سزاگويي ها برای اربابان قدرت عقده گشايي ميکردند.

د ر فر جا م به سیستا نی :  ( ا ز سنگ شکن )

وا ی ا ز آ ن ر و زی که پیری مشق برنا یی کند

با چنـــــــــــین پا یا ن بد ، آ غا ز ر سوا یی کند

خنده می آ ید مرا ، گرما کیــــــــــــــــا ن گلخنی

د ر میـــــــا ن خا ک ، مشق مر غ د ر یا یی کند

ا ز شترمرغ کـــــــــــجا آ ید که با پر ها ی ز شت

نقشبندی ها چو طا ووس ، تمـــــــــــا شا یی کند ؟

گرا ز ا وچشــــــــــم هنردا ری ، بدا ن ما ند که تو

ا ز لجن خوا هی که چــــــو ن د ر یا گهر زا یی کند

سر نو شت مر د نا بیــــــــــنا چه با شد جزهلا ک

گر بخو ا هد همـــــــــــــچو بو م تقلید بینا یی کند

لا ک پشت پیر را مـــــــا ند که د ر هنگا م مر گ

ا زهـــــــــو س خو ا هد که ا قیا نو س پیما یی کند

کی ذ با ب کا ســــــــــــــــــه لیس با ل چر کین پلید

ذ و ق آ ن دا رد که چو ن طو طی شکرخا یی کند

عشــــــــــق را معنا ندا ند ا شک را مقد ا ر ، نه

و ز د ر وغ ا ین قبيل فر یا د شــــــــــیدا یی کند


بالا

بعدی * بازگشت * قبلی