احمد یا سین فر خار ی فر ز ند قا ضی غلا م حضر ت فر خا ری د ر زمستا ن سا ل 1341 خور شید ی د ر مر کز ولسوا لی فر خار ولا یت تخا ر د ید ه به جها ن کشو د. پس از اکما ل تحصیلات ا بتد ائی و ثا نو ی ، شا مل د ا نشکد ة زبا ن و ا د بیا ت د ا نشگاه کا بل شد و د ر سا ل 1364 مو فق به د ر یا فت لیسا نس د ر رشتة ز با ن و ا دبیا ت عر بی گر د ید . د ر سا ل 1369 به د ر یا فت گو ا هینا مة ما ستر ی فو ق لیسا نس د ر ر شتة ژورنا لیز م را د یو تلویزیون نا ئل آ مد و د ر سا ل 1973 د و مین گو ا هینا مة فوق لیسانس خویش را د ر رشتة زبا ن و ا د بیا ت فار سی ا ز د ا نشگا ه د و لتی پشا ور بد ست آ ورد . نا مبر ده سا لیا نی د ر د ا نشگا ه کا بل ، د ا نشگا ه ساینس و تکنا لو جی و د ا نشگا ه دعو ت و جها د ، بحیث استا د زبا ن و ا د بیا ت فا رسی ، عر بی و ژ و ر نا لیزم مشغو ل وظیفة تد ریس بو ده است. بر علا وه کتا ب های متعد دی در زمینة ا د بیا ت فا رسی و مسا ئل افغا نستا ن، به ز بان ها ی فار سی و عر بی توسط وی به چا پ رسید ه است. فر خا ری تا کنو ن د و گزینة شعری به نا م های سکو ت قر ن و فر د ا ی د یر و ز ین نیز به د وستد ا ر ا ن ا د ب فا ر سی دری پیش کش کر ده است .

 

 

ای زا د گا ه من

 

د ر شو کت نیا یش ا بر و د ر خت و با د

د ر رو یش طلا یة خو ر شید با مد اد

در لغز ش د و با رة رهو ا ر هر نفس

ای زا د گا ه من !

من لحظه

لحظه

لحظه

تو را یا د می کنم

 

د ر انجما د فصل سپید شگفتگی

د ر شعله های خفته به خا کستر ا مید

در لا بلای پو یش ا ند یشه ها ی تلخ

ا ی زا د گا ه من !

من ذ ر ه

ذ ر ه

ذ ر ه

تر ا نا له می کنم .

 

 

فر د ا ی د یرو ز ین

 

و آ نک گا و شب

آ ن غول د ند ا نسای یغما گر

یکا یک خو شه ها ی وا پسین ر و ز را

از آ خو ر این شهر

بیبا کا نه می بلعد

و ز هد ا ن بهین د و شیزة فر د ا ی د یر و زین

که زیر پنجة اهر یمنی از نسل شب

آ بستن ر و ز است

جنین سا یه و ا ند و ه را در خو یش می بیند

که پیهم ریشه می گیر د

من ا ما با ز خو ا هم د ید

فر دا را که همچو ن رفته فر دا ها ی بی بر گشت

به رسم هد یه با یک د ستة خو نین ز گل ها ی شفق

میلا د ا و را جشن می گیر د.

 

 

پس از سکو ت بلند

 

پس از گسستن زنجیر یک سکو ت بلند

پس از خزید ن پند ا ر ها ی یا س آ لو د

که ریشه کر د به بنیا د ها ی با ورم ، ا ینک

من از سلا لة خورشید تشنه می گو یم

و از تبا ر د رختا ن جنگل متر و ک

و از تلا وت آ یات خفتة پا ئیز

به ر وی پیکر خونین شهر حا د ثه ها

همیشه میشنو م

همیشه میشنو م

که ریشه های کویر از پی حجا ب سکو ت

به صخر ه ها ی گنهکا ر پیر می خند د

و ریشه های عقا قی ز چا ک د ا من خا ک

در انتظار رفو سا ز پیک با ر ا ن ا ند

و د ر چنین هنگا م

طلوع ر و شن فر د ا به گو ش می خو اند :

سر و د خفتة آ ئینه د ر تر ا نة ر عد

پس از هیا هو ی با د

به آ شیا نة گو ش ز ما نه خو ا هد شد

و بو ته ها ی تهی گشته

بار خوا هد د ا د.

 

 

لاهور 1372


 
 

 گرفته شده از :

برگنامه فانوس

بالا

بعدی * بازگشت * قبلی