فوزیه رهگذ ر

در شهر مزار شریف به دنیا آ مده است و از لیسة رابعة بلخی فا رغ ا لتحصیل شده ا ست . تحصیلاتش را در ا ستانبول در رشتة زبان ا نگلیسی به پایان می رساند و در آ لمان به کار های خبر نگاری می پردازد. در سال 1996 به امریکا میرود و در رشتة ا د بیات فارسی به تحصیلاتش ادامه میدهد.

اولین مجموعة اشعارش بنام د یار شگفتی ها د ر تورونتوی کا نا دا در سال 1999 بچا پ رسید.

 

 

مرد تنهای غربت

 

مردی ذر ا نتظا ر عزیزی نشسته ا ست

د ستا ن خسته ا ش ،

بر روی چو بد ست قدیمی تر ا ز خو د ش ،

یا د یست ،

ا ز نوا زش ا یام رفته اش

چشما ن سا کتش ،

د نبا ل نقش پا ییست

در جادة طویل  پر ا ز برف یا د ها

قلبش هنوز در هوس د ید ن کسی

د یوا نه وا ر می زند و گرم می شود

د یر ی نمی گذ رد

در باغ سرد و سا کت عمر گذ شته ا ش

با د حسو د می وزد و رخنه می کند

در چها ر چوب قلب پر ا ز ا نتظا ر ا و

فا نو س نیمه رو شن ا مید ها ی دور

خا موش می شود

مرد کنا ر را ه

در انتطار همسفر رفتة خود است

****

 

زن را در آ ن د یار نا می نیست

ا ی با نوی عز یز !

ای درد مند تنها !

در کنج پر ز درد قفس

گور کر ده ای

می بینمت که

سا کن یک شهر بی فروغی ،

یک شهر بی چراغ

در ظلمت سیا ه چنین شهر بیکسا ن

شهری که مرده اند همه سا کنا ن آ ن

هر صبح و شا م

شا هد پر وا ز د یگری

پرواز قوم بی کس و بی سر پرست خو یش

 

ای ما در مقد س ا ندیشه های سبز !

ا ی نا ظر غریب ترین مرگ و انتقا م!

می بینمت که

وحشت و  بیدا د جنگ را

نفرین می کنی

لبخند گرم تو ،

در ا نعکاس آئینة ، مبهم زما ن

زنگار بسته ا ست

چشما ن سا کتت

در رقص سا یه ها

که پیا م آ ور شبند

در انتظا رآ مد ن صبح رو شن اند

ا ی ما در غمین و شکیبا ی درد ها !

ا ی برده  بار سا کت !

ا سم تو

در د یا ر پر ا ز بیم مرگ ها

یک شبح

در اسا رت

درد و شکنجه ها ستبالا

بعدی * بازگشت * قبلی