کریمه و ید ا

د ر سا ل 1334 در شهر مزا ر شر یف به د نیا آ مد . از لیسة سلطا ن مر ضیه و سپس ا ز فا کو لتة حقو ق و علو م سیا سی دانشگا ه کا بل فا رغ گرد ید . بحیث تهیه کنند ه و گو یند ه د ر ر ا د یو افغانستان شروع به کار کرد . د ر سال 1356 برا ی فرا گیری  رشتة کا ر گردا نی و بر نا مه ها ی تلو یزیون به جا پا ن رفت . وی از جملة نخستین گویند گا ن ا خبا ر و تهیه کنند گا ن بر نا مه ها ی

 ا دبی را د یو و تل ویز یو ن ا ست. د ر سا ل 1362 از کشور مها جرت کرد و د ر سا ل 1365 به

ا مر یکا مها جر ت کرد.

مجمو عة ا شعا ر ا و عبا رت ا ند ا ز : آ یه ها ی منسو خ  ، غز ل غز لها  ، نگا ه آ ئینه  ، ا ضطرا ب

فصل ها ، پشت د ر ها ی بسته ، جنا زه ها ی بی تا بو ت ، خنجر و خو ا ب و با غ خار است.

 

نا بهنگا می

 

نه آ ن سنگی

         که به سو یم پر تا ب شد

نه آ ن شلا قی

        که بر پشتم فرود آ مد

                                           مرا د ر د ی ا فزود

و لی ،

ا ین نگا ه تما شا گرا ن حا د ثه بود

که پیش ا ز ا صا بت بر تن

                                        ز خم می ز د ند .

 

نه،

نا پا ک کجا بود م من

آ نا ن ،

نا پا کم می د ید ند.

 

 

خنجر و خو ا ب

 

به سا حلش کشا نید

شیرة از جا ن خود

                    بر زخمش نها د

و زیر ا سما ن بر هنة خد ا

                             با او خو ا بید

                                        زن عا شق .

با بو سة ما ه

               چشم گشو د

                             ز ن عا شق

خو دش را یا فت .

                           شب را و جنگل را

و خنجر را

                        فر و شد ه د ر قلبلش .

فر یا د زد زن عا شق :

د رد هم از کند ی خنجر بود

                                 نه خنجر ز د ن ............

کوه ، فر یا د زد

                            چنا ن که جنگل ا ز بر گ تهی شد

و د ر یا ،

           ا ز اشک لبر یز .

                  *****

دریا ، زن عا شق را د ر آ غو ش کشید

                                             آ را م ....................

و دیگر زن ،

              نه ا ز خنجر نا لید

                                  و نه

                                   ا ز تنها ئیبالا

بعدی * بازگشت * قبلی