شعرهايي از سيد فريدون ابراهيمي

 

من با خدا گره ميخورم

 

وقتي خمپاره هاي خشم

مسير زخمهاي مرا ميپيمايد

من با خدا گره ميخورم

و هر نگاهم حادثه ييست

                                                    در خط بي خاصيت زمان

 

مادر!

آندم که از چشمهايت برايم وحي آمد

به خدا دانستم

                                   که خدا خواهم شد.

 

برادران

برادران

به من ايمان بياوريد

من خداي ديگرم.

23 - 8 – 2003

 

آرزوهاي زنجيري

 

راه نيست

در مساحت لحظة من

                                   تاريکي انفجار کرد

 

احتفال جوانمرگي آرزوهاي زنجيري من

در دنبالة چشم انداز مه آلود

                                                    فضاحت مضاعف جنون شد

آنگاه

راه

ادامة خود را سپرد

                                   به

                                      بن بست

5 - 11 – 2003

 

 

...

 

در انديشة بومي من

جنگل انبوه آرزو

                                   شاخه

                                                    شاخه

                                                                      شد

در استخر رؤياي تو

آب تکان نخورد

 

انتحار گاه

 

سنگلاخهاي سرزمينم

دست ميسايند

حلول حادثه يي را فرياد ميکشند

سنگلاخهاي سرزمينم

سنگر چريک سلحشوريست

که سنگنعرة نفرت خويش را

                                                    در فلاخن فريادي

                                                                                       بر روي آفتاب تف مياندازد.

 

سنگلاخهاي سرزمينم

انتحارگاه چکامه گريست

که نيمة نامرئي لحظه ها را ميشناسد

 

استخر قرون جنگ

شوره زار صلحيست کنون

و رسولان

ديهيم غرور شان را

باژگونه به پاي پتيارة زمان

                                                    به تکدي نهاده اند.

سنگلاخهاي سرزمينم

دست ميسايند.

q

ستم سرنوشت را تجربه کرده ام

از بنده گي بدم آمد

مادر!

باري دگر

تعويذي به بازويم ببند

من انقلاب خواهم کرد

خدا

                 خواهم

                                   شد.

 

 

 

ديوانه گي

 

ديوانه گيم بهانه يي ساز نکرد

انگاره پري نداد، پرواز نکرد

انگشت نما نمود در کوچه مرا

الهام نشد، چکامه پرداز نکرد

q

انصاف نبود آنچه که تقديرم کرد

چون طرح کبود زخم تصويرم کرد

می ديدم خواب - خواب استاره شدن

در عمق عبث به هيچ تعبيرم کرد

 

به نام عشق خود را فريفتم

 

من بلندتر حرف ميزنم

هراسي ندارم که صداي مرا

                                                    مرگ

                                                                      ميشنود

به من دروغ گفتند

و من چه بيهوده

به نام عشق خودم را فريفتم.

زمان بي آنکه با من مشوره کند

                                                                      ميگذرد

هيچ اتفاقي نخواهد افتاد

سرنوشتم به مرگ ميرسد

و دلم

دلم براي حادثه يي

ميسوزد.                                         8 - 8 - 2003

 

 

 

عزيز!

 

هميشه شب همان است

روز همان

هميشه لحظه همان

اما اندوه تازه است

هميشه اندوه تازه است

عزيز!

اندوه بي اندازه است.

 

 

درد!

 

زيارت تربت دوست

                                   پادزهر نشد

درد از شقيقه هايم تير ميکشد

علاجگاه از علاجم عاجز افتاد

مادر!

اين زخم پا سفت کرده است

گور مرا در من

حفر ميکند.

29 ثور 1382

 

هق هق

 

من عشق هايم را به دار کشيده ام

و روحم را شلاق ميزنم

درد در زخمهايم آماسيده

و هق هق ناهنجار گريه هايم

خواب شبانگاهي ماهتاب را

                                                    پريشان ميکند.

q

... که آفتاب وامدار منست

من و يادها را زير پا نکني،

اي شب!

3 ثور 1382

 

ترانة تلخ دريغ

 

در انجماد خيالم چگامة دگري نيست

جز اين ترانة تلخ دريغ شعر تري نيست

 

سموم حادثه تخدير کرده آينه ها را

و در مخيلة شهر نيز جيوه گري نيست

 

زمام حنجرة خويش را به کي بسپارم

کنون که عاطفة رود بستر گهري نيست

 

ز ذهن پنجره ها محو گشت معني باران

در آستان افق نيز ابر باروري نيست

16 اسد 1381

 

 

انگارة ماه

 

خنياگر تبعيدي

سمفوني شستة شب را

از سنگراهة کبود لحظه ها

                                                    به هودج فردا

                                                                                       فرياد کشيد

و انگارة ماه

در انديشة آيينه ترک برداشت

26 عقرب 1381

 

الفباي عشق فراموشم شده

 

من در سنگر

خواهرم مقابل آيينه

مادرم در آستانة در

پير شده ايم.

کنار ما سنگيست

به اندازة عشق

 

در انساج عقيم زمان

عنکبوت مرگ

                 رج ميرود

بابا!

الفباي عشق فراموشم شده

اينجا سنگيست

                 بسيط تر از مساحت رؤيا

 

«من» در سنگر

                                   شکست خورده

آيينه در احتضار سکوت

                                   ترک برداشته

در آستانة در

                 جسمي سرد شده

ديدم

ديدم

ديدم

اينها همه پيش چشمهايم اتفاق

                                                    افتاد

29 نومبر 2003

 

 

من به فصل ويران شدنم رسيده ام

 

من براي آزادي گريستم

عشق آمد

احساس غربت مرا

تا عزيمت خورشيد

                                   از مساحت زمان من

                                                                      همياري کرد

ترا در تورق بيهوده

از ميان خاطرات موذي

                                   برگزيدم

مبدأ نگاهت

                 تر شده

با همه غمهايت

مهبط فرداي مني

                                   تو

من راز وجود ترا کشف کرده ام

و تو مرا ميسرايي

من خودم شعر ميشوم

ترا فرياد ميکشم

در اين کنيسة زوال

تو مانند خسته ترين زاير

                                   يله

                                                    برباد

با چشمهاي سياهت

خيره

به آسمان مينگري!

26 نومبر 2003

 

 

 

(      )

 

زنده گي

                 در طرح گنگي

                                   تبخير بي مفهوم زمان است

براي تحمل آزرده جاني جان غمناکم

ديگر

عشق وسيلة ناچيزيست

 

زمين!

مانند غم چهرة تو

تکليف بلاهت خويش را

قرنهاست

                 که

                                   رنج ميبرم

جبران نميشود

جبران نميشود؛

                                   اما.

23 نومبر 2003

 

من از ريزه کاري هاي خدا هستم

 

براي خود در جهان تو

براي تو در سيارة ديگر

براي «ما» در جايي که اينجا نيست

اين را بي دريغ ميگويم،

عشق تسلاي پوک است.

من از ريزه کاريهاي خدا هستم

زمان را لمس کرده ام.

 

به غمناکي جان خويش

                                   با تو ام

 

کشور من

                 دستمال کهنه ييست

                 که از مادرم به يادگار مانده

 

18 نومبر 2003


بالا

بعدی * بازگشت * قبلی