داکتر ياسمين جنا

سال 1963 در شهرکابل بدنيا آمده ، در ليسهً عايشهً درانی درس خواند و در رشتهً تاريخ از پوهنتون کابل در سال 1985 ليسانس گرفت ، بعد به حيث کارمند علمی در آکادمی علوم افغانستان پذيرفته شد.

او در عين خدمت به تحصيلات خود ادامه داد و در سال 1988 فوق ليسانس را  از پوهنتون کابل گرفت. سپس برای گرفتن دوکتورا دراين رشته عازم شوروی گرديد و در سال 1993 موفق به اخذ دوکتورا درتاريخ از اکادمی علوم روسيه در شهر سنپيتر بورگ شد. داکتر جنا پس از ختم تحصيلات عالی نتوانست به کشور برگردد و دانش و تجربهً علمی خود را در خدمت هموطنان قرار بدهد ، به ناچار راهی ديار غربت شد و به انگلستان پناهنده شد. در انگلستان نيز دامن تحصيلات عالی را رها نکرد و از گرينويچ لندن درسال 2001 ماستری بدست آورد.

وی متاهل است ، دو فرزند دارد. در برخورد با هموطنانش صميمی و دارای کرکتر عالی روشنفکرانه است. وی در لندن در يکی از کالج های آن شهر بحيث استاد زبان انگليسی و کمپيوترايفای وظيفه ميکند . دارای طاقت کار و حوصلهً زياد است. او برعلاوه بر تحقيق در رشته تاريخ ، در عرصه های زبان شناسی و شعر نيز دسترسی دارد.

 

فراق يار

 

درچنــــــين وضع مصيبت بار زار افتاده ام        تا چو اشک از ديدهً زيـــــــبای يار افتاده ام

درميان اين همه گل ها گــــــــلی خشکيده ام       مــــــــــــوج دريا بودم ، اما برکنار افتاده ام

درميان ماهــــــــــــــرويان جايگاهی داشتم        حاليا در بی پـــنـــاهی خوار و زار افتاده ام

قامــــــــــت رعنا چو سرو جويباران داشتم        از غــــم و انــدوه اکنون چون غبار افتاده ام

درميان نيـــکورويان ازجمله گی زيـــــباترم       ليک از بــــی طـــالعی از چشم يار افتاده ام

من هنوز احساس عشقم در وجودش ديده ام        گرچه دور از کوی او در يک ديار افتاده ام

تا تو رفتی از بر« جنا» چون نورازديده گان      مــــن در اينجا با دوچشم اشــــکبار افتاده ام


بالا

بعدی * بازگشت * قبلی