ما هرخ نیا ز

در سال 1355 در سرخرود ننگر ها ر به دنیا آ مد. در سال 1353 از لیسة عا یشة درا نی فا رغ و سپس شا مل فا کولتة ا د بیا ت د ا نشگا ه کا بل شد و در سا ل 1356 دیپلو م روز نا مه نگا ری را

بد ست آ ورد و سا ل بعد در را د یو تلویز یو ن کا بل شروع به کا ر کرد. ا ز سال 1360 ا ز افغانستان مها جرت کرده به آ لما ن سپس به امریکا رفت . وی اکنون ذر آ لمان بسر می برد.

کتا ب نیسا ن ا رغوا ن مجمو عة شعر وی در پشا ور به چا پ ر سید .

 

نفرین

 

آ تش گرفته میهنم ا ز حرص و آ ز تو

نفرین به فکر کو ته و ریش درا ز تو

جنگ دو سا له را به دو دهه کشا نده ای

جا سوس غیر آ گهم ا ز کنه را ز تو

تو شیر بیشه نیستی و غا زی و شهید

موش کثیف حفر ه یی ، بیجا ست نا ز تو

ا ی بی حیا ، به پول ، وطن را فروختی

لعنت به نغمة تو و لعنت به سا ز تو

اسلا م شد بها نه ا ت ا ی نو کر عد و

سا لو س را بد ون وضو شد نما ز تو

 

بما ن

 

تو میروی و سرود و ترا نه می میرد

بما ن که بی تو غزل جا و دا نه می میرد

تو عند لیب خوش الحا ن بزم ها ی سرود

به رفتنت همه چنگ و چغا نه می می میرد

بخوا ن ترا نة شیرین و د لپذ یر و مرو

که از فرا ق تو شعر و فسا نه می میرد

زبا ن حا ل قلو ب همه نو ا ی تو بو د

مشو خموش که قلب زما نه می میرد

سفر مکن تو زمحنت سرا ی مرد م خویش

که د وستدا ر تو هم بی بها نه می میر د

اگر تو رخت ببند ی ز بوستا ن هنر

به غیبتت گل و بر گ و جوا نه می میرد

 

 

برگ بیرنگ

 

نه غمگینم ، نه خرسندم ،

نه گر یا نم ، نه می خند م ،

نه آ زا د م ، نه د ر بند م ،

نه ا فغا نم ، نه د ر بند م ،

نه بگر یز م ، نه پیو ند م ،

فقط یک نکته می دا نم

که د ر فصل کتا ب زند گی

یک برگ بی رنگم .

و دیوا ن ا شعا ر زما ن ـ

تک مصرع بی وزن و آ هنگم .

که سهواً کاتب تقد یر ـ

بر لوح زما ن ـ

نا مم رقم کرده.بالا

بعدی * بازگشت * قبلی