در پا ئیز سا ل 1351 خو رسید ی د ر شهر کابل به د نبا آمد. در سال 1367 از لیسة استقلا ل فا رغ گر د ید ه و در ثور 1368 به پشا ور مها جر ت نمو ده است.

اولین سر و د ها یش د ر سال 1370 خور شید ی د ر نشر یة " و فا " در پشا ور به نشر رسید ه است. نخستین مجموعة

سر و د ها یش بنا م بنا م " سفر به حجم بیکرا ن شط " در حمل 1374 در پشا ور به چا پ رسید ه است .

" خو ا ب چشمه ها ی صبح " و " ماه و شر نگ شب " دیگر مجمو عة شعری ا وست که که در سال های 1377 و 1379 در پشا ور به چاپ رسید ند. مجمو عة دا ستا ن ها ی کو تا هش بنام " نقش ها ی مو هو م " و د فتر ی از سر ود ها یش بنا م " خوا ب ها ی گمشد ه " آ ما د ة چا پ اند

 

عشق را بپذ یر

 

در فا صلة هیچ

ایستا د ه است مر گ

برای آ خر ین با ر

سر ود ی را که هیچ نه خوا ند ة

میا ن زوزه ها ی جا ر ی با د رها کن

و عشق را بپذ یر

به د هلیز کو چک قلبت

شا ید آ نجا رو زنة به بن بست نشسته

رو به چشمة خور شید

کشو ده شو ند .

عشق را بپذ یر

بگذا ر لبا ن ملتهبت بو سه ها ی تغزل را

ر و ی لبا ن بها ر

زمز مه کنند

بگد ا ر بر ا ی آ خر ین بار

عشق بیا ید

در فا صلة هیچ

ایستا د ه است مر گ .

 

 

میا ن حا د ثه ها

 

ز کوچه کو چة شهر ت به د ور می ما نم

میا ن حا د ثه ها در عبور می ما نم

تما م می شو م از حجم عا شقا نة شعر

تهی ز جلگة خو ر شید نو ر می ما نم

ا گر د و با ر ه نخو ا هی به آ شیا نه مر ا

شکسته با ل تر ا ز جغد کو ر می ما نم

کنا ر جنگل بی برگ و با ر می میر م

ز فصل سبز جو ا نی به د و ر می ما نم

 

 

 

سکو ت محفل

 

ا مید ی بو د د ر او

که بر لب دا شت این شیوا سر و د نغز :

ـ من امشب با سپا ه ر و شنا ن آ شنا ئی تا به کو ه سر د تنها ئی تا ن ره می سپا ر م

و لی ز ا ن پیش

که خو ر شید نگا هش از پس کهسا ر تا ریکی

عیا ن گر د د

به د شت سر د تنها ئی فر و د ا فتا د.

کنو ن تنها نشید ی کو به لب د ا ر د

سکو ت محض تنها ئی است.


 
 

 گرفته شده از :

برگنامه فانوس

بالا

بعدی * بازگشت * قبلی