عبد الله رستا خیز شا عر سر شنا س و انقلا بی افغا نستا ن ، د ر شهر هرا ت به د نیا آ مد و سر ا سر عمر پر با رش را وقف مبا ر ز ه بخا طر میهن و مر د مش نمو د . و د ر کلیه د ا ستا ن ها و اشعا ر ش د ر د خلق را فر یا د کر د و سر انجا م د ر خز ا ن 1358 بد ست جلا د ا ن حزب د یمو کر ا تیک خلق در پو لیگون های ز ند ا ن پلچر خی کا بل تیر با ر ا ن شد .

 

یا د ش گر ا می و ر و حش شا د باد !

 

 

ر مز تحو ل

 

ا زین هر صخره شد گلشن گلا ب آ ید بر و ن

ز ین کو هستا ن گر د ر فش ا نقلا ب آ ید بر و ن

ر و ستا ا ین سنگر پیکار دشمن سو ز خلق

د ر کنا ر " شر ق " همچو ن آ فتا ب آ ید بر و ن

نکته سنج معنی ر زم گشت طو فا ن عمل

ا نقلا بی با ید ا همچو ن شها ب آ ید بر و ن

ز ند گی جلو ة پیکا ر با د یو ستم

غیر از آ ن ا ز هیبتش نقش حبا ب آ ید بر و ن

بز م زحمت مظهر جو شا ن عشق و آ ر ز و

ز ین خمستا ن تا ا بد جو ش شر ا ب آ ید بر و ن

غیر تم می آ ور د تا سر نهم د ر ر ا ه خلق

جلوه گا ه هر ا مل، جز این شر ا ب آ ید بر و ن

صبح رستا خیز ـ شا م مر گ د ژ خیما ن

کز همه نیر نگ شا ن " نقشی بر آ ب " آ ید بر و ن

گر شگا فی رمز آ هنگ تحو ل د ر جها ن

انقلا ب و انقلا ب و ا نقلا ب آ ید بر و ن

 

 

26 جد ی 1348

ز ند ا ن د همزنگ ـ کابل

 

 

مشق خو ن

 

خیز، ای خلق کبیر .

خیز ، ا ی مو ج خر و شند ة پیکا ر ستر گ.

که اجیر ا ن ستم ،

پا سبا نا ن د و ز خ استبد اد ،

د شنة و حشت و کین آ غشتند ،

آ ز مند ا نه به خو ن ،

ـ خو ن فر ز ند و طن ،

خو ن فر زند ستمد ید ة این مر ز کهن . ـ

***

خیز ، ا ی خلق کبیر.

خیز ، ای خا لق ر ز مند ة د و ر ا ن نوین .

که جو ا نا ن ستیز ندة تو

پر چم سر خ نبر د ا ند ر کف

حمله ور بر صف بید ا د گر ا ن

می ستیز ند به فر ما ن ز ما ن

صحن پیکا ر جو ا ن

شد ه آ غشته به خو ن

ـ خو ن گلر نگ شهید ان د لیر ،

کشته گا ن ستم و مکر د بیر . ـ

**

خیز ، ای خاق کبیر.

خیز ، ای شعلة قهر و عصیا ن

کاخ ضحا ک ز ما ن آ تش زن

نیک بنگر که جو ا نا ن غیور

جا مة رزم ببر

باز د ر د فتر حما سة تو

با خطی سر خ به خو ن بنو شتند :

" مر گ بر ا هر من ا ستبد ا د "

" د یر پا نیست شب تیر ة غم "

" میر سد نو بت فر د ا ی سپید "

" ننگ بر خنجر خون با ر ستم "

 

31 ثور 1348

قلعة کر نیل ـ زند ا ن دهمز نگ ـ کابل


 
 

 گرفته شده از :

برگنامه فانوس

بالا

بعدی * بازگشت * قبلی