• بهمن دانشدوست : کره زمین در حال حرکت بسوی نابودی
  • استادصباح : لحظه ي د رمهماني دانشمند ان
  • استاد صباح : جها ن ، زند گي وفلسفه
  • دنيايى كه امروز ما در آن زندگى مى كنيم توسط كامپيوترها اداره مى شود
  • فرید سیاووش : ویروس ساسر وشیوه مقابله با آن
  • مــــــطــــــالــــــب بـــيـــشـــتر

  • بالا
     
    بازگشت