داســــــــــــــتـــان

 • داکتر مراد : تأسف
 • حنیف رهیاب رحیمی : غـــــلام کچالو
 • داکتر مراد : از لیلی تا نازی از ـ بخش های ششم ، هفتم ، هشتم و نهم
 • داکتر مراد ; از لیلی تا نازی
 • مهران زنگنه : شاهزاده و سیاه
 • بلقیس مل : مادر
 • بلقيس مل : پدری که میخواست پسرش با سواد باشد

 •   مــــــطــــــالــــــب بـــيـــشـــتر

  بالا
   
  بازگشت