داســــــــــــــتـــان

 • غفور بسيم : سپينه کوتره : لند داستان
 • غفور بسيم : دپستی شول
 • غفور بسيم : شاهي ښکار
 • غفور بسيم : لنډ داستان
 • عمر ننګیار : نوی لیکوال
 • هارون یوسفی : دهاتی
 • غفور بسيم : داستان یک شهر
 • حکيم زاده : همان بود که در شمار نویسندگان نامدار قرار گرفتم
 • غفور بسيم : سياه چا ه
 • غفور بسيم : افسون چشمان شیر
 • عمر ننگيار : چاغ شکار
 • بلقیس مل : امیر با سگ اش
 • عمر ننگيار : آشنايی
 • عمر ننگيار : رنگين ژوند
 • موسی فرکیش : سلامِ آفتاب به دریا
 • عمر ننگيار : داکتر صاحب
 • معروف قیام : چشم انتظار

 •   مــــــطــــــالــــــب بـــيـــشـــتر

  بالا
   
  بازگشت