راکــتیار خــدا را به گــریه بیــاورد

 

خــداوندگــار از اســتماع ســخنان راکــتیار اول قهــه قهــه بخــندید و بعــد شــروع به گــریســتن کــرد.

منــاجــات به درگــاه قــاضــی الحــاجــات!

الهــی تو را ســپاســگذارم کــه در مقــابل هیــچ دشــمنی ســر خــم نکــرده و تســلیم نشــدم و با هیــچ حکــومــت مفســد و دســت نشــانده کنــار نیــامــدم.

الهی تو را سپاسگذارم که مرا توفیق کسب نام نیک در جوانی عطا فرمودی و مانند خیلی جوانان هم و سن و سالم مرا آغشته به فساد های اخلاقی چون کاغذپران بازی ، کفتر بازی و لولک دوانی نکردی.

الهی تو را سپاسگذارم که بمن چنان سیرت نیکو و قلب روف عنایت فرمودی که در طول عمرم به مورچه ای هم آزار نرساندم و مانند دیگر جوانان به اذیت و آزار دختران دختران مکتب مبادرت نورزیدم و یا مانند بعض جوانان پست فطرت بروی دختران تیزاب نپاشیدم.

الهی تو را سپاسگذارم که مرا چنان اخلاق نیکو ، قلب بزرگ و وجدان بیدار عطا فرمودی که حتی به نظریات مخالفین سیاسی ام به دید احترام نگریسته و مانند رهبران احزاب و سازمان های دیگر به دشمنی ، خصومت و حتی توطئه و ترور علیه مخالفینم نپرداختم.

الهی تو را سپاسگذارم که مرا چنان قدرت و نیروی خارق العاده بخشیدی که شهر ها آباد کردم و شهر ویرانه کابل را با کلبه های گلینش به گلستان منطقه و دوبی دوم تبدیل کردم و مانند رهبران احزاب و سازمان های دیگر به تخریب و ویرانی شهر زیبای کابل نپرداختم.

الهی تو را سپاسگذارم که دستانم را مانند دیگران به خون هموطنانم آلوده نکردی و مانند رهبران احزاب و سازمان های دیگر مرا شریک جرم انفجار و انتحار و قتل عام منطقه شاه شهید کابل نگشتاندی.

الهی تو را سپاسگذارم که بمن توفیق عنایت فرمودی تا استقلال فکری ، عقیدتی و سیاسی ام را در طول مبازرات سیاسی حفظ نموده و مانند رهبران احزاب و سازمان های دیگر حلقه غلامی سازمان جاسوسی پاکستان آی اس آی را بگوش نکردم.

الهی تو را سپاسگذارم که بمن توفیق عنایت فرمودی تا استقلال فکری ، عقیدتی و سیاسی ام را در طول مبازرات سیاسی حفظ نموده و مانند رهبران احزاب و سازمان های دیگر زیر دهل داعش نرقصیده و به ابوبکر البغدادی این ابرقاتل فرزندان مسلمان بیعت نکردم.

الهی تو را سپاسگذارم که بمن توفیق استقامت و پایداری عنایت فرمودی که تا بیرون شدن آخرین سرباز خارجی به کابل باز نگشته و شاهد حکمروایی کفر در قلمرو اسلام نگردیدم.

الهی تو را سپاسگذارم که مرا همیش با عزت و سربلند نگهداشته و مجبور به دستبوسی بی بی گل مسیحی و اقتدای نماز در پشت شوهر مرتد او نکردی.

و خداوندگار از استماع سخنان وی اول قهه قهه بخندید و بعد شروع به گریستن کرد.

 

با تقــــــــــــديم حــــــــــــــــرمت

حقــــــــ(شـــمس الحـــق)ـــــــانی

https://www.facebook.com/zahrkhand

 

 

 


بالا
 
بازگشت