طـــــــنــــــــز

سیدموسی عثمان هستی : ظهور ستارهً درخشان درکهکشان

 • حقــــــــ(شـــمس الحـــق)ـــــــانی : بالاخــره کــار به اهــل کــار ســپرده شــد
 • حقــــــــ(شـــمس الحـــق)ـــــــانی : قـــاتل شـــناخـــته شـــده در ســـیاه چـــال
 • حقــــــــ(شـــمس الحـــق)ـــــــانی : غـــیرت افغـــانی حـــامـــد کـــرزی خـــون او را ســـخت به جـــوش آورده
 • کمباور کابلی : فک، فک ، بر.....   کاخ سفید
 • حقــــــــ(شـــمس الحـــق)ـــــــانی : خــواب هــای آشــفته وزیر دفــاع
 • حقــــــــ(شـــمس الحـــق)ـــــــانی : کچــالو مــال مــلا اشــرف غنــی
 • حقــــــــ(شـــمس الحـــق)ـــــــانی : افغــان بودن برای وحــدت مــلی
 • حقــــــــ(شـــمس الحـــق)ـــــــانی : لطــیف پدرام به جــرم خــیانت مــلی ســنگسار شــد
 • حقــــــــ(شـــمس الحـــق)ـــــــانی : به جــان ندارم چــوته نامــم فتــح خــان اســت
 • حقــــــــ(شـــمس الحـــق)ـــــــانی : وزرا و وکــلا مســول خــون ســربازان شــهید
 • حقــــــــ(شـــمس الحـــق)ـــــــانی : اســتیضاح گــران کــه خــود اســتهزا شــدند

 •   مــــــطــــــالــــــب بـــيـــشـــتر


  بالا
   
  بازگشت