خو شه چین

                                  

                           ا ین را بد ا نید که   

   د ریای ما پتل نیست

 د ریای ما چتل نیست

بلی ما میدا نیم: ا ما پند و پیا م زما نرا هم د رختیا ردا ریم

آ ب ا ست که ا ز بجلک پا بلند ا ست ، تا به نا ف میر سد نه خیرا ز نا ف بالا ا ست، تا به گلو ن میر سد ، نه وا له مه که د ید م گپش ا ز فر ق هم گذ شته ا ست، آ د م را غرق میسا زد. بنآ د رین د ریا شنا د رکا راست .      بدا نید که ا ین د ریا" آ ب با زا ن نا وا رد "  راغرق کرد.   بعضی ها ا زین د ریا عقب نشینی کرد ند ، خیلی غلط کرد ند ،وبا ید که غلط نمیکرد ند، ا ینها با ید تمرین میکرد ند که درین د ریا حضورمیدا شتند، حضوردا یمی میدا شتند، یگا نه د ریا ی که آ ب فرا وا ن وصحی داردهمین دریا ا ست،ا ین د ریا ما هیها ی لقه وبی خا ردا رد،همین د ریا   ا ست.

  که د رآ ن کروکد یل و نهنگ نیست که شنا ورا ن را بخورد، سنگین ها را جا بجا مینما ید ، سبکا ن را د ر سطح خود با خود میبرد تا تما شا چیا ن ا ورا ببینند وخو ب ببینند که چقد ربی وزن ا ند، ا گر و زن میدا شتند زیرشلا ق موج ها ی و گردا ب  د ریا نمی ا فتا د ند ، همین د ریا ا ست که من گفتم .شما نترسید، نزد ا ستا ذ تجربه بروید، شنا وهنرشنا را یا د بگیرید،که آ ب ا ین د ر یا با لبا ن خنده شما را ا ستقبا ل مینما ید،این دریا ا ست که آ ب آ نرا بنا م آ ب حیا ت میشنا سند ، شفا بخش ا ست،هرنوع مرض را د وا میبا شد ، ا مرا ض جلدی را د وا میبا شد، ضرورت به چشمه آ ب ها ی خو رد و کو چک و نا مطمین نیست.

  سرا نجا م آ ب ها ی همه چشمه سا رها د رهمین د ریا خو د را شر یک میسا زند و میدا نند که ا گر به تنا هی حر کت نما یند ، د رریگستا ن ها غرق میشو ند، د یگرنا م ونشا نی ا زآ نها با قی نمیما ند، ا ین د ریا ا ست که خیلی حوصله مند ا ست ، ا گربه سنگ بزنید ش ، به طرفت میخند د و اگربا چوب بز نید ش ، د ستت را محکم نمیگیرد ، خیلی پا ک ا ست وشفا ف،د روغ نمیگوید،ا گر د ست دا د ی، با د ستا ن تورا ا ستقبا ل مینما ید ، ا گرطرفش بخندی تو را آ نطو ریکه به طرفش خند یده بودی پذ یرا یی مینما ید ، ا گربا سرخرویی  و با د سته گل ا ستقبا لش کردی ، هما نگو نه به پذ یرا یی ا ت می آ ید که توا ستقبا لش کرده بو دی ، ا گر با چهره عبوس و وحشت نا ک و سیا ه و د ستا ن کثیف ا ستقبا لش کردی، بدا ن که با د ستا ن سیاه و کثیف تو را بطرف خود میکشا ند وبه موج خروشا ن  و گردا ب ها ی خو د تورا می پیچا ند ، لولا ند ه لولا ند ه ، تو را به سنگ ها وسخره ها ی عمق د ریا میزند، تکه تکیت میکند ، کثا فتها ی تورا، ا زتنت جدا میسا زد و به ( گهرنا یا ب) تبد یلت مینما ید، ترسم ا زین خوا هد بود که فرداها به د ست ما فیا های سیا سی نیا فتی و به نا زل ترین قیمت نفروشند ت و صد رنشین ، ا نگشتر خا نم ها ی روسا ی جمهورکشورها ویا ا زملکه ها نگرد ی ، چنا نچه ( ا لما س) با لا نشین تا ج ملکه ها ی لند ن گرد یده ا ست .

و یا به حیث شیشه بر، به د ست د شمن بیا فتی ، شیشه نا موس وطن را  ببری ، ا ین خطوط مرزی کشورما هما ن برید گیها ی ا ست که توسط شیشه برا ن وطن بریده شده ا ند .   

 میگویند که آ ب د ریا ی ما پتل نیست و آ ب د ریا ی ما چتل نیست، پتل نیست به معنی ا ینکه آ ب فرا وا ن د ا رد ، ظرفیت د ریا زیا دا ست ، آ ب زیا د را د رخود جا میدهد (آ ب د ر د ریا ی عمیق راه یا فته ا ست)  آ ب پا ک وشفا ف ا ست،منظره فریبنده دا رد، د رد اخل آ ب رفت وآ مد ما هی ها را آ د م میبیند ، ا نوا ع ما هی  را آ د م میبیند ، زا د ولد ما هی ها خو بترصورت میگیرد .

محیط پا ک وصا ف ، گو یا که عقب شیشه ها ی پا ک ا ستا ده ا ی، فا صله ها ی د وررا به آ د م روشن ترونزد یک ترنشا ن میدهد، ونشا ن مید هد که آ ینده ها چطورموج زنا ن وشتا با ن به سو ی ما می آ یند و بعد یک طرف خو د را جیوه مید هد ، تا که گذ شته ها ی تو را به تو نشا ن بد هد و میگو ید . آ ن اما نت ها ی تا ریخی را که به توسپرده بودم،آیا ا زا ن کدا م نا م نشا نی با قی ما نده ا ست که میخوا هی با رد یگرا زآ ینده نفع بگیری، تا ریخ یک با را زما یش میکند وبا رد یگربه زمین میزند.

  ما هیها ی آ ب د ریا ی خو د ما با ید که به خود ما تعلق دا شته با شند  ما هی گیرها ی ا جا نب ، ما هی ها ی آ ب ها ی  پا ک را شکا رمیکنند ، بخا طریکه ا زآ ب ها ی پا ک تغذ یه میشو ند ود رآ ب ها ی پا ک پرورش وبزرگ میشوند ، به صحت مفید میبا شند ، ما هی ها ی که د رمحیط آ ب ها ی کثیف پرورش یا فته با شند خوردنش طبق وصیت نا مه ها ی دا کترا ن طب جوا زنیست زیرا که خو رد ن آ نها خطرجا نی دا رد ، ا ین ما هی ها زهری ا ند مصموم کننده میبا شند .

 میشو د که علا قه مندا ن مطا لعه صفحه هذ ا خستگی را به خود را ه ند هند، پیرا مو ن د ریا ی ما که عمیق ا ست و پا ک ود ریا ها ی چتل و کثیف معلو ما ت خود را تکمیل نما یند، میگو یند که ( قطره قطره) د ریا میشود، ا زقطرا ت د ریا ها بوجود می آ ید.

 د ریا ی ما مجموع ا زقطرا ت ، نظرا ت ا نسا ن شنا سی ( مو قف ا نسا ن د رجوا مع بشری ا زد ید گا ه علما ودا نشمندا ن د رگستره ها ی تا ریخ ) تحلیل ها وا رزیا بی ها ی نا له ها و گریه ها ی ا طفا ل یتیم و بیوه زنا ن، فقرا مسا کین ، نا توا نا ن ، د ها قین و کا رگرا ن، کسبه کا را ن و پیشه ورا ن مزد بگیر، معلمین،ا ستا ذا ن، خر د مندا ن، خرد مندا نیکه ا زذهن آ نها آ زا د ا ند یشی، د موکرا سی، مرد م سا لا ری، رای پرسی عمومی به مفهوم وا قعی کلمه،حق وحقو ق ترا وش کرده ا ست .

 بعضآ ا تفا ق ا فتا ده ا ست که آ ب د ریا ی ما را گل آ لود سا خته ا ند و ما هی ها ی پا ک ما را شکا ر کرده ا ند( مستعد ترین ما را)

د ریا ی آ نها مجموع ا ز قطرا ت ، نظریه پردا زا ن ( شیا طین و روبا ها یکه به د م با زی مید هند) و( فا شیست ها، ملیت گرا ها ، محل گرا ها ، قبیله گرا یا ن ، سمت پرستا ن و محل پرستا ن ، پو ل پرستا ن  رشو ت خورا ن ،حلقا ت و گرو ها ی تا ریک ا ند یش تا ریک ا  ند یشا نیکه منا فع خو درا، تنها در تا ریکی یا فته میتوا نئد، دزدا ن ر هزنا ن، کا ر وا ن تاریخ و چپا و لگرا ن دا را یی ها ی عا مه وغیره وغیره.....

رفتن به د ریا ی ما به آ ن میما ند که ، با قلم وکا غذ  د رمحیط ا کا دمیک قدم بگذا ری ، سروکا رت همیشه با محصلین بوده با شد وا ستا ذا ن ،همیشه ا متحا ن خوا ب ببینی، لکچرها ی علمی خوا ب ببینی( طبعآ محیط ا کا د میک د نیا ی خود را دا رد ا گربد ا خلا ق ترین آ د م ، هم جوا ز د خو ل د رمحیط ا کا د میک را یا فته توا نست، بدا ن که ا وهم ا نسا ن عا قل با رمی آ ید .

    ( هرکه د رکوه نمک رفت نمک میشود) مرد م ما نمک پرست ا ند، قد ر نا ن وآ ب و نمک را میدا نند، حرف ها ی نمکی خو ش آ د م می آ ید ، آ د م نمکی د رمحا فل و مجا لس حضو رخو د را پیدا مینما یند ، قطخ بی نمک را کسی نمی خو رد.

ر فتن به د ریا ی آ نها به آ ن میما ند که با چا قو، کا رد، شا خ ، خرد م و یا کیبل ، طلی چرس، هیرویین، جوره کمسا یی، ما جون، بنگ، مفره

د رکا با ره ها ، چها را یی ها ، سرچوک ، د رمیا ن ا وبا شا ن و با ند گروپ ها ، ا ز جمله با ند گروپ ها ی ما فیا ی سیا سی، ما فیا ی سیا سی که (عده ا ی ا ززا و یه چپ دا خل صحنه میشو ند وسیا ه ترین کا رها ی تا ریخی را نجا م میدهند، ا ینها برا ی پوشا ند ن یک جرم صد ها جرم نا بخشید نی دیگر را ا نجا م مید هند)

ا ین ها هما ن پیش آ هنگا نی ا ند که دا س را به گر د ن دهقا ن و چکش را به فر ق کا ر گر زده ا ند .

ا ز زا و یه را ست دا خل صحنه سیا سی شده ا ند وسیا ه ترین کا رها یرا ا نجا م دا ده ا ند که تا ریخ ا ز ذ کر نا م آ ن خجا لت میکشد،ا ین ها با شمشیرا لهُّ ا کبر، گرد ن هزا رها مسلما ن را برید ند.

 هر که د رمعد ن ذغا ل رفت ، ذغا ل میگر د د، مرد م ما که هرصبح از خوا ب میخیز ند ، د ست وروی دهن خو د را میشو یند وآ ب وضو میگیرند ، تا که پا ک شو ند و با وضو به دربا رخدا ا ستا ده میگرد ند تا که د ل ها ی شا ن ا زکینه پا ک گردد ، آ د م ها ی کثیف وچتل را کسی د وست دا شته نمیبا شد ود رمحا فل ومجا لس ا ورا را هی نیست . 

 د رینجا مرا د ا زمعد ن ذ غا ل ، هما نا ا ید یه ها ی جنگی وجنگ ا فرو زی ا ست که د ود با رو ت آ ن ، روی علا قه مندا ن جنگ را سیا ه میسا زد ، نه ا صل معد ن ذ غا ل سنگ ، درد رو ن معد ن ذغا ل سنگ، شا یسته ترین ا نجنیرا ن، مستحق ترین ا نسا ن ها با قبول هزا را ن رسک وخطرذغا ل تولید مینما یند ، تا بعضآ ا ربا با ن جنا یت بشری ا زحرا رت آ ن گرم ومستریح گرد ند .

 ا ین طرف د ریا ی ما ا ست وآ نطرف د ریا ی آ نها دلت که درین دریا شنا میکنی ود لت که د رآ ن د ریا .

   بلی ما پند و پیا م زما ن را ا ز قبل د را ختیا ردا ریم ، ا و برا ی ما گفته ا ست که آ مرا صلی تا ن منم ، شما ا زد ستو رزما ن سرپیچی نکنید، هیچ فردی رهبرتا ن نیست ، جزآ گا هی و خرد مند ی خود تا ن ونیروی با زو ی توا نا ی تا ن، آ گا هی تا ن را ا زلا ی کتا ب ها و نصا یح عا قلا ن تکمیل نما یید.

         وتوا ن مند ی تا ن را ا زا نتخا ب خط وا حد و یگا نه  .

         


بالا
 
بازگشت