• میرزایی : گوهریکه به  در لفظ بیا نش دارند
 • داکتر محمد سا لم اما نی : پدیدهً شهرت طلبی وموقف آن در افغانستا ن
 • سيدمحمد فطرت : عاشورای امسال هرات و عبرتهای آن
 • عبدالقدیر علم : دل در گرو عاطفه ، خرافه وانحراف
 • میرزایی : کنکاش آقا یان بیژنپور ووحدت
 • دوکتور .م . پکتیا وال : برادربزرګوارم جنا ب محتر م محمد اصف اهنګ
 • صديق وفا : دفاع از منافع حقوقی  وقانونی پناهنده گان افغان را بايد ادامه داد!!!
 • انجنیر غ. سخی ارزگانی : اهانت به حضرت پیامبر گرامی اسلام
 • ملک ستيز : مرز آزادي بيان کجاست؟
 • میرحسین مهدوی : آزادی بیان ، نا آزادی بیان
 • رفيق رجا : ازادی بیان؛ در بیان حقوق ، قانون معاصر واسلام
 • داکتر سخی اشرف زی سیدکاغذ : شاهراه ابریشم وسیله نجات از چنگال پاکستان
 • داکترسخی اشرف زی سیدکاغذ : توهین به مقدسات اسلام آزادی بیان نیست
 • عزيزه عنايت : نگاهـــی به وضع زندگی کودکان در افغانستـــــــــــــــا ن
 • رحمت گل :  « بشیر» ، قاتل ورزشکاران در بغلان چرا محاکمه نمی شود؟
 •    خو شه چین : چه میکنی؟
 • متن سخنرا نی خا نم شهرستا نی در کنفرا نس ا تحا د یه های سرا سری ا فغا نها د ر شهر د نبو ش
 • آريوش : به بهانه کنسرت فرهاد دريا در شهر فرانکفورت
 • خو شه چین : جنگ شد یا رسرشد یا ر
 • خان آقا سرور : بساط کاسبی ازکشور برچيده ميشود
 • نصير خالد : چگونه ميتوان به اين معما جواب داد
 • دکتورسینا دلیری : تساهل يكي از ويژگي هاي جامعه مدني
 • نهضت جامعۀ مدنی افغانستان : دموکراسی و موانع بر سر راه تحقق آن در افغانستان
 • عبدالبصیر فیضی : عدالت انتقالی ،  را ه کار های عملی وچالش های  ان در افغانستان
 • دكتور همت فاريابي : سخني چند پيرامون مهاجرين و كنفرانس مهاجرين افغان درهالند
 • دوكتور كاروان : فروش قصر ها توسط باباي ملت و خاندان شاهي
 • نوسازی افغانستان و طرح  مسأله کادرها ومتخصين خارج از کشور درآن
  کنفرانس سراسری پناهنده گان ومهاجران افغان در هالنـــــــــد
 • نصيرمهرين : تاريخ مردم آزاری ، در امضاء ها
 • سيداحمدشاه دولتي فاريابي : پرابلمهاي انتگراسيون دركشور هاي اروپائي
 • شمس صبا : ملا لی جویا وبشر دوست حماسه ماندگاری را افریدند
 •  جلیل پرشور : وظایف و اجرا ات ضروری
 •  پوهنیار محمد بشیر مؤمن : نگاهی گذرا به تاریخ تحلیلی افغانستان
 • نجيب الله ضيارحمان : اهدا بر بازماندگان شهدايي كه پيكر هاي به خون آغوشتهء شان رامتحدين امروزي به حيوانات گرسنه شهر سپردند
 •    خو شه چین : پیا م یا را ن می آ ید
 • فضل الحق ملک زاده : دلیر مرد راه وطن ارکانحرب پیلوت عبدالقاهر
 • سيد محمّد فطرت : وحدت متعالي اديان بستري براي گفتگوي تمدنها
 • جلیل پرشور : ماچرا متحد شده نمیتوانیم؟
 • غفور یوسفزی : جاسوسی وجاسوسها ... ؟
 • داکترمحمدشعیب مجددی : اعتصاب معلمین هرات بازگشای یک بحث جدید
 •    خو شه چین : ا فتخا ر و تنفر
 • نجيب الله ضيارحمان :بي مهري سردار چپن پوش بر چپن سازان حرمان به دوش
 • سراج.ادیب : کرسمس چگونه تدویر میابد
 • گفت و شنود سیاوش با محترم  نصیر مهرین نویسنده و تحلیلگر افغان
 • بصیر کامجو : نجابت انسان را گرامی دانست
 • دوكتور كاروان : بهبود  معارف  و بررسي  وضع معلولين جنگي
 •  خو شه چین : خرم وخورجینم
 • عبدالله نايبی : حضور گذشته درحال ـــ يادی از جانبازان جنبش ـــ پی دی اف
 • جلیل پرشور : سر نوشت باغ  آدم خان
 • خان آقا سرور : ره آورد سفر : رسيده بود بلايی ولی بخير گذشت
 •  خو شه چین : کلا ل د ر تیکر شکسته آ ب میخو ر د
 • داکتر م – پ : سکتوردولتی نبايد غارت شود
 • آ، آزاد : این فیلم دیدنی است، نه گفتنی ..
 • خو شه چین : توده ها می رزمند
 • احمد شریف : نکاتی چند به نویسندهُ "  پيرامون شکست سکوت در مورد مرگ مجيد کله کانى"
 • خلیل "رومان" :آریانا انشاء الله ایرلاین – ماشاء الله
 • نقيب الله رسارسولي : چگونگی مديريت در کشور ما
 •     خو شه چین : د ریای ما پتل نیست د ریای ما چتل نیست
 • آ، آزاد : چند سخنی به بهانه ء آغاز نشرات تلویزیون جهانی آریانا
 • محمود منجم زاده : حسابدهی وزرا قبل از تشکیل پارلمان آینده افغانستان چه معنی دارد
 •  خو شه چین : پند و پیا م زما ن
 • نسیم رهرو : قطره ای از اقیانوس شخصیت عبدالمجید کلکانی
 •  خو شه چین : هفته سورنی نوا زی
 • دوكتور كاروان : نژاد پرستي
 • م.سلطانپور : افغانستان! انقلاب ديگری در راه است
 • بهمن دانشدوست : کرزی صاحب! هنوز هم سر وقت است
 • خان آقا سرور : ره آورد سفر _2
 •    خو شه چین : د هقا ن را د وست دا شته با شید وکا رگررا 
 • خان آقا سرور : ره آورد سفر
 •    خو شه چین : وا رثا ن حقیقی جنبش چپ
 • غلام سخی ارزگانی : خواهان آزادی آقای داکتر علی محقق نسب از زندان کابل هستیم
 • دوکتور احد وفا معصومی : بمناسبت بزرگداشت از شهادت مرحوم محمد طاهر بدخشی
 •    خو شه چین : ا لنگ ا لنگ سرد و
 • عدالت خواه: انتخا با ت ا فغا نستا ن: مقا يسةء شما ل با جنوب
 • جلیل پرشور : دموکراسی ،عدالت وترقی نیازمندی همهً بشریت است
 •    خو شه چین : هرکه چو ن کند و پو ن کند
 • پيرامون شکست سکوت در مورد مرگ مجيد کله کانى
 • م. سـلـطـانـــــپــــور : «بـابـای ملـت!» لـقـب کبير بَـر مرد حقير
 • مصاحبه فرید سیاوش مسوول سایت زندگی با محترم سلیمان راوش نویسنده و پژوهشگر افغان در رابط به زندانی شدن آقای محقق نسب
 • جلیل پرشور : برای تا ًمین وحدت ملی،عدا لت اجتماعی ، تحقق دموکراسی  وسعادت ا نسان
 • ثريابهاء : شکست سکوت در مورد مرگ مجيد کله کانى
 • اســتاد پرويز « نيك آيـين » : گرايش ، اعتقاد ، عقيده و تعصب
 • عظيم بابک : افغانستان- پس ازگذشت چهار سال
 •    خو شه چین : گا وآ هن
 • خو شه چین :   بخوا نید
 • خو شه چین :ا و برادر دوت میچسپه یا نه
 • جمشید وطنیار : روستار تره کی وطالبان
 • هیكل : گذار فكری
 • بصیر کامجو : گزارۀ تحقق امید اجتماعی
 • دوكتور  كاروان : جنايتكاران كه با سر نوشت ملت بازي نموده اند بايد به محاكمه ملت كشانيده شوند
 •    خو شه چین :  گا وزنبور
 •    خو شه چین : سیا ست ها ی کا د ری د و لت جمهوری ا سلا می ا فغا نستا ن
 • آزاد : نا گفته های گفتنی
 • خلیل الله رووفی : اردوی ملی در مقایسه با گذشته ها
 •    خو شه چین :کجا میر وی؟
 • پيمايش کژروانه ي کاظمي از مرز تحريف دين گذشت
 • محمد اکرام اندیشنمد : احمدشاه مسعودوایالات متحده امریکا
 •    خو شه چین : من یک آ د م شر قی ا م
 • خلیل "رومان" : افغانستان : فساد روبه تزاید، میکانیزم های محار کننده.
 •    خو شه چین : با یدا جا زه دا د که هرنوری بتا بد وهرگلی ا زنوبشگفد
 • گل آقا وردک : آیا برق میاید؟
 • برف کوچ : دانشگاه کابل، دارالمجانین و یا داستان خانه قرن زدهها
 •    خو شه چین : خروس صبح مرد ا ن  و پا سبا ن  شب  
 • خلیل "رومان" : افغانستان: وضع نا بسامان اداره و مدیریت
 •    خو شه چین : مرغ د زد، درکلاه خود پردا رد
 • سيد محمّد فطرت :افغانستان در کام انفجار جمعيت
 • خو شه چین :خر کا ر ی د ر یا ی علم ا ست
 • پیام  تسلیت وهمدردی اکادمیسین  دستگیر پنجشیری
 •    خو شه چین : چا پلوس ها ی محترم عجله نما یید
 • احمدشاه عبادی : آیینهء عبرت
 • مجلهء خاک : هویت ریشه دار یاهویت بی ریشه، کدام یک ؟
 • معروف کبیری : نیم نگاهی به سیر روشنفکری در افغانستان
 •    خو شه چین : خیا با ن سیا سی تیا رمیکنیم
 • عادله کبيري : این جا خوشبختی را در آتش جستجو میکنند
 •    خو شه چین : عا شق ترا زعا شق ها
 • محمد عبدالله : نگرشی به تاریخ، تشکیلات و اجراآت قوه قضائیه در افغانستان
 • ديپلوم انجنير ضياالحق :  قانون جديد يا رسميت تاراج معادن
 • داكتر جمراد جمشيد : به ارتباط نوشته آقاي با نام نامكمل داكتر جمشيد
 •    خو شه چین :  قا نونیکه د رتکا مل ا جتما عی نقش با زی میکند
 • دکتر رازق رویین : سخنی پیرامون کتابهای درسی  زبان و ادبیات
 • خو شه چین : د رهرگو نه تغیر وتحو ل جا معه نیرو ی تعین کنند ه مر د م ا ست
 • جلیل پرشور : ا زوعده  وقول  تا عمل ومسوولیت اخلاقی
 • پنجشیری : نیش زندان وطن ، بهتر ز نوش غربتست
 • رزاق مامون : احمدظاهر چه گونه ترور شد؟
 •    خو شه چین : من چه جر می کر د ه ا م که سزا وا رسنگ تو شد ه ا م
 • جلیل پرشور : برای جبهه بلی ، اماچگونه؟
 •    خو شه چین : ا لفبا ی نجا ت مر د م را و طن پر ستا ن میدا نند
 • اســتاد پرويز « نيك آيـين » : قــــــــضـــــا و ت  و انــتقــــــــاد
 • صديق  وفا  : مهاجرت  افغانها و  َمسأله ء ُگسِست پيوند ها
 • داكتر عارف پژمان : در حكايت آويخته شدن به دنبال خر
 • اخلاص : دولت جديد وتاملی برتوسعه دانشگاهها در افغانستان
 • احمدشاه عبادی : آب يا سراب
 • خليل رومان : توضیحی  بر نظر شنابنده
 •    خو شه چین : سقوط
 • سيستانى : اهميت آب ونقش آن در منازعات ملل منطقه
 •  پوهنیار محمد بشیر مؤمن : برخی خصوصیات جامعهء باز وبسته
 • جلیل پرشور : شاهد عينی
 • خواجه بشير احمد انصارى : سرود ملي
 • سرورمنگل : برداشت نا درست ازپالیسیهای اقتصادی  تا سکتور دولتی اقتصاد
 • احمدشاه عبادی : برگی از ياداشت های تاريخ
 • نامهً يک مهاجر مقيم شهر يوتيبوری
 • غلام سخی ارزگانی : فرهنگ نقد راه گشای خردورزی و عصرجديد است
 • خو شه چین : شکست د ر مبا رزه ، به معنی تو قف د ر مبا ر زه نیست
 • بصیر کامجو : فواید اخلاقی درک و تفکر
 • سرورمنگل : سیستم قوماندان سالاری افغانستان بحیث عامل اینهمه نابسانیها
 • كابلى : دواصل بايد معرف هويت ملى ما باشد 
 •    خو شه چین : ا مر و ز د لها ی ما شا ریده ا ست
 • خان آقا سرور : ياد مهاتما گاندهی زنده باد
 •  خو شه چین : کلتک چو ب
 • امیرجواهری لنگرودی : باز هم در باره تعیین  نرخ دستمزد کارگران سال ۱۳۸۴
 • کانديداى اکادميسين سيستانى : کدامين گروه قابل محاکمه ست , دگرانديشان ياجنگسالاران؟
 • رضا خينجی : يک دو سخن بمناسبت چهارده سالگی هفته نامه وزين اميد
 • احمدشاه عبادی : آيينه عبرت
 • خلیل  رومان : تاملی بر مسئله ملی در افغانستان
 • خو شه چین : سر خ کشید ی بر د ی
 • ناظر حسین نظیر : چرا تکس؟
 • سليمان راوش : چه بايد کرد ؟ ها
 • کاوه آهنگر : ازدواج و خانواده
 • خوشه چين : فقط ا تحا د نیر و ها ی ملی و د مو کرا تیک ا ست که تو طئه ها ی دا خلی و خا ر جی را د ر هم می کو بد
 • جليل پرشور : جلسه ای محدود ، با اهداف بزرگ
 • دژ کوهی : دموکراسی یا شعار های دروغین
 • خلیل رومان : خطاب به احزاب و سازمانهای سیاسی
 • خیر ا ندیش : محمد بشیر بغلا نی وتذ کر د وستا نه ء ! نثار ا حمد بهین
 • اکادميسين دستگیر پنجشيری : در بارهء " طرح مرامنا مه ء  نهضت دمو کراسی و ترقی افغانستان "
 • خوشه چين : ر هبر د ر میا ن را بر ها
 • هوشمند : دروغ بازسازی  فربه تر میشود
 • اسلام الدين انديش : آيا باز سازی افغانستان تحقق خواهد يافت؟
 • عبدالرحمن نادری :دجال
 • سرورمنگل : افغانستان کشوری، بابودجه 678 ملیون  دالری
 • سخنراني احمد ولي مسعود : پيرامون تجليل ازنـوروز و بررسي اوضاع سياسي در كشور
 • محمد اکرام اندیشنمد :  مشکل مواد مخدر درافغانستان
 • خوشه چين : ملخک جستی جستی
 • مــــــطــــــالــــــب بـــيـــشـــتر
  بالا
   
  بازگشت