خلاي سياسي ثاني

 

 

دو سال بعد در ايالات متحده امريكا انتخابات بر گزار مي گردد. رييس جمهور آينده امريكا هر كي باشد ، سياست نويني در مورد افغانستان و عراق خواهد داشت. عوامل ذيل بر سياست امريكا در مورد افغانستان و عراق اثرات جدي خواهند داشت :

نرخ نفت خام هر ماه نسبت به ماه قبلي بلند رفته ميرود . به هر مقياس كه نرخ يك بيرل نفت خام از صد دالر بلند تر برود اقتصاد جهان سرمايه داري را بسوي يك بحران شديد اقتصادي سوق خواهد داد. شديد تر از بحران اقتصادي سالهاي 1929- 1932 . اين بحران اقتصادي جهاني ايالات متحده امريكا ومتحدينش را ودار خواهد ساخت نيروهاي مسلح خود را از افغانستان و عراق خارج نمايند. آنها توان اقتصادي ادامه جنگ را نخواهند داشت.

حملات تازه اسراييل به لبنان كه به اين زودي ها ختم نخواهد شد دشمني و ا نقطاب را بين غرب واسراييل از يك طرف و جهان اسلام از طرف ديگر تشديد خواهد كرد . به هر پيمانه كه اسراييل بي رحمانه تر عمل نمايد و كشور هاي غربي ازين اعمال وحشيانه اسراييل حمايت كنند به همان اندازه به مشكلات بيشتر در عراق و افغانستان مواجه خواهند شد. دولت اسراييل با سياست هاي افراطي خود شكست ا مريكا و متحدينش را در عراق و افغانستان حتمي ميسازد.

نيروهاي ترقي خواه وچپ افغانستان لازمست با آينده نگري براي دوسال آينده آمادگي بگيرند. درافغانستان نبايد بار ديگر خلاي سياسي ايجاد شود . نيرو هاي ترقي خواه بايد دوباره در شهر ها و دهات ،در مكاتب و پوهنتون ها، درادارات دولتي، فابريكه هاودر مجاورت هر كاريز و پلوان حضور داشته باشد. تا زمانكه نيرو هاي چپ به دور يك سازمان يا يك جبهه واحد جمع نشوند ، خطر ايجاد دوباره خلاي سياسي رفع نخواهد شد.

حضور كتله يي نيرو هاي ترقي خواه در داخل افغانستان از خارج امكان پذير نيست . همه بايد بدور سازمان هاي ترقي خواه كه در داخل افغانستان ايجاد شده اند جمع شوند. ،حضور كتله يي نيرو هاي ترقي خواه در داخل افغانستان هم به نفع مردم افغانستان است هم به نغع همسايگان افغانستان و هم به نفع جامعه بين المللي. ايجاد خلاي سياسي ثاني به نفع هيچيك نمي باشد.

 

 

داكتر محمد سليم مجاز

 


بالا
 
بازگشت