اکادمیسین دستگیر پنجشیری

 

        باشد   زغــــرور غرب   ویرانیی   ما

        ویرا نی  و غــــربت و پریشا نیی  ما

       شامی که کند غروب ،این غربت غرب

       از شــــرق دمد  "  فر خراسانی" ما(1)

     " فروغ هستی "

 

از تاجپوشی عاری ا ز افتخار شاه شجاع

تا کنفرانس کج بنیاد و  قلابی (2) "بن"

                          (  می1839-  2001  )

 

صد سال از پایه گذاری جنبش مشروطیت اول  وسرکوب خونین روانشاد مولوی محمد سرور واصف قندهاری رهبر ودیگر رهروان بیمرگ این نهضت  و87 سال از استرداد استقلال سیاسی کشورما  میگذرد .

درین برهه ء تاریخ ، جاپان  چین ،هندوستان  ودیگر ملل ومردمان قاره ء آسیا " هفت شهرعلم " را گشته اند ولی مردم افغانستان هنوز درشرایط  کوچنده گی ،بادیه نشینی ، زمینداری ، اربا بی  درخم " یک کوچه " با  " گامهای اشتری "  بسوی چراخوارهای  تشنه لب "دولت خداداد"  امیر عبدالرحمان ، حرکت یکنواخت میکنند و سرگردانان تاریخ  اند. انرژی زن ومرد ، پیر وجوان  آنان ازبام تا شام  درکوبیدن میخهای  خیمه گاهها ، رایگان ومفت  بهدر میرود.

در آستانه ء هشتاد  وهفتمین سالگرد  جشن  استرداد استقلال سیاسی  افغانستان  خامه بدستان جوان کشورما  درزمینهء مقصرین این  پسرفت تا ریخی افغانستان " وراه نجا ت " مردم وجامعه مستعد به تکامل  ما پرسشها  ی بجا ومنطقی میکنند  .

نخست پیرامو ن جستجوی پروسواس همکاران قلمی آریایی  باید این پاسخ  تاریخی ,ومثل تمثیلی  را  گفت ؛ که:

"    چیزیکه  عیان است        چه حاجت به بیان است "(3)

ولی برای شناخت ژرف تر مقصرین وعوامل اصلی  این درد های ریشه دار  و دربدری  تاریخی   "افغانان کوچی" وپراگنده گی قبیله یی  قومی وملی دیگر مظلومان تاریخ معاصر کشور،  به ایجاز کامل میتوان  نوشت که : طبیعت تاریخ واستعمارکهنه درقرن 19 چندین بار برسرزمین تاریخی  وآشیانهء خورشید ما مصیبت آفرید . دوقدرت بزرگ استعمارگر روسیه تزاری  وبریتا نیای کبیر ازشمال وجنوب  برای تسخیر "قلب آسیا " تلاشهای  موذیانه، تب آلود وبازیهای سیاسی توسعه طلبانه را آغاز نهاد  . 

سه با رسرزمین  ما توسط  قشون تا دندان مسلح  استعمار بریتا نیا ،مورد تجاوزقرارگرفت. در  جنگهای عادلانه ء اول (  1839 -1842 )  دوم شهرکابل (1879 م)  ودر نبرد فاتحانه ء صحرای سوزان میوند (1980) ، زن ومرد وپیر وجوان ، هندو ومسلمان وپیروان مذاهب  شیعه وسنی  شهر و  ولایت  کا بل  مردم لوگر،غزنی ، ننگرهار ، کوهستا نیان هندوکش ، ازبکان کرانه های آمو ومردم دلاور هرات  وقندهار  با بیرقهای سرخ ، سفید ، زرد  وسبز بفرماندهی نایب امین الله  لوگری ، میر مسجدی کوهستانی ، عبدالله خان اچکزایی ، وزیر اکبر خان ، سردار محمد ایوب خان، میربچه خان ،ملامشک عالم  ، غازی جانخان وردک  ودیگر غازیان در شهرکابل  و دشت  میوند  اشتراک فعال ورزیدند .

درین  جنگهای عادلانهءضد استعماری و آزادیخواهانه  ، هرچند  گروههای قومی پشتون، تاجیک  ، ازبک ، مردم  چنداول  اهل هنود  ودیگر مردمان بپا خا سته ء میهن ما به قول "  لیدی سیل  "  "با غریوهای ظفر آفرین  وچرخانیدن سیلابه های پر درخشش  خود  زهره ء دشمنان آب وخاک وقشون آزادی کش استعمار جویان بریتا نیا ی کبیر را  آب میکرد " (4)   حماسه می آفرید  تجاوز دشمن وگرگان گرسنه ء استعمار  را دفع  وتارومار وسپاه تجاوزکاردشمن را بزانو درمی آورد مگربا دریغ ودرد فراوان؛ که  دست آوردهای  نبرد  عادلانه  ء مردم آزاده ءما  بعلت سازشهای تسلیم طلبانه  وخا ینانه ء آشکار وپشت پردهء شاهان وامیران افغان  برباد میشدو قهرمانان این جنگهای آزادی بخش ملی ،غا لبا به شیوه های توطیه گرانه به شهادت میرسید یا بگونه نایب امین الله لوگری درزندان استبداد استعماری  امیر دوست محمد خان  در بالاحصار کابل  ودر هفتاد ودو ساله گی پس از هفت سا ل زندان ؛ چشم ازجهان می پوشید . دردل تاریخ ومردم میهن خویش  جاودانه میشد .

بهرحال با خشم مقدس باید یادکرد که شاه شجاع ، امیردوست محمد، امیریعقوب،امیرعبدالرحمان این دشمنان  آزادی ملی مردم  افغانستان درپای  قرار دادهای ننگین جمرود، گندمک   ودیورند صحه وامضاء گذاشته اند  .  

به اسا س این  قراردادهای  استعماری  افغانستان  محاط  بخشکه  کنونی  ازپیکرامپراتوری احمدشاه درانی  جدا شد  ومردم افغانستان  شوربختانه نزدیک به هشتادسا ل  از رشد  مستقل ملی  تشکیل دولتی ملی  حق حاکمیت ملی  واتحاد ملی محروم  گردید.

درسدهءبیستم  سومین جنگ آزاد ی بخش ملی ضد استعماری مردم افغانستان بفرمان شاه امان الله  آغاز گردید  وپیروز مندانه  پایان یا فت. هرچند  درهمان فردای  اعلان  استقلال  سیاسی کشور  (   1919م) آرزو های سرکوفته وامیدهای سرکش  آزادیخواهان ومشروطه  طلبان کم وبیش ازقوه به فعل آمد ودولت مستقل ملی ازسوی  شاه امان لله  پایه گذاری شد  وبرای نخستین بار  د ر تاریخ  زمینهء مشارکت آگاهانهء روشنفکران مشروطه خوا ها ن و آزاد یخواهان کشور بدون تعصب شدید قبیله یی  ،قومی ،دینی ومذهبی  درحیات اجتماعی  اداره ء دولت نوبنیاد وجوان افغانستان  فراهم گردید.  نظام برده گی رسما ملغا ومنسوخ اعلان شد ونظامنامه ها تصویب شد. ولی دریغا که  سیا ست اجتماعی، فرهنگی ،  ملی ،ضد استعماری وخارجی شاه امان الله  ویاران  نوخواه  وپیشا هنگ  او،  با مقاومت  لجوجانه  میراثخواران استعمار بر یتانیا و واپسگرایان " پشما گند "  درون  وبیرون دولت  نوپای شاه اما ن لله روبرو گردید . ازدرون جنبش دهقانی شمالی ، تلاشهای موذیانه وکشا کشهای  خونین " سرداران نامدار!" واز" برکت دم ودعای!" مشا یخ ملنگا ن  ومولانا های دیوبندی  واز ژرفای جامعهء پراز تضا دهای گونه گون  اجتماعی ملی قبیله یی محلی و مذهبی ما؛  نظامی قبیله یی  سلطنتی استبدادی  و و ابسته به  استعماربریتانیا  برهبری سپهسالار کهنکار محمد نادرشاه  ظهور کرد . سیطره جابرانه  وسوگند شکنانه  یا فت .

دست آوردهای  سیاسی  فرهنگی  ملی واجتماعی دولت مستعجل  شاه امان لله منسوخ اعلان شد. انقطابهای نوین شکل گرفت.  محمد  ولی خان آگاه  دروازی و وکیل شاه امان لله ،  مرزا مهدی چنداولی  سرمنشی  شاه امان لله ، عبدالرحمان  لودین شهردار (شاروال ) کابل ومشروطه خواه  فقیر احمد  پنجشیری  مشروطه خواه  ، سپهسالار غلام نبی  چرخی  ودیگر فرزندان سپهسالار غلام  حیدر چرخی ،  بطور کلی  مشروطه خواهان  وطرفداران  نهضت  امانی  بفرمان شخص  نادرشاه  وسردارمحمد هاشم صدراعظم ؛ یا بدار آویخته شدند یا  به شیوه های توطیه گرانه و وحشیانه سرکوب خونین وزندانی  شدند .

دردوران  سیطره سیاسی این خاندان مستبد ، دانه های نا سالم  خصومت قبیله یی  استثنا ء طلبی قومی  تفرقهء  ملی  عظمت طلبی ملی  وظلم ملی  واجتماعی  وتبعیض سیاسی  مذهبی قومی زبانی  ومحلی  بیش ازهرزمان  دیگری توسط  محمد نادرشا ه ، ودیگر بیماران عقلی وعصبی  مزاج  خاندانی ومزدوران استعمار کهن  کاشته شد   بیداد کرد  تداوم یا فت  وقربانی گر فت.

هرچند  سردار محمد  داوءو د  ؛ یکی ازعا قل ترین  دیوانه گان خاندان سلطنتی  ،   به مقصد ماستمالی  تضادهای تراکم یا فته  دوران  " استبداد کبیروصغیر"  سلطنت شاه مخلوغ ،  با یک   مانور نظامی  وقیام  بدون  خونریزی ، نظام سلطنتی را  واژگون  ودولت جمهوری را اعلان   کر د.  ولی  دولت  سردار محمد داوءود نیز قادر به حل تضادهای  سردرگم  وپیچیده ء درون  وبیرون  دولت وجامعه ء  پرتب وتا ب  آن برهه ء تاریخ شده نتوانست  .                              شهادت مرموز میراکبرخیبر ، حمله ء جنون آمیز سردار محمد داوءود بررهبری جمعیت دموکراتیک خلق ، پخش خبر گرفتاری غیرقانونیی  شماری از  رهبران  جریان دموکراتیک خلق افغانستان ،به بهانه ءاشتراک  در مراسم بخاک سپاری او ، سخنرانی  وقراأت غمنامه های منظوم برگور خیبر شهید ، همه وهمه ؛ انگیزه قیام مسلحانه سازمانهای  نظامی جریان د.خ.ا   در هفتم  ثور 1357  خورشیدی  گردید . دولت  بیروکراتیک نظامی سردار محمد- داوءود ، بدون مقاومت  جدی،  توسط هجوم هماهنگ  قوای زرهدار وهوایی وبه قومانده اسلم وطنجارو قادرهراتی  ؛ به پشتیبانی بیدریغ سیاسی اعضای جمعیت دموکراتیک خلق در روز روشن  وپیش چشمان باز مردم  افغانستان  واژگون شد  وپایه های لرزان اجتماعی سیاسی ونظامی دولت متمرکزوسست بنیاد آخرین سردار مغرور " خاندان طلایی "  فرو ریخت .

رهبران حزب دموکراتیک خلق از توقیف ولایت کابل آزاد گردید. بیدرنگ  به مرکز فرماندهی قیام و  به رادیو افغانستان  انتقال یا فت .ازهمان آغاز رهایی از زندان  وشکسته شدن  دستبندها ی پولادین آنا ن  ،  پیرامون مشروعیت قیام ، اصولی بودن قیام ، پخش وقرأ ت اعلامیه ء راد یویی  تشکیل ، نام  دولت  وترکیب حکومت آن ،  اختلاف نظرات آشکار ی  روی داد.  این بحران سیاسی  سه روز را دربرگرفت. فرکسیون پرچم  خلاف احکام  سند وحدت 12 سرطان  1356  درحاکمیت خلق  با حق اشتراک مساویانه اشتراک  نتوانست، به یکی از مقامات کلیدی وزارت دفاع   امنیت یا  وزارت خارجه راه نیا فت. بهانه و دلیل حفیظ الله  امین این بود  که چرا  سازمانهای  نظامی فرکسیون  پرچم  در بالاحصار کابل  و شما ری از گارنیزونهای  دیگربرضد قیام  کننده گان هفتم ثور  وبسود دوام وبقای سلطه ء  سردارمحمد داوءود  موضع گیری کرده بود.  بهر حال درهمان اول  پیاله ؛ دُرد  ( به ضم دال ته نشین ولای شراب (5 ) ..  )  زهر آگینی  از خم زمانه ها  بیرون  آمد  وکام تشنه گان قدرت را تلخ ساخت  این تفاوت نظرات  سازمانی سیاسی ورهبری  از بالا به بدنه وصفوف سازمانهای لشکری وکشوری  سرایت کرد  تب وتا ب درون حزب روز تا روز بالارفت واوج گرفت .

با برکناری  ببرک  کارمل از مقامات معاون شور ای انقلابی  ومعاون صدراعظم  ودیگر رهبران جناح پرچم ازمقامات بلندپایه ء حکومت وتعیین آنان به سفارت ها ، این اختلافات  ظاهرا حل شد. ولی حقیقت این بود که حزب دموکراتیک خلق افغانستا ن  رهبری جنبش ملی دموکراتیک  وجامعه را مغایر آنچه  در مرامنامه جمعیت  دموکراتیک  خلق بازتا ب روشن  یافته بود  به تنهایی غصب وانحصارکرد. اردو وقوای مسلح را جانشین طبقه ء کارگر ساخت ودرجهان سوم  کشف وبدعت نو ولی ناکامی اتفاق افتاد . در تصرف قدرت هما نگونه ؛که  نورمحمد تره کی رییس شورای انقلابی در روز بر افراشتن بیرق " خلق "  با با نگ رسا  اعلان کرد  واقعا؛ که :   یک روبل روسی ویک دولار  امریکایی به مصرف نرسیده بود  قصر سفید وکرملن  هردو دربرابر عمل  انجام شده قرار گرفته بوده است فروپاشی شوروی این رازهای پنهان را آشکارا ساخت ؛.که خلاف  تصور واقعه نگاران ظاهربین دوران جنگ سرد درین قیام و در واژگونسازی دولت  سردار محمد داوءود هیچ ابر قدرتی دخلی دستی وامرونهیی  نداشته است. بنا برین صباح الدین  کشککی  ودیگرژورنالستان جعلکارو تحلیل گران سیاسی  وتاریخ نگارانی که  قیام مسلحانه هفتم ثور1357 خورشیدی را به همکاری  وتحریک پشت پرده ء رهبران ومشاوران نظامی  اتحاد شوروی وبه مقصد رهیابی به آبهای گرم  قلمداد کرده بوده اند درروشنی این  اسناد تاریخی میتوان گفت که در داوریها وتحلیلهای خود  سخت در اشتباه میبا شند  واین سخنان  سست بنیاد  جز تکرار و نشخوار سیاست محافل حاکمه تزاری وحرفهای میان تهی تبلیغاتی دوران جنگ سرد  چیز دیگری نبوده وواقعیت نداشته است . اینکه جریان دموکراتیک خلق بطور کلی  طرفدار احزا ب دارای گرایش بین المللی حزب حاکم شوروی دارای خصلت نیرومند ضد امپریالستی و دارای سمتگیری مردمسالاری  بوده است دران تردیدی نمیتوان کرد.

بهرحال رهبری  فرکسیون خلق  خلاف گرایش بین المللی مسکو واحزاب  چپ ،  ازمرحله رشد غیر سرمایه داری  بدون انجام  وظایف ستراتیژیک انقلاب ملی دموکراتیک وتشکیل جبههء متحد  ،  گذار  خودرا  بسوی " دکتاتوری دموکراتیک خلق "  وسیستم تک حزبی درعمل آغاز کرد .  بنابرین حدس وگمانه زنی ( 6 ) مخالفان  سیاسی  تنظیمهای  بنیادگرا ورسانه های گروهی غرب در زمینه ءپیوند  قیام  مسلحانهء  فرکسیون  خلق با مسکو ومشاورین شوروی  جنبه ء تبلیغاتی وکاملا میان تهی داشته است و دارد.  بباورم  رهبران خلق به احتمال  قریب به یقین به علت ناوابسته گی  وگردنکشی  ازمشی مسکو یکی پی دیگر قربانی بازیهای سیاسی  ابرقدرتها ونفی  شده بوده اند . ازمتن  یکی ازمجلدات  کتاب" لانه ءجاسوسی " (7)  محصلان پیرو خط امام خمینی بروشنی فهمیده میشود که  دیپلوماتهای  هر دو ابر قدرتهای  سوسیالستی وسرمایه داری مقیم افغانستان  درتشدید اختلافات وایجا د سوءتفاهم  میان نورمحمد تره کی رییس شورای انقلا بی ولومری وزیر حفیظ لله امین  تلاشها  موذیانه وفتنه گرانه  داشته اند. 

تاجاییکه من بیاد دارم پس از فاجعه ء گروگان گیری سفیر امریکا  وکشته شدن گروگان گیران و دابس ؛ سفیر امریکا  مقیم کابل ،  پوزانوف سفیر کبیراتحاد  شوروی باسراسیمه گی وارد اتاق جلسه ء دفتر سیاسی در"خانه ءخلق " شد . از رهبر حزبی ودولتی ج.د.ا  پرسش کرد که چرا   بدون مشوره ء لازم  چنین اقدام شتابزده ازسوی شما صورت گرفت  و بهانه های  تلافی جویانه برای  امریکا ، علیه  دولت نوبنیاد شما  فراهم شد .

شهید نورمحمد تره کی منشی عمومی حزب دموکراتیک خلق افغانستان با صراحت کامل به پاسخ او  گفت که : "رفیق پوزانوف شما بدربا ر ما سفیر هستید  نه من سفیر شما . "  پوزانوف  با شنیدن این  پا سخ  صریح و سرد   افغانی  بدون هیچگونه و اکنش و خداحافظی  از قصر گلخانه بیرون   شد وراه خودرا  درپیش گرفت.

این وضع یکی از نشانه ها  ی زنده ء سنجش درجهء گرمی و سردی مناسبا ت میان رهبری حزبی ودولتی  افغانستان ، نماینده ء فوق العاده و سفیرکبیر اتحاد شوروی بوده است . به هنگام قیام مردم هرات نیز به خواست رهبری خلق در زمینه ء کمک نظامی  پاسخ مثبت داده نشد و مساعدت نظامی صورت نگرفت  به  تقاضای  حفیظ الله امین  برای خرید هلیکوپتر های نظامی وبا پرداخت بهای دالر امریکایی  نیز  پاسخ منفی  داده شد . لازم به تذکراست که در همان آغا ز حاکمیت فرکسیون  خلق و  درهمان  برهه ء کوتاه زمانی و با امکانات اندک ، کارهای  مستقلانه  و چشمگیر ی  نیز بدون امرونهی کارشناسان شوروی  انجام شد . 

ازجمله :  در روشنی اهداف سیاسی  اقتصادی اجتماعی و فرهنگی  مرامنامه ء  جمعیت .د. خ   وبموجب  فرمانهای شورای انقلابی ، سلب ما لکیت کننده گان خاندان محمد نادرشاه سلب مالکیت شدند . ولی  دکتر نجیب الله  دردوران پسرفت ومصالحه  یک جا نبه  ء خود ، این ملکیتهای مردم افغانستان را  از  " کیسهء خلیفه " به  غا صبا ن  داراییهای مردم افغانستان دوباره حاتم بخشی  کرد وپسما نده  های آن،   در دوران  حاکمیت رییس جمهور حامد کرزی  حق فا لبینان  وامیران تنظیمهای بنیادگرا گردید که مصیبت آنرا امروز مردم قلعه ملک پغمان احساس میکنند.

-         برزمینداری - اربا بی  ضربا ت بسیار  پرشتا ب ونیرومندی  وارد آمد .

-         برابری حقوق زنان با مردان برای نخستین بار درتاریخ اعلان گردید. 

ـ مهر  وطویانه ژنان ومصارف  کمرشکن وغیر شرعی آن منسوخ شد . 

-         بارگران  گروی  سود وقرضه های کمرشکن  از شانه ء دهقانان فرو افتاد   . 

-         جنبش سواد وسواد آمیزی تا فابریکه ها کارگاهها  ی بخش  خصوصی ،دولتی و  قشله های عسکری  گسترش یا فت .

-          حقوق کوپون  کارگران ومستخدمان باکارمندان  دولت  همگون ودوچند ان  گردید. 

-         جنبش خانه سازی وساختمانی ، روان شهریان را دیگر گون کرد درکارهای داوطلبانه از وزیر ؛  تا زحمتکشان  شهرها  "در روزهای جمعه" داوطلبانه  اشترا ک میکردند .  با  صد ملیون افغانی  پنجصد خانه نو ساخت  درخیرخانه  ، زیر این  شعار ها ی گورکی ؛   که :   " کارداوطلبانه  ، کار آگاهانه  وکار رفیقانه  آدم را عاقل  میسازد " درست طی سه ماه وده روز،با کار داوطلبانه وآگاها نه کارگران وکارمندان دستگاه ساختمانی بنایی  آبادشد . با قفل، کلید ، آب وبرق دردستر س افسرا ن  بیخانهء اردوقرار  گرفت  همچنان سه هزار وششصد اپارتمان   با کار خلاق مهند سا ن  انجنیران  معماران وکارگران ریاست کوپراتیف مسکن  وزارت فواید عامه ، قصبه خانه سازی تو سط کارگران  وانجنیران فابریکه ء خانه سازی  و دو هزار اپارتمان برای کاگران وانجنیران  تفحصات  تیل وگازشبرغان آغا ز و  در مرحله دوم تحول ثورتوسط دستگاه سا ختمانی وزارت سا ختمان  ، تکمیل گردید دردسترس کارمندان وکارگر ان دولت قرارگرفت.

-         اکادمی علوم  جمهوری دموکراتیک افغانستان برای نخستین بار پایه گذاری شد.

-         نقش زنان درا داره سیاست فرهنگ وکاروتولید  وجنبش سواد آموزی  برجسته گردید زمینه ء تحصیلات  عالی درداخل وخارج برای دختران وپسران جوان بدون تبعیض مساعد شد .

-         به رشد هنرادبیات  وفرهنگ توده های مردم  توجه شد  دهها هنرمند محلی ومردمی  واستعداد گمنام هنری   جوانه زد  رو به شگفتن نهاد ودرمرحله ءدوم  جوایزوالقاب هنرمندان شایسته  را بچنگ آورد .

-         به لغو قیود استعداد کش  کنکور صنف  هشتم  وگشایش  هفتصدوچهل مکتب متوسطه ولیسه ها وساختمان چهار صد وچهل مکتب عصری وپخته کاری طی کمتر از یکسال  توجه استثنایی  شد  از  مجید زابلی نماینده ء عا قل سرمایه داران تا کارگران معلمان پیشه وران شهری ومتنفذین روشن بین محلی  صدها  ملیون افغانی نقد وزمین  را  به وزارت  معارف  مساعدت داوطلبانه کرد ند وبرای تأمین شفافیت حسابات  واطمینان بیشتر مردم نیکوکار وخیر اند یش کشور  ، اعانه ها به حساب  ویژه ء بانک هر روز  تحویل ونام  اعانه دهنده گان در روزنامه ها  ورادیو به نیکی وبا سپا سگزاری نشروپخش  میشد .با افتخار بایدگفت تعداد مکا تبی که  طی یکسال گشایش یافت  و آبادشد برابر به 30درصد تما می مکاتبی بود که طی سالهای  1930 – 1978 نزدیک به نیم قرن در دوران خاندان محمد نادرشاه گشایش یافته  بود ولی  تنظیمهای بنیادگرا،  طبق  شعار ضیاء الحق رییس ادارهء نظامی پاکستان " جهاد وجنگ !" خود را بگونه ء طا لبا ن ظلمت والقاعده  سوگمندانه ازمکاتب ومراکز  تعلیمی آغاز نهادند وبا  دانش عصری  روشنی وروشنگری    خلاف  احادیث پیغمبر ص؛  که گفت : -   "   دانش بجوی ولو درچین باشد  "    یا " زگهواره  تاگور دانش بجوی "  

خصومت بی پایان خودرا آشکار کردند . وطا لبان ظلمت همان فتوحا ت تنظیمهای ساخت پاکستان بویژه کارنامه های  مولوی موذن ومولوی منصور ومولوی حقانی را  امروزه نیز رهنمای عمل ظلمت گستر خود  قرار داده اند.

-    ازهمه مهمتر؛  اینکه  شش  صد هزار هکتار زمین  به   دوصد و چهل هزار  خانواده ء   فقیر دهقا نی وکوچنده گان  ولی باشتابی بیش ازحد تند روانه ، وبصورت مجانی توزیع گردید.

      درجریان اصلاحات  اراضی  تند  روانه  و شتا بناک  ، با زمینداران  بزرگ  ، گهگاه  

     برخورد شخصی خشن و بی ادبانه میشد  ودربرخی موارد در حضورزمینداران شعارهای

    تند  وتحریک آمیز و شیوه های اختناق مورد استفاده قرار میگرفت

-         نقض ناهنجار  موازین سازمانی  ، مرکزیت -دموکراتیک واصول مرامی حزب د.خ.ا

     ضعف شناخت  حفیظ الله امین فرمانده قیام مسلحانه هفتم ثور  ازنیروهای محرکهء انقلاب دموکراتیک - ملی  و تناسب نیروهای بین المللی،  ساده سازی مسایل  پیچیده ء اجتماعی  ملی  ومذهبی.

-         برخورد  تعصب آمیز  وسیطره جویانه ملی   با اقلیتهای ملی ومذهبی   کشور.

-         تعقیب  وشکنجه ء بیرحمانه  روشنفکران  کارشناسان  رشته های گونه گون دانش نو.

-         برخورد خشن نا هنجار وسرکوب خونین  رهبران  وفعالان سیاسی خلق  پرچم  سازا وهوا داران اندیشه های  دموکراتیک نوین ، افغان ملت  و متنفذین  روشن بین  محلی .

-         برخورد ظالمانه و خلاف سنن پسندیده ء توده ها ،  با عالمان صیقل شده دین  دانشمندان وپیشوایان مذهب شیعه  بوِیژه ، با استاد علی محمد  زهماء عضو کمسیون تدارک کنگره ء اول ( کنگره ء موءسس ) جمعیت دموکراتیک خلق   و زنده نام محمد  اسماعیل مبلغ   پژوهشگر برجسته ء آثار ابوعلی بن سینا ی بلخی وعلی احمد شامل زاده اشتراک کننده ء فعال جنبش محصلین سالهای  (1330خورشیدی ) دانشگاه کابل . یوسف بینش واستاد نهضت ودیگران

-         تصفیه  ء تبعیض آمیز  افسران میهن پرست  غیر حزبی  وتحصیلکرده  از اردو (بگونه ءامروز)

-         گرایش نیرومند  به انحصار قدرت ، خود محوری ، تک روی، یکه تازی  ، بلند پروازی و بی پروایی به ارزشهای دموکراسی  ،تدوین وتصویب  قانون اساسی ،استقرار حاکمیت قانون ، حقوق وآزادیهای  دموکراتیک مردم   ونقض خشن ارزشهای اعلامیه ء جهانی  حقوق بشر .

-          کم بها دادن  به مشارکت  کار آگا هان شایسته ء غیر حزبی به هنگام  استخدام وبی پروایی به توسعه وتحکیم پایه های  اجتماعی ملی  سیاسی ومذهبی جمهوری  د. ا

-         تجرید گروهی از  رهبران حزبی بنام  "کنجکی "   در تصمیم گیری سیاست وامور تشکیلاتی حزب ودولت   زشت تر ازهمه ،محاصره  نورمحمد تره کی رهبر فرکسیون خلق در" کوتی باغچه "  وترور وحشیانه ء او  به شیوه ء بسیار بیرحمانه و طراز چنگیزی  ( قتل  بدون خونریزی) ، فهرست نا قص  افراط کاریهایی بود  ؛که زمینهء  زوال پرشتاب  فرکسیون خلق  ، تجاوز قشون شوروی  سرکوب  بدون محاکمه " حفیظ لله امین  رییس شورای انقلابی ولومری وزیر" و اعضای  حکومت او  را فراهم کرد .

-         ولی درین برش تاریخ  خلق آزادی  دوست  کشور ،  با الهام  از قیامهای ضداستعماری  مردم افغانستان باردیگر علیه تجاوز  دخا لت  مداخله  حضور نفوذ و صدورانقلاب  وضد انقلاب از شمال و جنوب کشور  بپاخا ست. توده ها  مسلح شد جنگ وجهاد  ومقاومت خود انگیخته ء توده ها درسراسر کشور  روز تاروز گسترش یافت.  مهاجرتهای اجباری  به تشویق وتبلغات گسترده ء  تنظیمهای ساخت پاکستان روبه افزایش نهاد .اد اره ء نظامی پاکستان بازیرکی خاصی  منافع ستراتیژیک حلقه ء حاکم  پاکستان  محافظه کاران  انگلیس  امریکا  وکشورهای خاورمیانه ء  عربی را هماهنگی بخشید.  ازچترال تا بلوچستان  درامتداد 2500 کیلومتر خیمه گاهها بپا  شد  و  زیر شعا ر نام  وپوشش خوشا یند جهاد  ؛ صدها  هزار  مهاجرآواره وخانه خراب  دوسوی خط دیورند مسلح گردید  ویکجا  با  "شهادت  طلبان " کشورهای عربی وافریقا به افغانستان بی سقف ودر  جهت خرابکاری علیه ما ل وجان مسلما نان میهن ما  صادر شد.

واژگونسازی دولت ببرک کارمل  طرد ودفع  قشون شوروی  ضربه آوردن" از هزار جناح "  ستراتیژی دولت نظامی پاکستان وکارشناسان نظامی غرب  بود.  امروزه نیز ازهمان  شیوه های آزمون شده تیرورستی دوران تجاوزمثلث طالبان القاعده وملیشه های پاکستان  علیه مردم بیگناه ،سربازان  امریکا  وناتو  با ابعاد گسترده تری  در افغانستان  استفاده میشود .

نظامیگران  پاکستان  به این نیرنگها ، موقتا  مردم خوشباور افغانستان  ومسلمانان  شرق را فریب داد  وبه چشمان جامعه  جهانی  وجهان  اسلا م   خاک پا شید .  کشتی کشتی  سلاحهای مرگبار و مهمات  کشورهای غربی وامریکا را به زرادخانه های  خود سپرد وتنها چهل واند  ملیارد  دلار عربستان سعودی   به گاوصندوقهای  پاکستان توسط شهزاده ترکی الفیصل رییس استخبارات نظامی عربستان سعودی ریخته شد ( 8 ) و به این نیرنگ  پاکستان واگر دقیق تر بگوییم  میراثخواران استعمار بریتانیای کبیر، خودرا به قدرت ذروی  منطقه وجهان،  به مرداب  تیرورزم  بین المللی  القاعده  طاعون طا لبان وبنیادگرایان چهل کشورجهان مبدل ساخت. خلاصه کمکهای بی قید وشرط  وباد آورده ء بازیگران نو سیاست نفتی ،صاحبان صنا یع جنگی جهان سرمایه  ومافیای مواد مخدر،سیل آسا به پاکستان منطقه وحریم امنیتی  اتحادشورو ی  سرازیر شد .

ازبطن ومتن این مرداب منطقه ، خاشخا ش سا لا ران ،  فرماندهان  جنگی   امیران قومی ومذهبی نوینی  درعرصه ء سیا ست ورهبری سیاسی ونظامی  جامعه ء بلادیده ء ما نیز  سربلند کرد  از پشتیبانی بیدریغ پولی مالی سیاسی ومعنوی  عربستان سعودی پاکستان  ایران  آخوندی وکشورهای عربی خاور میانه  برخودارشد.

- امیران  تنظیمهای بنیادگرا فرماندهان خودسرمولاناها  وادا رهء  نظامی پاکستان ،کشور ویران  مارا  به هفت اقلیم قومی  مذهبی  نظامی وسیاسی تقسیم کردند.                                                    

- شمار ی از فرماندهان زر پرست ، ازغنایم وغارت داراییهای عامه غصب زمینهای کشتی دهقا نان کم زمین مهاجر  ، خرید وفروش  جنگ افزارها  ،باجگیری  رهزنی  وراهگیری دستبرد به میراثهای فرهنگی  قاچاق مواد مخدر اختطافها  خیرات وزکا ت ورشوة ما لی وپولی جهان غرب  وکشورهای عربی خاورمیانه ،  به صاحبان سرمایه های کلان  واندوخته های با نکی کاخهای باشکوه وقلعه های فیودالی  درداخل وخارج کشور مبدل شدند .

اندک اندک  ترکیب  ملی واجتماعی روستاها  دیگرگون  وغالبا خالی از  دهقانان شد.  قشرها وطبقات  نو بدولت  رسیده ومسلح   در روستاها  ازنفوذ  بیشتراقتصادی نظامی اداری برخوردار گردید. روستاهای افغانستان عملا به زندانهای مرد وزن پیروجوان وطن تبدیل شد.

- پس از زوال  دولت شوروی   پایه های لرزان  دولت  تک قومی حزب وطن  دکتر نجیب لله  زیر فشار جنبش ملی –اسلامی  و شاخه های برافروخته ء حزب دموکراتیک خلق افغانستان فروریخت . رهبر جوان  حزب وطن استعفا کرد  قربانی سیاست سازشکارانه ءقبیله یی  وپسروی  داوطلبانه ء خود شد  بدام  افتاد سوگمندانه  تا پای دار رفت.

-         از پدیده های  اسارت آور ومرگبار این مرحله  دردناک تاریخ افغانستان  پیدایی تروريزم بین المللی  بنیادگرایی  القاعده وطاعون طا لبان بوده است این نیروهای هراس افگن  درپاکستان و این مرداب پرورش ترويزم بین  ا لمللی  پرورش یافت  وبرای اجرای مقاصد سیاسی سلاطین نفتی جهان  مورد استفاده قرار گرفت  ودردل ودامان کوهپایه های سپین غر "توره بوره "  وکوه سلیمان " ژوره "  بکمک کار آگاهان  نظامی  " سیا"  با ل وپرکشید  بسو ی  منا بع انرژی دریای خزر پروازکرد  ولی دردل ودامان هندوکش درگذرگاه سالنگ ودر  کرانه های آمو ،درمقابل جبهه ء متحد ملی  مقاومت  از نفس افتا د  و پنجا بیا ن  ووهابیان " پشما گندی " که به سودای خام  قره قل پشم پنبه وگاز ونفت آمده بودند   خود  قیچی  شدند  و به آنسوی خط استعماری خزیدند  ودر وزیرستان به شیوه ء گذرا ، پسروی کردند   وخودرا   پنهان وهمرنگ جماعت مولانا فصل الرحمان ساختند  .

-         در ترکیب  این  جبهه گسترده جهانی   ، بنیادگرایان  طالبان  القاعده  ترورستهای  بیش از پنجا ه کشور عربی وعجمی ازهمه قاره ها، بدون  تبعیض قومی ملی   جنس وزبان ورنگ راه یا فت.

-         در11 سپتمبر نخستین  سا ل قرن بیست ویکم ؛ این مارهای آستین  سرمایه سالاری، چون اژدهای خطرناکی  مغز سرمایه سالاری غرب را  نیش زد  ومرکز تجا رت جهانی را به خاکستر وبه " صفر"  مبدل کرد

-         پس از تراژیدی تاریخی 11سپتمبر 2001 م،  جهان معاصر  با همه تضادها  ونیروهای محرکه  ء آن  ،گذار تاریخی  نوینی را  اغاز نهاد. 

  درین برهه ء تاریخی  حزب جمهوری خواه   دموکرات   ونهادهای مستقل اجتماعی  -مدنی   فرهنگی   ، خلق کارگر امریکا   ،اتحادیه ء اروپا ، جمهوری خلق چین ، روسیه  فدراتیو،   چاپان ،  هندوستان  ،  پاکستا ن، سازمان ملل متحد وجامعه ء جهانی همه وهمه درجبهه ء گسترده ء جهانی مبارزه ، علیه تیرورزم بین المللی  القاعده ، مافیای مواد مخدرقرارگرفت.

- در افغانستان  نیز این  تند  پیچ  تاریخی ،  تاثیرات گذرای مثبتی   به سود صلح وثبات کشور وارد کرد   نیروهای  جبهه ء متحد ملی  مقاومت افغانستان  یکجا با  نیروهای  مسلح امریکا علیه حاکمیت طا لبان  القاعده و حضورونفوذ  ا شکار وپنهان   بنیادگرایان وملیشه های پاکستان  نبرد واژگونسازنده را در زمین و فضای  افغانستان آتشدل  آغا زنهاد ند .

ادارهء  خشن  زن ستیز منفور  و کند رو طالبا ن  طی کمتر از یکسا ل  ازساحه نفوذ  جبهه متحدملی  مقاومت افغانستان واز دوثلث کشور پاکسازی  طرد تارومار  وجاروب وبازداشت  گردید.

با تعجب باید گفت که خلاف  مشی عملی  نیروهای نظامی وپالیسی ظاهری امریکا وخواست  دادخواهانه ء مرد م تحقیر شدهء   وطن ما ، با  طا لبان  خود کش وبیگانه پرور ، ازسوی  حامد کرزی رییس  جمهور ، زلمی خلیلزاد  سفیر ونمایندهءفوق العادهء بوش رییس جمهور امریکا  "مروت "  و " مدارای "  ( 1) استثنایی  تبارگرایانه وغیرعادلانه  صورت گرفت.

جنایت کاران  وآد مکشان  مشهور جنگی  واجراکننده گان  فعا ل  سیا ست نسل کشی  و      زن ستیزی بنام طالبان  سفید ،میانه رو  وخاکستری به شیوه مرموز  وشک بر انگیزی توصیف شد ند وبنام "دخلکو  بچیان ! "  یکی پس ازدیگری بدون محاکمه ، از بازداشت گاههای افغانستان وامریکا  به اثر  پیشنهاد  حضرت صبغت لله  مجددی ،حکم رییس ستره محکمه وفرمان رییس جمهور آزادشدند  وبر " پلنگان تیز دندان " مروت  مرموزی  صورت گرفت  وبه این  سخن  حکیمانه  شاعر که :

ترحم بر پلنگ  تیز دندان       ستمکاری بود بر گوسفندان


به سرنوشت  مردم زمین  سوخته ء ما  بی پروایی  عریان صورت گرفت .

 بنا برین انتقاد و پس پشیمانی ، جناب  ابراهیمی نماینده فوق العاده سرمنشی ملل متحد  وجانشین او در افغانستان امروزی ، در باره ءاشتباه  سردمهری ,وبی پروایی  زلمی خلیل زاد  نماینده ء فوق ا لعاده قصر سفید وحامد کرزی  با طا لبان میانه رو ،سفید  ، خاکستری  ، دریشی پوش وبا محترم  ملاسلام راکتی وکیل منتخب مردم زابل  ،مولوی شینواری رییس ستره محکمه   وزیران ومبلغان برجسته ء طالبان در اداره ءدولت ، از ریشه نادرست سطحی نگرانه  وچشم پوشی آشکار ایشان   از مداخله ء ودخا لت آشکار  نظامی پاکستان  در فرایند  بازسازی و نو سازی  ورشد مستقل ملی مردم کشورما ا ست

 

نتیجه

از بیان غمناک  وموجز آغاز حضور نفوذ و  سیطره استعمار بریتانیای کبیر تاکنون

( 1839 – 2006 م  ) میتوان به این درسهای  تلخ ولی روشن تاریخ دست یافت؛  که:

   ازسال  1839  م تا آغاز استرداد استقلال سیاسی افغانستان(1919 م )  سرداران نامدار 

   قبا یل سد وزایی وبارکزایی  ؛  از جمله :   شاه شجاع ،  نوه ء ناخلف  احمدشاه درانی -      امیر دوست محمد ، امیر محمد یعقوب، امیر عبد لرحمان  براسا س قرار دادهای اسارت آور وننگین  استعماری  جمرورد ، گندمک و دیورند در مقابل  فرایند رشد مستقل ملی  واتحاد ملی مردم  افغانستان  سنگ اندازی وسرنوشت مردم افغانستان را  بادرد ودریغ  بازیچه ء بازیهای  سیاسی قدرتهای بزرگ استعماری وتخت وتاج خویش کرده بوده اند ؛  بزرگترین افتخار این  برهه تاریخ کشور بزرگترین  خجلت تار یخی  وازدست  دادن بلوچستان وپشتونخوا  ،  این دوبازو ی پرتوان  امپراتوری  احمدشاه درانی  وپیدایی  دولتهای  ضد ملی  وابسته مستبد  دست نگر جیره خوار  ِِوعقب نگهداشته یی  بنام "افغانستان"  بوده است.

پس از استرداد  استقلال سیاسی افغانستا ن  (1919 م)  وپیدایی دولت مستقل ملی  شاه امان لله    سقوط  امپراتوری تزاری و استقرار نخستین دولت  سوسیا لستی درحریم  امنیت افغانستان  مستقل   سرمایه سالاری  جهانی  ،بویژه بریتانیای  کبیر  وپادوهای محلی ومنطقه یی استعمار کهنه به مقصد  دفع خطر کمونزم  وگسترش  اندیشه های احزاب ترقیخواه  درکشورهای  خاورمیانه ء عربی  پاکستان ایران  وافغانستان  مستقل  وغیر منسلک ، اهداف سیطره جویانه ء  سیا سی وستراتیزیک وبازیهای سیاسی کهنه و وگونه گون دیگری  داشته ا ند .

طی این مدت  زمانی (1930-  1978م ) محمد نادرشاه  برادران و  خاندان  نادرشاه  نقش خدمتگزارانه ء بیطرفی خنثا وسپس فعال  خودرا  بسود تقویت  پا یگا هها ی سنتی استعمار  دردوسوی  مرز استعماری دیورند  وحفظ  منا سبات کهن قبیله سالاری  وکوچنده گی  ایفا کردند وبه این نیرنگهای کهنه استعماری   طی نزدیک به نیم قرن ( 1930 -1978 م )  مانع رشد مستقل ملی  خود آگاهی ملی  ملت سازی واتحاد ملی بیداری سیاسی واستحکام دوستی میان  اقلیتهای ملی ومذهبی  افغانستان وسپر بنیادگرایی  نیم قاره  بویژه پاکستان شدند  ومردم دوسوی خط استعماری دیورند  را درتاریکی وظلمت قرون وسطایی و در شرایط  قبیله سالاری  میخکوب کردند.

- با پیروزی قیام مسلحانه ء هفتم  ثور 1357 خورشیدی برمناسبات زمینداری اربابی  و پایگا  هها ی لرزان وپوسیده  محلی  خاندان سلطنتی  ضربات  ناگهانی  آهنگرانه  و پاشان کننده وارد آمد  این حرکت تند تاریخی  در  بیداری سیاسی وخود آگاهی ملی نسل جوان دوسوی نوار مرز استعماری دیورند  تغییرات گذرا وبیداری بخش  مثبتی بجا نهاد و مواضع سنتی  میراثخواران  استعمار را در دوسوی نوارمرزی  ولو برای  مدتی کوتاه ،  به زلزله  در آورد.  ولی این حاکمیت سیاسی  ناقا بل  ونا کرده کار  دستخوش اختلافا ت سازمانی سیاسی رهبری  قومی  قبیله یی  منطقه یی  شهری روستایی  بلند پروازی  تک روی  یکه تازی  انحصار قدرت  وانحرافات ناهنجار  تک قومی بزن بهادری ،  تک حزبی و سیاسی خود شد  میهن زخمی  ما باز هم  بیکی  ازگرهگا ههای  تضادهای حاد  بین المللی و میدان زورآزماییهای  دو اردوگاه  سوسیالستی  وسرمایه د اری جهانی  مبدل گردید.

درنتیجه ء فروپاشی  اتحاد شوروی  واقمار ان در آسیای میانه واروپای شرقی پایه های لرزان سیاسی ملی ومذهبی وخارجی  دولت دکتر نجیب لله  نیزبه آهنگ پرشتابی  فروریخت  وحزب وطن پیش از اعلان انحلال آن ازسوی  حضرت صبغت الله مجددی ، چون  ظرفی"نا شکن  " شکسته ودرگوشه گوشهء جهان وهما نگونه که در سروده ء نغز ودلنشین امیرجان صبور ی  با  زیبایی هنری غمناکی  بازتاب یافته است  :  

         "   ذره ذره  قطعه قطعه   "  و به تصور من  حلقه  حلقه  ودانه ، دانه شد 

- کنفرانس " بن "  درشرایطی دایرشد  که طا لبا ن از ساحه ء نفوذ  جبهه ء متحد  ملی مقاومت افغانستان طرد دفع  جاروب وچون خارهای خلنده  از جا معه  بلادیده ءما  بیرون یا بازداشت  شد ه بودند  ولی ازهمان آغا ز تشکیل دولت انتقالی ولویه جرگه های طراز قبیله سالاری ،انتصابی  وغالبا غیر  دموکراتیک  ، ابراهیمی؛  نماینده فوق العاده سرمنشی ملل متحد ،زلمی خلیلزاد   سفیر کبیر ونماینده فوق العا ده ء قصر سفید   تکنوکراتهای امریکایی  افغان تبار ،سلطنت   طلبا ن  واشرافیت  کهنه ونو  ،زیر پوشش هزاران انجوی غربی سازمانها ونهادهای نوتشکیل مدنی  حقوق بشر  ومطبوعات غیر دولتی و " بظاهر مستقل  "  زیر شعارهای " وحدت ملی !"  و تمرکز آهنین! "  آگاهانه ؛ یاغیر آگاهانه درمقابل رشد مستقل ملی ، تشکیل دولت ملی و فراقومی  ، استقرار صلح پایه دار  واشتراک  همه احزاب  نیروهای  سیاسی پراگنده  و نما ینده گان  انتخابی مردم   در نوسازی وبازسازی افغانستان مستعد  به تکامل ما  به نقب  گذاری عریان وپشت پرده آغاز نهاد ند.  یکجا  وهماهنگ با طالبان  درون  دولت اسلامی  ونماینده گان برجسته  تنظیمهای بنیادگرا تبلیغا ت گسترده  ودیوانه وار خود  را  علیه فرماندهان  جبهه ء متحد  ملی مقاومت مردم ، جنبش ملی اسلامی  بویژه برضد احزاب  و سازمانهای  دموکراتیک  ونهضتهای "  laic    “(  لاییک  ، مردمی و هوادار جدایی دین  ازسیاست واداره ءدولت وبودجه )  تشدید بخشیدند .                                                                        

 خلاصه من به این  باورم که ؛   بن بست افتضاح آمیز ورسوای  امروزین،  نتیجه منطقی همان اشتباهات نوبدولت رسیده گان بویژه ، امریکاییان افغان تباری  میباشد ؛ که کفاره گناهان   آ نان دروضع کنونی  بوسیله ء قبا یل سیه روزگار پشتون جنوب  شرق  و  تمامی  مردم بیگناه  وستمدیده  کشور وسربازان امریکا و ناتو جبیره میشود.

- : طالبان  سازمان یافته  ، پراگنده  ونیمه  جان  دوسوی نوار مرز استعماری  " دیورند "  درچنین فضای آگنده از تعصب  وعصبیت قبیله یی  وتبعیض آمیز سیاسی  وقومی  طراز فاشیستی  بکمک طا لبگرایان  درون اداره ء پاکستان وتنظیمهای  بنیادگرا ی  ساخت پاکستان  وسیطره جویان داخل وخارج کشور  آگاهانه سازماندهی  مسلح وبسیچ شدند و مقاومتهای  پراگنده ء هراس افگنانه  وجنگ وگریز خودرا  با تکیه به خاشخا ش سا لاران  نوار مرزی   بویژه در  ولایات  هلمند ، زابل، قندهار و ا روزگان ، پکتیا وکنر  آغاز نهادند .

موجز اینکه  پس ا ز جنگ  دوم  جهانی  اداره ء نظامی پاکستان  عربستان سعودی  مصر ایران شاهنشاهی  ،ایران  آخوندی  کشورهای واپسگرای  امارات عربی   پیمانهای نظامی تجاوزکار بغداد ، سنتو ، چنبر سبز تنظیمهای  دیو بندی  پاکستان ، القاعده  اخوان المسلمین  مصر   و "شهادت طلبان " بیش از چهل کشور آسیایی افریقایی  عربی وعجمی  خاشخا ش سالاران  القاعده   تیروزم بین المللی  تنظیمهای بنیادگرا ی افغانستان  مولانا های وهابی  پاکستان ،شیخهای  امارات عربی  وطاعون طالبان  همه  وهمه به آسیاب  نفت سالاران  بزرگ ، صاحبان صنایع جنگی غرب   و ما فیای مواد مخدر،  آب  میریخته  بدرجات  متفاوتی  در برابر نهضت ضد امپریالستی وضد فیودالی افغانستان ، فرایند رشد مستقل ملی  اتحاد  وهمبستگی رزمنده  ملی  مردم  کشور ما ؛ از جمله علیه " حاکمیت دموکراتیک خلق "   سنگ  اندازی آشکار میکرده اند ودرحال حاضرنیز  این همه جنایات سازمان یافته ، شوربختانه  ،درافغانستان ،  با  ابعاد گسترده تر منطقه یی وجهانی  آن در دوسوی خط استعماری دیورند جریان دارد.

-   حاکمیتهای  بنیادگرای وابسته به  عربستان سعودی ، مصر،ایران آخوندی ،اداره ء نظامی پاکستان ، القاعده ، طاعون طالبان  در راس تکنوکراتهای افغان تبار قصر سفید ، همه وهمه افزارهای  اجرای  مقاصد سیاسی  و   اهداف  ستراتیژیک  سلاطین نفت  جهان ،به مقا صد دسترسی  به  کشورهای نفت خیز  آسیای میانه  و ایجاد پایگاههای نظامی در افغانستا ن   ودر حریم امنیتی جمهوری خلق چین ، روسیه فدراتیو، هندوستان  وکشورهای نو استقلا ل آسیا ی  میانه بود ه   ا ند   .

-  درنهایت  غوغا های کرکننده ء تبلیغاتی بی بی سی  صدای آشنا  وهزاران رسانه گروهی  دیگر جهان غرب در بار ه جنگ مقدس ، جهاد  وفتواها  های مفت وارزان  امیران تنظیمها  بطور کلی جز فریب مریدان  ساده دل  جهادگران ومسلمانان  خوشباو ر و ایجاد تفرقه ء قومی ومذهبی  در صفوف مردم  افغانستان ایران،عراق ، لبنا ن ، فلسطین، افغانستان، پاکستان  ، کشورهای عربی خا ورمیانه  ومنطقه هدف روشن دیگری  بسود آزادی دموکراسی پیشرفت  صلح ووحدت صفوف  مسلمانا ن  شرق نداشته است  وندارد.

بیک سخن وضع کنونی افغانستان  نتیجه شرایط نامساعد داخلی ، تجاوزات آزمندانه  خارجی  ومو قعیت طبیعی وستراتیژیک  کشور محاط بخشکهء ما   ونتیجهء  سیطرهء  خشن شا هان و امیران زنباره رهبران دولتهای  مستبد   جاه جوی  خا نواده پرست  قبیله پرست  سودپرست ووابسته به این یا آن  ابر قدرت تجاوز کار  استعماری یا امپریالستی وخارجی  بوده است. 

بگذار که تبارگرایان   سیطره جو ، دنباله روان" جنبش خودبخودی "  وسازشکاران   فرصت طلب بازهم  بگونه ء دکتر نجیب لله  مرا  بجرم بیان حقیقت،  متهم،  به اعدام و  حبس ابد محکوم کنند . وبرای پنجمین بار درسلولی  مجرد، صدایم را خفه وخاموش نمایند .  ولی بازهم این رویداد های تاریخ  کار ومبارزه مردم افغانستان را برای نسلهای روینده امروز وفردای این سرزمین سوخته وآتشدل خود  با همه عریانی  وصراحت مینویسم  ؛ که :   از آغاز تاج پوشی عاری از افتخار  شاه شجاع  درانی  و طی 168 سال گذشته  اکثریت قریب به اتفاق شاهان  امیران  رییسان  جمهور وحکومتهای استبدادی  بویژه  شاه شجاع ،امیر دوست محمد   ،امیرمحمد یعقوب ، حبیب الله سراج ، محمد نادرشاه ، سردار محمد هاشم  ، مهمند، حفیظ الله امین ، دکتر نجیب ا لله مر حوم  و  ملا عمر  با  ذهنیتهای  قبیله یی  تک قومی تمرکز  فاقد پایه های  دموکراتیک  اجتماعی و ملی بر قبا یل پشتون وگروههای قومی  غیر پشتون  این سرزمین  سیطره ء ظالمانه داشته وبیداد کرده اند. وما نع اساسی رشد مستقل ملی پیشرفت اجتماعی  ودیگر گونیهای  کیفی اجتماعی اقتصادی وفرهنگی وهمبستگی ملی مردم افغانستان ومقصرین اصلی  بوده اند .

ولی  در کنفرانس کج بنیاد وقلابی "  بن  "  وصحنه سازی  لویه جرگه ها ؛  بویژه  لویه جرگه ء قانون اساسی ودر مبارزات  عاری از شفافیت  انتخابات پار لمانی وسیا ست  سیطره جویانهء  قومی و  ملی  حاکمیت کنونی  ؛ بادریغ وخشم مقدس ملی ومردمی  میتوان  گفت که:

-   جلالتمآ ب  ابراهیمی  نما ینده ء فوق العاده   سرمنشی  ملل متحد 

-   جلالتمآب  زلمی خلیلزاد  سفیر  ونماینده فوق العاده اداره قصر سفید 

- "   دکتر  غنی  احمدزی   رییس دانشگاه  (پوهنتون )  کنونی کابل

-  " امین  ارسلا وزیر ارشد حکومت اسلامی

-  "   دکتر انور الحق  احدی  وزیر مالیه

-  حضرت  صبغت  الله  مجددی  رییس لویه جرگه ءقانون اساسی وسنا

-  استاد سیا ف و دیگر رهبران تنظیمهای انتصابی لویه جرگه ها 

- شاه  مخلوع  ونماینده گان برجسته اشرافیت  کهنه و نو ظهور

-   رییس واعضای  کمسیون انتخابات

-  هزاران  انجو   وتیکه داران با نک جهانی

 ودرنهایت جلا لتمآب حامد کرزی رییس دولت اسلامی   تک قبیله یی اکثر  وزیران ووالیان خود مختار  افغانستان ،مولوی فضل الهادی شینواری رییس ناتوان  ستره محکمه ، القا عده  ، طالبان خود کش وبیگانه پرور، گلبد ین حکمتیار  ، مولانا فضل الرحمان مربی  طالبان ، ادا ر ه نظامی پاکستان ودر رأس اد اره ء قصر سفید  وحلقه ء حاکم  بریتا نیای کبیر ، مقصرین  اصلی کندی پروسه ء رشد مستقل ملی و  ناکامی فرایند  ملت سازی   دولت ملی  جوشش خلل ناپذیر دموکراتیک  توده های  مردم  افغانستان واتحاد رزمنده ء ملی وصلح وامنیت پایه دار کشورما  ومنطقه ء ما بوده اند .

ازنگارش وبیان نقادانه ء  کارنامه های شاهان امیران ورییسا ن دولتهای مستبد ووابسته ء  افغانستان  میتوان به ا ین   پیشبینی  تاریخی دست یافت؛  که :

- دوران  صدور انقلاب  وضد انقلاب   ، نقض خشن حقوق  وآزادیهای  دموکراتیک مردم

- نقض  ناهنجار ارزشهای اعلامیه  جهانی  حقوق  بشر

  -  د وران بنیادگرایی  فرما نروایی شخصی   کیش شخصیت   خود  محوری ، انحصار قدرت  امرونهی  دولتهای تک قومی  تک صدایی  تک حزبی   وتمرکز های  فاقد  پایه های  اجتماعی   ملی وسیاسیی  ، درجهان ما منطقه ء وکشور ما  به پایان خود نزدیک میشود وشبهای تیره وتار مردمسالاری  نفسهای آخرین خودرا میکشد  .  

- به امید آن شبها  وروزهای  روشنی ؛ که میهن عزیز ما و  این دل زخمی وپاره پاره ء قاره ء آسیا ،درسدهء 21 بازهم ، به گرهگاه تضادهای حاد  میان پیمانهای ناتو  و شانگهای   وبه بستر  جنگهای خونین ابرقدرتهای  جهان معاصر  مبدل نشود  و ازدرون ا ین کشاکشهای  گرم وسرد منطقه یی  افغانستانی  مستقل  متحد  دموکراتیک  فدرالی  لا ییک ( laic: مردمی قانونی ) غیرنظامی غیرمنسلک دایمی   صلحدوست  واحد و  تجزیه ناپذیر ی سربلند کند ونقش تاریخی نوین خودرا در دل  پرتپش آسیای بیداربه سود دوستی همکاری ملل ومردمان آسیا جهان و  صلح وثبات منطقه  ایفاکند

 

  دست آ ورد های مثبت  کنفرانس " بن "

  ا ین برههء پرتلاطم ونوسانی  تاریخ  کشور  دست آوردهای  معینی نیز داشته است  ومحکی بوده است برای شنا خت استعدا د  های شایسته دولتمردان  افغانستان نوین .

 ازمیان اینهمه دولتمردان  شخصیتهای تحصیلکرده ء  وشایسته وطن  محترم دکتر رمضان بشر دوست ازرشد مستقل ملی ونا وابسته گی افغانستان  ، ازمنافع مردم  وقانونیت دموکراتیک  از حقوق مدنی و ازادیهای دموکراتیک  همه گروههای قومی  بدون تعصب وتنگنظری  دلاورانه دفاع کرد وبا چنین مبارزات دموکراتیک وپیگیر  نسلی ازجوانان رشد یابنده را  هنر مبارزه  ء سیاسی وپارلمانی ورسم بیان روشن وشجاعانه  نظرات ودیدگاههای مخالف ومختلف  را برضد جنبش خودبخودی و دنباله روی  آموخت وعلیه چپاولگری انجو های خودمختا ر بانک جهانی وشرکاء ، خشم وخروش توده های مردم را با همه غضب میهندوستانه برانگیخت.

- محترم دکتر امین  فاطمی  وزیر صحت عامه  ،بخاطر تأمین صحت وسلامت  کودکان وزنان مرد آفرین  وگسترش خدمات صحی  وساختمان مراکز مجهز صحی وبیمارستانها به روستا ییان فقیرکشور ، ابتکارات چشمگیری کرد ودرزمینه ء  جلب کمکهای بین ا لمللی و نهادهای  صحی جهان خلاقانه ودلسوزانه گام  می نهد .

- محترم عبید لله رامین وزیر زراعت با  تیم کاری و کارشناسان باتجربه ء دا خلی وسازمانهای بین المللی خود درسر سبزی افغانستان واحیای مجدد کاریز ها بندهای آبی و  رگهای جان دهقانان وفرزندان تاکستانها ومالداران  وطن گامهای نخستین برداشته  است  باوردارم که  جشن پرجوش وخروش تاریخی  نوروز وغرس ملیونهای اصله درخت به پیشواز این جشن باستانی مردم افغانستان   توجه به احداث بندها  وتسخیر آبهای مست وخروشان  درگوشه گوشه ء کشور ،  آغاز فرایند اصلاحات کشاورزی را  به  دهقانا ن ملیونی  نوید می بخشد   و زمینه ء  اشتراک فعا ل آنان  را  در  نوسازی بازسازی  وتحولات دموکراتیک ارضی وحل مسأله ریشه دار  کوچنده گان وبادیه نشینان میهن  بسود تحکیم پایه های اجتماعی وسیاسی ملت ودولت ملی  فراهم میکند.

- محترم   محمد حنیف  اتمر  دربازسازی ونوسازی  وانکشاف یک ثلث  روستا های افغانستان  وپایه گذاری شوراهای روستایی تلاش پر امید ومبتکرانه  کرد وبا تغییر  چهر ه هفت هزار روستای میهن ویران ما  درهستی شعور وروان  جامعه  تحول امید  بخش آفرید  ودر خانه های دهقا نان فقیر واین مورچه ها  ی بی آزارکشورما  با قطره های    "شبنم"  ، "  طوفانی " بپا کرد  وشور عشق وامید به زنده گی اجتماعی امروز   فردا وفرداهای روشن را در خود آگاهی وروان  مردم  خسته دل وطن  عزیزما  بیدار ساخت   واقعا ؛ که  ، هرگاه  " دل بسوز د ازچشم کور اشک میریزد "

-  محترم یونس قانونی  با وجود  جلوه های ناخوشایند  یک بام ودوهوایی  حاکمیت تک قومی انتقالی ، زمینه گشا یش  هزاران مکتب  وآموزش وپرورش پنج ملیون  دختر وپسر را  برای نخستین بار درتاریخ   کشور مساعد ساخت ورسمیت بخشید ولی پرورش ا ین نو نهالان به باغبانان ومعلمان  با تجربه وفضای مساعد صلح وامنیت کامل ضرورت اساسی  دارد

- محترم  انجیر سنگین وزیر  مخابرات  در تأ مین پیوند  "   مردم بیخبر"   افغانستان با آخرین       د ست آ وردهای  دانش وتکنالوژی معاصر تلاش نو آورانه کرد  و وسایل  پیشرفته ء الکترونیک عصر نو را   در دسترس مردم با سواد وبیسواد میهن  در  دامان  دره ها  برفراز  کوهپایه ها ی برفگیر وبا لاتر از پرواز عقابان کوهی ، در  دل صحراهای سوزان وتشنه  لب و  شهرها  قرارداد  این تحول کیفی شگرف اطلاعاتی  مردم کشور را بدون هیچگونه تفتیش عقاید  تبعیض سیاسی قومی وقبیله یی  به تازه ترین اطلاعات وپیشرفتها ی    جامعه جهانی  دسترسی می  بخشد   به باورم  این تند پیچ تاریخی تا پایان سده ء بیست ویکم  درتحکیم دوستی وهمبستگی رزمنده ء  ملی خلق کشورما  وهمچنین در همکاری دوستی  وتفاهم مردم  افغانستان باملل ومردمان همسایه   کشورهای  منطقه  وجهان ،  نقش آگاهی بخش و  تاریخی  خودرا  را  بجا میگذارد

درباره ء برجسته شدن نقش زنان

 زنا ن و نیمی از نفوس مستعد به هر گونه آموزش وپرورش  افغانستان بازهم علیرغم  های وهوی تبلیغاتی  دستگاههای یکسر وصد  ها زبان دولت اسلامی ؛ از خشونت مردان  عذاب میکشند  ا ززن ستیزی و مرد سالاری عذاب میکشند  از نابرابری حقوقی وتبعیض سیاسی واجتماعی  عذاب میکشند  در عا لیترین مرکز قانونگزاری در لویه جرگه قانون اساسی  وولسی جرگه ء افغانستان  به کرامت انسانی زن درپیش چشمان باز مردم کشور وجهان تجاوز صورت میگرد .خانم ملالی  نماینده  منتخب مردم  ولایت فراه بادریغ ودرد  ازسوی وکیلان زن ستیز ورییس انتصابی لویه جرگه  قانون اساسی  تحقیر وبنام ملحد وکافر یاد شد  واصل تساوی حقوق و آزا دیهای زن هنوز هم در قا نون اساسی دولت اسلامی افغانستان  توسط  حضور و نفوذ سکون پرستانه ء  استاد  سیا ف ودیگر نماینده گان انتصابی لویه جرگه  میخکوب میباشد . بنابرین  زنان آگاه بویژه وکیلان شورای ملی  شوراهای محلی ولایتی وشهرداریهای  افغانستان بایستی خود در روشنی ارزشهای اعلامیه  جهانی حقوق بشر  مبارزه ء زنا ن را سمت وسوی دموکراتیک  بخشند فریاد اعتراض دادخواهانه  ء خودرا  بگوش  جهانیان  برسا نند  حقوق  وآزا دیها ی دموکراتیک  خودرا درقانون اساسی با صراحت تسجیل کنند  ونهضت زنان افغانستان را در روشنی مبارزه ء آگا هانه وبا هدف خویش  به شاخه ء از جنبش نیرومند بین المللی  زنان جهان  مبدل.نمایند  وجایگاه  درخور شأن خودرا خلاف امر ونهی مردان سکون پرست  زن ستیزو وا پسگرا  بچنگ آورند  دوران سکوت زنان  به مقیا س ملی و جهانی سپری شده است آنروزها وشبها ی مردسالاری درمنطقه جهان وافغانستان چندان دور نخواهد بود که زنجیر های حاکمیت مردان " پشماگند " بزیرضربات  آهنگرانه ء هواداران  برابری  حقوقی  زنان بامردان فروریزد وزمینه ء اشتراک فعال زنان فرهیخته ومرد آفرین کشورما ، درهمه عرصه های اجتماعی فرهنگی سیاسی  واد ارهء  اقتصاد ملی  قوه تقنینی  وقضاء  بدون  هیچگونه تبعیضی  به اساس موازین شایسته -سالاری  کفا یت وتخصص مساعدشود.

   یک تذکر وپیشنهاد  ضروری

- در فرجام   توجه  خانم ملالی فراهی   وکیل جسور ولایت فراه  را  به این حقایق تاریخ معطوف میکنم  که زنده نام  محمد سرور متخلص به  "جویا "  نماد  مقاومت ملی ضد استبداد استعماری   اشتراک کنندهء  سومین جنگ آزا دی  درجبهه ء قندهار   مشروطه خواه ٍٍثابتقدم   همرزم  استوار میر غلام محمد  غبار رهبرفقید  "جمعیت وطن  "  شاعر پیشرو  وشخصیت فرهنگی وملی ضد استبداد  سلطنتی   بود ه است .

بیشترین دوران زنده گی پرافتخار خودرا درزندانهای "استبداد کبیر وصغیر " سپری کرد  وچون شمعی در زندان  خاندان نادرشاه  بسوخت  . ودر دل تاریخ ومردم میهن جاودانه شد  وبقول  جناب محمد آصف آهنگ سرور جویا  پس از 24 سال تحمل رنج زندان استبداد سلطنتی  در آخرین شب و لحظات وداع  زنده گی جاودان خویش ، در پای  شمعی افروخته  و یگا نه رفیق شبهای دراز زندان  خویش ،  بیت زیرین را نهاد ه بود : 

" اشک بر بسترم ای شمع بیفشان وبسوز     منتها تادم  صبح است   دوام  من وتو "

خلاصه فقید "سرور جویا "  درآخرین لحظا ت زنده گی تنهایی ، با چشمان بازوشاید اشکبار خویش این  پند و  پیام روشنی را برای مبارزان  راه آزادی و برای  نسلهای بیدار امروز وفردای میهن آموخت که درفش مبارزه را به  نیم  را ه نه گذارند وتا آخرین لحظات حیات ، چون شمع بسوزند وروشنگری کنند .   بنابرین دستبرد به تخلص" سرورجویا " و این مبارز سخت پیمان  وپخته جو ش "جمعیت وطن "  تا همان درجه مغایر سنن پسندیده ء اجتماعی ،   وارزشهای فرهنگی جهانی میباشد که شخصی به  آثار با ارزش موزیمهای  فرهنگی، تاریخی ،مردمی،  کشوری   یا ثروت سرشار معنوی خیل وتبار وملتی دستبرد غیر قانونی زده باشد .

باشناخت این حقیقت درخشان تاریخ مبارزات ملی ودموکراتیک مردم افغانستان  برای دومین بار  از" کی بانو (10) "  ملالی  فرا هی وکیل  شجاع مردم  فراه از طریق سایت پر خواننده  آریایی تقاضا  میکنم که  این اما نت تاریخ را با شها مت  اخلاقی به خانواده ء  گشن بیخ پر برگ وبار خیل وتبار  فقید محمد سرور جویا  وبه وارثا ن شایسته  سنن انقلابی  این شخصیت تاریخی فرهنگی وملی افغانستان از تربیون شورا  واگذار نمایند و حق را به حقداران  این شهید راه آزادی ومشروطیت  با ابراز امتنان مسترد نمایند  وبا چنین اقدام  جسورانه ؛  یک بار دیگر ،  کارنامه عادلانه نوینی را بیافریند.                                                                                                             

به امید  غلبه ء داد و خرد  بر بیداد گری  وحقکشی

 

(1 ) -  فر:  به معنی شکوه ، جلال ، شان ،  شوکت ، رونق  برازند گی وزیبند گی درفرهنگها ضبط شده است  .در اوستا  کیفیتی معنو ی است ؛که چون برای کسی حاصل شود  اورا صاحب قدرت  نبوغ خرمی وسعادت میکند . ( فرهنگ اساطیر واشارات داستانی  در ادبیات فارسی . تألیف دکتر محمد جعفر یاحقی   تهران 1375)

(2 )-  قلابی:  ( بفتح قا ف وتشدید لام )  کسی که  پول قلب  وناسره سکه بزند ( فرهنگ عمید فارسی بفارسی  تأ لیف :  حسن عمید

(3 ) -    :    انچه که  عیان است    چه  حا جت به بیا ن است  

  تا جا ییکه من شنیده  ام آ فریننده ء این مثل ؛ بابر امپراتور مغول بوده است              

گویند ؛ که  بابرشاه   یکی از سرداران جنگی دشمن  را درنبرد رویاروی  مجبور به شکست  وپسروی کرده بود   چونکه لشکر  آن سردار سپاه  تارومار شد  ؛ ازبیم  اسارت ومرگ ،  خودرا عریان ساخت  ، دل بدریا زد  ،درپیشا پیش  موجهای مست و خروشان دریا  شنا کرد و خودرا نجات بخشید . درباریان با شگفتی  از بابرشاه  پرسید ند که  آن سردار  چه کرد بابر   بیدرنگ همین سخن بلیغ  را گفت که  : آنچه عیان است    چه  حاجت به بیان  است  (  مثل تمثیلی  ؛ ضرب المثلهای دری    افغانستان  . تحقیق  وتأ لیف دکتور عنا یت الله شهرانی  ،جون  2001 )

( 4) - لیدی سیل  :   خانم جنرال سیل که در جریا ن جنگ عادلانه ء اول مردم افغانستان  علیه  سپاه تجا وزکار بریتانیا ِ ی کبیر  نزد  وزیر اکبر خان  اسیر بود  و د ر باره شکست تلخ   ومرگبار سپاه   انگلیس در کابل وخورد کابل  خاطرات خودرا نوشت واز برخورد افغانی وزیر اکبرخان مهمانوازی وسلحشوری همه گروههای قومی  افغانستان با شگفتی وخوبی یاد میکند

این  خاطرات بنام  " شبخون افغان "  توسط  عبدالرشید بیغم  رییس تربیت بدنی وزارت  معارف  افغانستان بفارسی دری  تر جمه شد  ودر سال 1328 خورشید ی به توجه ریاست تألیف وترجمه ء وزارت معارف نشر وبزودی نا یا ب گردید    وچهل سا ل پس درماه دلو 1368 خورشیدی با درک   سیاست تجاوزکارانه  ء میراثخواران استعمار کهن در پاکستان  این کتاب نایاب را در دسترس محترم فقیر محمد ودان  رییس شعبه ء تبلیغ وترویج کمیته ء مرکزی گذاشتم  تا دردوران دفاع مستقل علیه تجاوز پاکستان وبنیادگرایان  آنرا با تیراژکافی نشر وپخش نمایند ونسل جوان وطن را به مبارزات  آزادیخواهانه ومقاومت عادلانه  نیاکان خویش  آگاهی بخشند . تا جاییکه شنیده ا م چاپ دوم "  شبخون افغان " نیزدر  مطبعه ء حزبی  نشر ونا یاب شده بوده است .

پیشنهاد میکنم که محترم ودان  بادرک ضرورت نشر این کتا ب دربیداری ورشد آگاهی ملی واتحادملی مردم افغانستان،  برای بار سوم زمینه ء چاپ آنر ا درکابل یا پشاور فراهم بفرمایند  واصل کتاب من را  با یک نسخه از  چا پ دوم آن دردسترس استفاده ام قراردهند

(5)-  درد :  ( بضم دال )  لای شراب و  آنچه  از مایعات ته نشین شود  ودرته ظرف  جا بگیرد  " فرهنگ  عمید ،  چاپ دوازدهم  انتشارات  امیر کبیر  ص    488 "

( 6)- گمانه :  حدس   گمان  وگمانه زدن : تعیین  عمق ( ژرفا )  کند ن نقب   یا چاه برای پی  بردن به آب

(7 ) -   لانه ء جاسوسی :  -  پس از انقلا ب اسلامی  ایران  شماری  ازمحصلان  پیرو خط  

       امام  خمینی  سفارت امریکا  واسناد محرم  آنرا به تصرف در آوردند  این اسنا د درمجلدات جداگانه  انتشارات یافت  یک مجلد آن ویژه ء افغانستان بود  دران کتاب  رویداد های مربوط  به افغانستان ازدیدگاه  دیپلوماتهای  ایالات متحده ء امریکا  بازتاب روشن دارد   .از جمله :

    درا ن مسایلی مطرح شده است که سفیران  کشورهای سوسیالستی بویژه ار  وپای شرقی  میان  نورمحمد تره کی رییس شورای انقلابی  و حفیظ الله  امین لومری وزیر  ، پیوسته  سوء تفاهم ایجاد میکرده اند

(8) :  شهزاده ترکی الفیصل  ؛  سابق رییس استخبارات  عربستان سعودی  دریک مصاحبه ء

     رادیویی  بی .بی.سی. درزمینه ء بیست وپنجمین سا ل تجاوز نظامی  شوروی   با صراحت کامل گفت که:  طی مدت  حضور ونفوذ شوروی درافغانستان چهل ملیارد  دلار را در دسترس  ضیا ء الحق  رییس اداره نظامی پاکستان قرار داده بوده ا ست

(9) :  مروت -  واژه عربی است وبه معنای  جوانمردی  مردمی  مردانگی  ونرم دلی بکار میرود و مدارا ة -  وا  ژه  عربی است  به ضم  میم   تلفظ  و در  فارسی بشکل   " مدارا"نوشته  وخوانده میشود  به نرمی وحسن خلق باکسی رفتار کردن را گویند  

          مثال  از حافظ  :

            آسا یش  دوگیتی تفسیر این دوحرف است     با دوستان مروت بادشمنان مدارا

        به اساس مصراع دوم  این بیت حافظ ، بادوستان مروت وبا دشمنان مدارا میشود

 (10) کی بانو  ؛ ا ز واژه ء کی (  بفتح کاف ) بزرگ  و  بانو  ترکیب یافته است  کی  صفت  و بانو اسم ومرا دف  بزرگ با نو و شاه بانو  است  و مردم پنجشیر هنوزهم  زنان فرهیخته شایسته و آگاه به سنن   پسندیدهء جامعه   را  " کی بانو "   خطاب میکنند  وا ژه ء "کی"   در ادبیات پهلوی در اوستا ود ر شاهنامه ء فردوسی  به معنای  "بزرگ  "  بکار رفته است  ازجمله در   کیخسرو  کیقباد کیکاووس وغیره . شاید  معادل  "کی بانو "   در زبان  ترکی ، خانم  وبیگم باشد

 

"برگ سبز وتحفه ء درویش "

درفر جا م ترانه ا ی  را به پیشواز هشتاد وهفتمین سا لگرد استرداد  استقلال سیاسی میهن عزیز به عقابا ن بلند پرواز و شهبازا ن  سرزمین آتشد ل خود  تقدیم میکنم  تا دربرابر  صاعقه ها  وتندبادهای  نا مساعد  وگذرای زمان ، بازهم خم نشوند به فردای روشن وطن و وحدت وهبستگی  آگاهانه ملی مردم میهن  باور خودررا نبازند  . صفوف  رزمندهء  خو در ا فشرده تر سازند . مقاومت دادخواهانه کنند .   تا برچه ء القاعده ،طالبان وملیشه ها ی پاکستان  در صفوف فشر ده جبهه متحد ملی مقاومت دادخواهانه  وطنپرستان کشور  نفوذ  نتواند

 

 

                                              سرود سبز                                     

 

خوشا سرود من و آتشـــــین ترانه ء من            خوشا ستیز مـــــــن  ورزم   عادلانه ء من

به نیم ره نگــــــــــذارم  ز شانه  بارگران             خوشا کمان  من وتیــــــرم  و  نشانه ء من

هزار گوهر والما س  شــــــهرهای جهان             نمیرسد  بیکی " کـــــوه نور "  لانه ء  من

دلم به خــــــــانه ء  ویرانه ء وطـن سوزد              به گنج رنج من و پر بهـــــا  خزانه ء  من

به طالبان خودکش وبیگـانه  پروران، بگو             مکن خراب در وبام وشــــهرو خانه ء من   

مریزآتش وخـــون خـزان وخوشه ء خشم              که خسته گشــــته د ل مردم   زمانه ء ِ ِمن

چرا بزخم   دل قاره ام  زنی   خنـــــــجر؟             چرا فزون کنی ، رنج  بیــــکرانه  ء  من؟

کنون  که   صلح  شعـــــار زمان ما باشد              چرانهی، مسلسل بیگانه را ،به شانه ء من؟

زتند  باد حوادث  نمیــــــــــــشود   هرگز              فسرده  گلشـن امید   وکشت  ودانه  ء من

زسوز سینه ء جیحون  پرخـــــروش شنو              سرود ســبز   بهاران     جاودانه  ء   من

 

  بخیز زاغ  وزغن را بران ای "شهباز "

                                            ز   آسمان   عقابان   آشیانه  ء    من                                              

 " ناله ءنیلاب "

 

        باعرض حرمت

اکادمیسین دستگیر پنجشیری                                                                                            

 ایا  لت واشنگتن  -امریکا

28 ماه اسد  1385  خورشیدی                                                                                                

برابر به 18  آگست  2006 م

 

  


بالا
 
بازگشت