• فارو : پیشینه ومحتوی اصلی مشکل 1F درهالند
 • قطعنامهً سمينار بين المللی عوامل بازدارندۀ حاکميت قانون و نظم در افغانستان
 • فارو : کنفرانس ؛مولوی ساختار شکن در معرفت
 • فارو : شکنجهً زندانیان جنایت نابخشودنی است
 • فارو : سمیناربین المللی
 • فارو : باشندگان کمپ جلوزی را فاجعۀ انسانی تهدیدمیکند
 • فارو : گرامی باد خاطرۀ استرداد استقلال وجنبش امانی
 • فارو : ازاعتراض  پناهجویان افغان درسویدن پششتیبانی میکنیم
 • فارو : پیام تسلیت
 • فارو : فقط باهمکاری درتطبیق عدالت وزارت دفاع میتواند لکه گورهای دسته جمعی چمتله را ازنام خودبزداید
 • فارو : کشتارگاه زیرزمینی دشت چمتله بایدبحیث یک بنای تاریخی حفظ گردد
 • فارو : تحقق خواستهای مردم پیش شرط اجراء قانون و تامین عدالت در افغانستان است
 • فارو :بایدعضویت وکلای که به ملالی جویا اهانت کرده اند تعلیق گردد
 • فارو : نامۀ سرگشاده به آقای احمدی نژادرییس جمهورایران
 • به مثابه شهروندان آگاه بر موارد جدید تخطی از قوانین جنگ اعتراض کنیم
 • فارو : دست ها ازتجاوزبرآزادی بیان کوتاه باد
 • FAROE : Petition To The European Parliament
 • اطلاعیه مطبوعاتی فارو

 •   مــــــطــــــالــــــب بـــيـــشـــتر
  بالا
   
  بازگشت