عــلــمـــــــــــــی

 • پوهندوی دکتورشفیق الله انوری : آگاهی زمین
 • امین الدین سعـیـدی سعیدافغانی : صـدقـه فطــرو عید فطر
 • امین الدین سعـیـدی سعیدافغانی : مُثله يا بــريدن اعضای بدن انسان از نګاه اسـلام
 • امین الدین سعـیـدی سعیدافغانی : اسلام دين ترور نيست
 • امین الدین سعـیـدی سعیدافغانی : احکام مریض در ماه رمضان
 • امــیـن الـدیــن سعـیـدی سعید افـغــانی : ابـلـــیــس
 • بصیر کامجو : مغز انسان
 • پوهندوی دکتورشفیق الله انوری : اهمیت طبی نبات زنجفیل
 • پوهندوی دکتورشفیق الله انوری : تیزاب درمقابل درد

 •   مــــــطــــــالــــــب بـــيـــشـــتر
  بالا
   
  بازگشت