• فارو : آنچه قوای انگلیس نتوانستند، میرمن عابدوانجام میدهد
 • فارو : به حملۀ نظامی پاکستان برولسوالی گوشته اعتراض کنیم
 • فارو : سالروزسوم حوت، روزنفرین برمسوولین کشتارمردم ملکی
 • فارو : انکشافات درروابط کابل- مسکو وموضوع مطالبۀ خسارات جنگ
 • فارو : افغانستان درسال 2010
 • فارو : محکمۀ بین الملل جزاباید درافغانستان نقش فعال ایفا کند
 • فارو : نگاهی به دنیای کوچک حامدکرزی
 • فارو : طرح تجزیۀ افغانستان خیال باطل یک لابییست کاسب است
 • فارو : پاکستان آشوب صادرمیکند، غربیها تجاهل میکنند وما خاموشیم
 • فارو : قطعنامۀ کنفرانس فارودرموردعدالت انتقالی در افغانستان
 • فارو : فراخوان در رابطه با کنفرانس عدالت انتقالی درافغانستان
 • فارو : فیلم تحقیقی آزارجنسی اطفال سند جنایت برخی اززورمندان تنظیمی میباشد

 •   مــــــطــــــالــــــب بـــيـــشـــتر
  بالا
   
  بازگشت