• فارو : زندانیان افغان در ایران مستحق محاکمۀ شفاف وعادلانه میباشند
  • فارو : شکنجۀ مرگبارعبدالبصیر،مثالی از شیوۀ تحقیق توسط ادارۀ امنیت ملی
  • فارو : کرزی وعبدالله دو روی یک سکه اند

  •   مــــــطــــــالــــــب بـــيـــشـــتر
    بالا
     
    بازگشت