فصل تابستان برهمه دوست داران وطن عزيزم افغانستان مبارک باد

4


سال1384 سال مرغ است

    جمادی الاول   1426                           

             سرطان ( چنکاش) 1384       

        2005 June 

 

    جمادی الثانی                                                تـيــر                     July                                          

 

 روز شمار سال 1384

  شنبـــــــــه

Sat

يکشنبـــــــــه

Sun

دوشنبــــــــه

Mon

سه شنبـه

Tus

چهـارشنبـــه

Wed

پنج شنبــه

Thu

جمعـــــــــه

Fri

 

 

 

 

 

۱

۱۴

22

 

 

۲

۱۵

23

 

 

٣

۱۶

24

 

 

 

طــرح   :

ديزاين :      

تنظيم   :

  از :

سراج الدين اديب

= = = =  = =

 

ـ پوزش و عذر خواهی دليل خردمندی است.

 

ـ  نا کرده را کرده مشمر.

 

ـ با مردم بزرگ سخن زشت مگو.

 

ـ با بزرگتر از خود مزاح مکن .

 

۴

۱۷

25

 

 

۵

٨۱

26

 

 

۶

۱۹

27

 

 

۷

۲۰

28

 

 

٨

۲۱

29

 

 

۹

۲۲

30

 

 

۱۰

٣۲

July   

 

 

۱۱

۲۴

2

 

 

۱۲

۲۵

3

 

 

13

۲۶

4

 

 

۱۴

۲۷

5

 

 

۱۵

٨۲

6

 

 

۱۶

۲۹

7

 

 

۱۷

۰٣

8

 

 

18

جمادی

الثانی

9

 

 

۱۹

۲

10

 

 

۲۰

٣

11

 

 

۲۱

۴

12

 

 

۲۲

۵

13

 

 

23

۶

14

 

 

۲۴

۷

15

 

 

۲۵

٨

16

 

 

۲۶

۹

17

 

 

۲۷

۱۰

18

 

 

28

۱۱

19

 

 

۲۹

۱۲

20

 

 

30

٣۱

21

 

 

31

۱۴

22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ـ 4   سرطان ( 25  جون ) روز جهانی مبارزه با مواد مخدر                                                                                    

 ـ 12 سرطان ( 3 جولای ) روزجهانی کوپراتيف ها

 ـ 20 سرطان ( 11 جولای) روز جهانی نفوس

 ـ 26 سرطان اعلام اولين جمهوريت در افغانستان به رهبری سر دار محمد داود خان

 

 

 

 ـ  {  حساب خود نه کم گير و نه افزون   =   منه پای از گليم خويش بيرون پروين اعتصامی }

 ـ  {  تو کز محنت ديگران بی غمی         =     نشايد که نامت نهند آدمی سعدی }

 ـ  {  گرت همواره بايد کامکاری            =    زمورآموز رسم بر باری پروين اعتصامی }

 ـ  { گفت ياری ای " شفيقا" دور از ميهن مرو   =    وه چه زيبا داده است حکم خردمندانه ای شفيق رفيقی }

 

 


بازگشت