جناب اديب صاحب گرامی ، نويسنده ، محقق و همکاردائمی سايت آريايی، تقويم سال 1396 خورشيدی را ترتيب و تنظيم نموده و به دسترس ما قرار داده اند که از ايشان سپاسگزاريم
 

تقويم سال 1396 
 تقويم سال 1395

 
 
تقويم سال 1394


 
 


+++++++++++++++++++++++++++++++++

 


 
 


 

 
 


 


 

 
 

 


 

 


 
 
تقويم سال 1388 خورشيدی
2008 _ 2009 ميلادی

 
  حـــــــــــــــمـــــــــــل**** ثـــــــــــــــــــــــور**** جـــــــــــــــــــــــــــــــــوزا
 
سرطــــــــــــــــــــــــــــــان**** اســـــــــــــــــــــــــــد**** ســـــــــــــنبلــــــــه
 
مــــــــيـــــــــــــــــزان**** عـــــــــــقـــــــــــــرب**** قــــــــــــــــــــــــــوس
 
جــــــــــــــــــــــــــــدی**** دلــــــــــــــــــــــــو**** حــــــــــــــــــــــــــــوت

 
 
تقويم سال 1387 خورشيدی
2008 _ 2009 ميلادی

 
  حـــــــــــــــمـــــــــــل**** ثـــــــــــــــــــــــور**** جـــــــــــــــــــــــــــــــــوزا
 
سرطــــــــــــــــــــــــــــــان**** اســـــــــــــــــــــــــــد**** ســـــــــــــنبلــــــــه
 
مــــــــيـــــــــــــــــزان**** عـــــــــــقـــــــــــــرب**** قــــــــــــــــــــــــــوس
 
 جــــــــــــــــــــــــــــدی**** دلــــــــــــــــــــــــو**** حــــــــــــــــــــــــــــوت

 
 
تقويم سال 1386 خورشيدی
2007 _ 2008 ميلادی

 
  حـــــــــــــــمـــــــــــل**** ثـــــــــــــــــــــــور**** جـــــــــــــــــــــــــــــــــوزا
 
سرطــــــــــــــــــــــــــــــان**** اســـــــــــــــــــــــــــد**** ســـــــــــــنبلــــــــه
 
مــــــــيـــــــــــــــــزان**** عـــــــــــقـــــــــــــرب**** قــــــــــــــــــــــــــوس
 
 جــــــــــــــــــــــــــــدی**** دلــــــــــــــــــــــــو**** حــــــــــــــــــــــــــــوت

 
تقويم سال 1385 خورشيدی
2006 _ 2007 ميلادی

 
  حـــــــــــــــمـــــــــــل**** ثـــــــــــــــــــــــور**** جـــــــــــــــــــــــــــــــــوزا
 
سرطــــــــــــــــــــــــــــــان**** اســـــــــــــــــــــــــــد**** ســـــــــــــنبلــــــــه
 
مــــــــيـــــــــــــــــزان**** عـــــــــــقـــــــــــــرب**** قــــــــــــــــــــــــــوس
 
 جــــــــــــــــــــــــــــدی**** دلــــــــــــــــــــــــو**** حــــــــــــــــــــــــــــوت

 
تقويم سال 1384 خورشيدی
2005 _ 2006 ميلادی

 
  حـــــــــــــــمـــــــــــل**** ثـــــــــــــــــــــــور**** جـــــــــــــــــــــــــــــــــوزا
 
سرطــــــــــــــــــــــــــــــان**** اســـــــــــــــــــــــــــد**** ســـــــــــــنبلــــــــه
 
مــــــــيـــــــــــــــــزان**** عـــــــــــقـــــــــــــرب**** قــــــــــــــــــــــــــوس
 
 جــــــــــــــــــــــــــــدی**** دلــــــــــــــــــــــــو**** حــــــــــــــــــــــــــــوت


 
تقويم سال 1383 خورشيدی
2004 _ 2005 ميلادی

 
  حـــــــــــــــمـــــــــــل**** ثـــــــــــــــــــــــور**** جـــــــــــــــــــــــــــــــــوزا
 
سرطــــــــــــــــــــــــــــــان**** اســـــــــــــــــــــــــــد**** ســـــــــــــنبلــــــــه
 
مــــــــيـــــــــــــــــزان**** عـــــــــــقـــــــــــــرب**** قــــــــــــــــــــــــــوس
 
 جــــــــــــــــــــــــــــدی**** دلــــــــــــــــــــــــو**** حــــــــــــــــــــــــــــوت