آريايی در خدمت مردم

 

آريايی پا به سال سوم نشراتی خود ميگذارد و گام ديگری را در راه غنامندی فرهنگی کشور ما بر ميدارد.

آريايی نشرات خود را سه سال قبل با تعداد محدودی همکاران قلمی آغاز کرد. اکنون همکاران قلمی آريايی در صف طولانی قرار دارند که باعث اعتبار و شهرتش در سراسر جهان گرديده است.

آريايی يک نشريه حرفه ای بمعنی رايج کلمه نيست ، زيرا بودجه ، پشتيبان مالی و اعلانات ندارد ، دارای هيئات تحرير نمی باشد زيرا همه داوطلبانه برای آريايی کار ميکنند.

اگر اين نشريه وجود نمی داشت ، زمينه نشر انديشه ها و گفتنی های اين عزيزان در تبعيد ما به اين پيمانه مساعد نمی شد و در اختيار ديگران قرار نمی گرفت.  و به اعتبار اين جويبار است که چشمه های فراوان از گوشه و کنار دنيا قطره قطره بهم پيوسته و در حد خود به غنای اين جويبار کمک کرده است. اگر قرار باشد از محتويات سايت آريايی که تا کنون منتشر شده کتابهايی فراهم شود،  به غنامندی کتابخانه زبان و فرهنگ ما افزوده خواهد شد.

آريايی در راهی که انتخاب کرده بود ، بصورت متين، استوار و پايدار به پيش رفت و با استفاده از پديده های جديد و بکر در عرصه های سياسی ، فرهنگی ، اجتماعی و اقتصادی قدم های مثبتی به پيش گذاشت که از ديد هموطنان ما پوشيده نيست و من آنرا گام مهمی در جهت ارتقای رشد فرهنگی سرزمين بلاکشيده ما ارزيابی ميکنم. هدف ديگر ارج گذاری به مقام مفاخر تاريخی و فرهنگی ما بود که دراين عرصه نيز پيشرفت هايی به توجه  و کمک قلم بدستان عاليقدر ما ، نصيب آريايی گرديده است.

آريايی پيوسته مدافع منافع کشور بوده از دموکراسی ، آزادی ، حقوق بشر ، استقلال و تماميت ارضی کشور حمايت کرده ، از جامعه مدنی ، دفاع از حقوق زنان ، دفاع از آزادی انديشه و در مغايرت با تحجر فکری و بنيادگرايی اقدام نموده است. به تاسی از دفاع آزادی انديشه توانسته ايم در انعکاس نظريات هموطنان خود بدون تعصب و گرايش های قومی ، مذهبی ، گروهی وغيره ، وظايف تاريخی خود را انجام دهيم.

موضوع ديگر اصل تساوی حقوق شهروندان کشور است که تا اين رکن مهم بخواست همه گروه های قومی کشور از طرف دولت  جامهً عمل نپوشد و همه ساکنين سرزمين محبوب ما درهمه ابعاد زندگی از حقوق يکسان برخوردار نشوند و تا وقتيکه اتباع درجه دوم در کشور وجود دااشته باشد ، شعار وحدت ملی   و رسيدن به جامعه مدنی نميتواند تحقق يابد. از اينجاست که سايت آريايی در راه نيل به اين ارمان مقدس ملی نيز با داشتن حرمت به همه اقوام کشور تلاش هايی مستمری را انجام داده و آنرا ادامه خواهد داد.

درطول سال گذشته چه کارهايی انجام يافت :

ـ جلسات لويه جرگه قانون مورد ارزيابی قرار گرفت  و در مورد جلسات آن گزارش دقيق  تهيه و نتيجه گيری از جلسات آن بطور وسيع مورد ارزيابی قرار گرفت.

ـ  در مورد محتوی مسوده قانون اساسی ، طرح های پيشنهادی زيادی از نويسندگان مختلف به نشر رسيد و در زمينه قانون اساسی جديد کشور نيز ارزيابی های گونانی  به نشر سپرده شد.

ـ  درجريان انتخابات رياست جمهوری ، مطالب زياد تحليلی و معلوماتی به نشر رسيد.

ـ مسايل مربوط به حقوق بشر ، حقوق زنان ، افشای جنگسالاران زن ستيز و بنياد گرايی مطالب باارزشی به نشر رسيد.

ـ  در باره وضع نابسامان اقتصادی ، بيکاری ، اختلاس ، فقر روز افزون مردم مقالاتی درج سايت گرديد و رهنمود های سازنده ارايه گرديد.

ـ به مسايل مربوط به تروريزم در مقالات مختلف و از ديدگاههای متفاوت نظر اندازی شد.

ـ آثار تعدادی از نويسندگان کشور معرفی شد.

ـ  اخبار ،داستان ، شعر ، نقد ، طنز ، بررسی مسايل سياسی ، اجتماعی ، فرهنگی  واخيرا موزيک افغانی در سايت گنجانيده شده که برپايه همين تنوع مطالب ، به انواع نوشته هايی مختلف  خوش آمديد گفته ايم و کوشيده ايم تا نشرات ما هر روز از نگاه کيقيت بهتر شود. ولی هنوز خيلی راه درازی در پيشروست،  تا هنوز گامهای اول را گذاشته ايم .  با اين تذکر اينک دوستان ما ، آهنگ بهتر و منظم تری برای پيشرفت آن تدارک ديده اند ، چرا که مااکنون تعداد اندگ آغاز نيستيم ، ما گروه شده ايم و دست ياری کنندگان وسعت يافته است.

ميدانيم که علاوه برکاستی های ديگر ، فارغ از اشتباهات ، اغلاط واضح املايی و انشايی که اکثرا  سهوا بوده است ، نبوده ايم که يکی از نواقص کار ما بشمار ميرود. و تلاش هايی برای رفع آن ادامه دارد.

نيروی ما و محرک علاقه و تلاش ما ، فقط عشق بمردم و ميهن بوده است که کماکان وجود دارد. اگر سايتی بنام آريايی وجود دارد ، بی ترديد دروجود همکارانی است که عاشق ميهن هستند و اگر اين دوستان و همکاران نبودند آريايی هم  به شکل کنونی آن نمی توانست موفقيت آميز باشد.

بينندگان آريايی ، اينک رقم بسيار خوشحال کننده را تشکيل ميدهند ، که اين خود نيروزا و مشوق ماست. خوانندگان ما اکنون  نه تنها در کابل ، درشمال و جنوب ، درشرق و غزب کشور است بلکه درکشورهای همسايه ، آسيای ميانه ، قاره های اسيا ، اروپا ، امريکا ، آستراليا و افريقا نيز وجود دارند. شمار بيننگان آريايی اکنون روزانه بطور اوسط در حدود چهارهزار نفر است .

ما اميدواريم در سـال جدید نشـراتی در مورد انتخابات پارلمانی ، باز سازی ، مبارزه با تروريزم ، جبران خسارات جنگی از کشورهای مداخله گر و در قدم اول روسيه و پاکستان و محاکمه جنايتکاران جنگی مطالب با ارزشی را درج صفحات آريايی  سازيم . از تمام نويسندگان و صاحبنظران تقاضا بعمل می آيد تا در انجام اين وظيفه ملی و تاريخی ، با ارسال مقالات و تحقيقات شان ، سايت آريايی را کمک نمايند. با انجام اين کار های بزرگ ميهنی ، اميداوارم بتوانيم  رسـالت خود را در راه انجام خدمت به وطن به نحوه شايسته آن انجام دهيم. همچنين در نظر است ، صدا و سيمای آريايی به نشرات خود آغاز نمايد که در صورت موفقيت ، گام بس بزرگی خواهد بود.

درپايان يکبار ديگر مراتب امتنان و سپاس خود را به همه قلم بدستان و دوستان عزيزيکه آريايی را مال خود دانسته از هيچگونه مساعدت دريغ نورزيده اند ، تقديم نموده ، برای تک تک شما سلامتی و سعادت تمنا مينمايم و برای خود در راه رسيدن به آرمان ملی نيز طلب موفقيت ميکنم.

پاينده باد سرزمين محبوب ما افغانستان

جاويد ، سربلند و سعادت مند باد مردم وطن

عزيز جرأت

مسئول سايت آريايی

 


 

گر بذر امید  میفشانی  بزمین

یانخل امید می نشانی  بز مین

نومید مشو ز رویش دانهء  نو

فردای دگر ریشه رسانی بزمین

"فروغ هستی"

 

                   سال نو ،پیام نو و امیدهای نو

                                              

در پانزدهم فبروری سال 2005 م سومین سال زنده گی پر درخشش  "سا یت آریایی "به کار گردانی آقای عزیز جرأت، فرزند فروغ آفرین تاکستانهای افغانستان آغاز میشود .

این سایت، طی یکسالی که سپری گردید در مرکز توجه پژوهشگران ، کار شناسان رشته های گونه گون علمی ،شخصیتهای فرهنگی ،اجتماعی- ملی ،تحلیلگران سیاسی ،روشنفکران مبتکر،سخنوران، مترجمان ورزیده و خامه بدستان  دارای اندیشه ها ،دید گاهها ،باورها  ومواضع  مخالف وموافق دیار ما قرار گرفت . برای نشر وپخش ، معرفی ونقد کتب علمی ،فلسفی ،سیاسی تاریخی، اجتماعی ، ونشر نمایشنامه ها ی تاریخی ،طنزها ،داستانها ،اشعارعرفانی ،مقالات تحقیقی سیاسی و اندیشه های پیشرو احزاب سیاسی، سازمانهای ملی ،دموکراتیک وترقیخواه ،مسایل کار، زند ه گی ومبارزه ء زنان ونشر گزارشها ی مبارزات انتخاباتی مردم افغانستان امکانات بیشتر وبهتری فراهم ساخت .

روزنهء آریایی زمینهء نشر مقالات تحلیلهای تازه وتبصره های سیاسی را بزبانهای ملی وبین المللی ، پشتو و انگلیسی فراهم ساخت و مقالات اجتماعی انتقادی وتحلیلهای سیاسی سودمندی را نشر کرد. درنتیجهء این نو آوریها و تلاشهای پر امید و روشنگرانه ء قلم بدستان رسالتمند و آگاه وطن ،سایت آریایی طی سال پار عقول وقلوب  صدها هزار از مهاجران اجباری و نسلهای رویندهء  درون قلمرو کشور دوست داشتنی مارا  تسخیر کرد.                                                       این سایت به احتمال قریب به یقین طی سال پار، توجه نزدیک به یک ملیون وپنجصد و اند هزار خواننده  را ازکران تا کران  سیارهء ما، بخود جلب  و در گسترش دایره ء اطلاعات فرزندان میهن نقش  فروزنده، روشنگرانه   وتاریخی خودرا با افتخار ایفا کرد.

سایت آریایی طی سال گذشته بانشر وپخش شتابندهء اخبار ،اعلامیه ها ،ابلاغیه ها ،قطعنامه ها

طرحهای پیشنهادی ،نظریات سیاسی ، فراخوانها ، پیامها ، عرایض ،تقاضاها ، برنامه ها آیین نامه های احزاب سیاسی، سازمانهای اجتماعی نهاد های فرهنگی و دولتی، بویژه نشر قانون اساسی و دیگر قوا نین  ومقررات دولت موءقت و انتقالی، نقش  آ گاهی بخش خودرا  بسود  بیداری   و آگاهی ملی وسیاسی مردم افغانستان وحوزه ء فرهنگی کشور ایفا کرد. در سال روان نیز نوترین جالب ترین و تازه ترین اخبار واطلاعات مهم داخلی وجها نی را در دسترس خواننده گان آگاه خویش قرار خواهد داد.

سایت آریایی کارزار تبلیغاتی گستر ده ای را بسود طرح تدوین تصویب نفاذ وتوشیح قانون اساسی جدید افغانستان براه اند اخت . نتایج پژوهشها و دید گاههای قانوندانان و دانشمندان حقوق را به نشر سپرد.از جدایی دین با دولت وسازگاری احکام قانون اساسی  با ارزشهای اعلامیه ء قانون اساسی دفاع عادلانه وپیگیر به عمل آورد. ولی بعلت نفوذ وحضور ضد دموکراتیک  نماینده گان  فوق العا د  ه و برجسته ء " محافظه کاران نو" وکهن جامعهء جهانی وداخلی ، باز هم شوربختانه بخشی از احکام این قانون اساسی از محتوا  ومضمون دموکراتیک تهی گردید و  آب به آسیاب سکون پرستان ریخت وعمر رنجهای بیکران ملیونها زن ومرد تحول طلب جامعه ء مستعد به تکامل ما ،  موقتا ،طولانی شد.

این سایت در سال پار از موضعگیری محترمه ملالی نماینده ء برحق زنان فراه در لویه جرگهء قانون اساسی وتساوی حقوق زنان مرد آفرین با مردان وبطور کلی از حقوق و آزادیهای دموکراتیک مردم افغا نستان پشتیبانی پرشور و گسترده کرد .وکتابی را که بنام " سیمای زن افغان " از سوی محترم کاندید اکادمیسین م.اعظم سیستانی تالیف وبه ملالی اهدا شده بود با زنده گینامه، تصویر و زیباترین اشعار زنان سخنورمعاصرمیهن ، معرفی ونشر نمود.

نشر نمایشنامه های تاریخی  رزاق ما مون، تفسیر وتحلیل اشعار عارفانه ، طنزها، داستانهای کوتاه معرفی ابر مردان تاریخ ،نوابغ، فیلسوفان ، حکیمان، سخنوران عارفان وشاعران  خراسان اسلامی هندی وتحلیل وتعبیرهای  اشعار عارفانه وصوفیانه ء سخنوران حوزهء فرهنگی ما توسط سخن  سنج  وسخندان فرهیخته میهن ما " سمیع رفیع" ازنو آوریهای ادبی، تاریخی وفرهنگی بسیار آموزنده و آگاهی بخش روزنه آریایی در سال پار بوده است .باور دارم که در سال نو بازهم برای اهل ذوق    اهل دل واهل درد سایت آریایی، در زمینهء لغات ،اصطلا حات وتعبیرات عرفانی تازه وتازه تری از جمله پیرامون آب ،آب حیات ،آتش ،آتش عشق ،آفاق، آفتاب ، آیینه ،الهام ، پیر ،پیر خرابات      پیر میفروش، بار امانت ،بانگ نای  بتکده ،بتخانه ، بلاء ،برق ،بقا ء، بسط ،باده ، تحیر، تجلی ،توحید جان ،جانان ،جام ،جرعه ،جلوه  ،حجاب ،حرمت ، زاهد ،غمزه ،غیرت ،ساقی، سالک، شطح شطحیات( بزبان مردم چتیات )   ، قلب،کشف، شهود، صوفی ،صبوح ، صبح، محبت،میکده، میخانه ،می معشوق، عارف ، نور ، ولی  غیره وغیره از توضیحات استادانه ء خویش دریغ نه خواهند کرد.

یکی از خدمات روشنگرانه وملی سایت آریایی همانا فراهم آوری زمینه های مساعد مباحثات وتبادل نظرات گرم وگسترده ،پیرامون طرح "نظام دولتی فدرال "  در افغانستان نوین بود. گردانندهء بیباک سایت آریایی پژوهشها و دیدگاه های مخا لفان وموافقان این طرح را ،بدون هیچگو نه سانسور وتفتیش عقاید  قرون وسطایی و سیطره جویی سیاسی  نشر وپخش کرد . موضع ملی ، دیدگاه و اندیشه های پیشرو محمد -طاهر بدخشی نخستین طراح "نظام دولتی فدرال در افغانستان واحد و تجزیه ناپذیر" را برای نخستین بار و به شیوهء علنی طرح ودر دسترس هوا داران  حل دمو کراتیک " مسأ له ء ملی " قرار داد . مقالات پژوهشی محترم دکتر همت فاریابی در زمینهء اداره ءفدرالی بیش ازهمه سودمند و آگاهی بخش بوده ،در ارشیف سایت آریایی محفوظ است.

جریان مبارزات انتخاباتی برای ریاست جمهوری در افغانستان  بوضوح کامل نشانداد که قریب یک ملیون وپنجصد واند هزار از زنان ومردان بسته به همه اقلیتهای ملی کشور، ازین طرح ا گاها نه  پشتیبانی کرده بوداند . دور نمای این طرح روشن است. تجربه ء  پیشرفته ترین دولتهای جهان کنونی صحت این شیوه اداره را به ثبوت رسانیده است .                   

 باور تزلزل ناپذیر دارم که هرگاه احزاب سیاسی سرتاسری ودموکراتیک  افغانستان ،بدون مداخله ء آشکار وپنهان میراثخواران استعمار با برنامه های ملی و دموکراتیک تشکیل شوند .بدون ترس از اشتباه ، طرح دموکراتیک " مسأله ء ملی" در آینده ء نه چندان دور،راه حلهای اصولی دوستانه و داوطلبانه ء خودرا می  یابد.  فاصله ها ی ضد دموکراتیک میان اقلیتهای ملی ومذهبی کشورما کوتاه وکوتاه تر میشود . و دولت ملی   و دموکراتیک افغانستان ، با تحلیل مشخص از وضع مشخص جامعه  و تجارب تاریخی و دمو کراتیک  پیشرفته ترین نظامات فدرالی جهان، بنای وحدت ملی و دولت متمرکز ملی دموکراتیک خودرا پایه گذاری میکنند .واستعدادهای جوشان ملیونها انسان وطن را در    اد اره تولید، توزیع، ساختمان ورهبری سیاسی افغانستان مستقل متحد دموکراتیک نوین واحد وتجزیه ناپذیر ما ، سمت و سوی آگاهانه عادلانه داوطلبانه دوستانه دموکراتیک و قانونی می بخشند.

همچنین پژوهشهای سودمندی دربارهء زبان ،نقش زبان ،انکشاف زبان وفرهنگ معنوی  برخورد علمی وتاریخی با مسأله زبان درکشور چندین قومی ما امکان نشر یافت .این پژوهشهای ادبی خا لی از هرگونه تعصب وعصبیت قومی وقبیله یی علمی وآگاهی بخش بود ه است .

دربارهء ضرورت تشکیل اردوی منظم ملی وغیر تنظیمی افغانستان وهمچنین برای بیطرفی دایمی وغیر نظامی شدن افغانستان نیز در روزنه آریایی، نظرات ،دیدگاهها  ومواضع مخا لف ومختلفی مطرح گردید. به باورم حقوقدانان ورهبران سیاسی افغانستان ،باتحلیل وشناخت موقعیت جغرافیایی وسیاسی کنونی افغانستان و دورنمای رشد مستقل وناوا بسته گی کشور ما ،میتوانند وباید درباره ء طرح بیطرفی دایمی وغیر نظامی شدن افغانستان، تبا دل نظر دور اندیشانه وخونسردانه نمایند  .

برای افغانستان بسیار با صرفه تر بود اگر بجای چهار پایگاه نظامی چهار دانشگاه "پوهنتون" درچهار گوشهء این میهن آباد میشد وکادرهای ملی برای دوران نو سازی کشور آموزش وپرورش مییافت. درین زمینه مقالت "  زخم ناسور" کاندید اکادمیسین محمد اعظم سیستانی وطرح نو، اقای سلطانپور قابل تأمل بیشتر است زیرا نظرات منطقی همگونی را در سال پارنوشته وبه نشر سپرده بوده ا ند.  دردوران دفاع مستقلانه ء  دکتر نجیب اله سیمیناری دربارهءبیطر فی دایمی وغیر نظامی شدن افغانستان نیز د رهوتل انتر کانتی ننتل  دایر شده بود .به نظرم جناب محتاط دربارهء بیطرفی دایمی وغیر نظامی شدن افغانستان، درهمان زمان نظرات بسیار منطقی ای بیان داشته بودند . درحال حاضر نیز میتوانند آن نظرات را با غنای بیشتری در سایت آریایی به نشر به سپارند وراه برون رفت ازین وضع دشوار  را  برای صلح وثبات پایه دار افغانستان ومنطقه مطرح نمایند.                                                                                                    

سایت آریایی  همچنین دربارهء  منازعات تاریخی افغانستان و پاکستان و ضرورت حل میراثهای جنجال بر انگیز استعمار بریتانیای کبیر درپاکستان ( مرداب پرورش بنیادگرایی ،ترورزم القاعده وطالبان)  پژوهشهای تاریخی ودیدگاههای مخالف ومختلفی را نشر کرد. این روزنه  برای زدایش عادلانه ء" داغ سیاه  دیورند " وتأمین صلح وثبات پایه داردر منطقه طرحهای مشخصی را  مطرح ساخت.از احوال و اوضاع کواکب بر می آید که این موضوع جنجال بر انگیز نیز شاید دیر یازود بسود صلح و امنیت مردمان منطقه راه حل صلح آمیز خودرا  پیدا کند. ارزومندم که این مسأ له ملی وتاریخی در لویه جرگه های دمو کراتیک وبه اشتراک نماینده گان منتخب شورا های محلی ولایتی وملی وارگانهای دموکراتیک دولت جمهوری افغانستان حل وفصل عادلانه شود. تا  رهبران تنظیمهای بنیاد گرای ساخت پاکستان بار دیگر ، خلاف موازین دموکراسی وانتخابات آزاد وسری وعادلانه  وارد لویه جرگه نشوند وبه  سر نوشت امروز و فردای  مردم مظلوم افغانستان دست درازی  نتوانند.

پالیسی نشراتی سایت آریایی نیزبسود آزادی ،دموکراسی ، صلح ،ترقی وتساوی حقوق مردم سمت وسو یافت .از تطبیق بی چون وچرای ارزشهای اعلامیه ء حقوق بشر دفاع گردید از تأمین حقوق اساسی و آزادیهای دموکراتیک مردم بویژه ازحقوق زنان داغدیدهء افغانستان حمایت شد وبر ضد قوه قضاییه طراز طالبی ، مردم را به مبارزه  مسالمت آمیز، قانونی، دموکراتیک و عادلانهء  تشویق کرد.                                                                                                                     

سایت آر یایی همچنین از تشکیل شوراهای تفاهم ، طرحها ی کنگره های ملی جنبش ملی، نهضتهای ملی دموکراتیک ومیهنی ، ساز مانها و احزاب ملی و دموکراتیک نوظهور ، با خو شبینی تاریخی  استقبال و ارزومندی خودرا برای اتحاد وهمبسته گی ملی و دموکراتیک نیروهای نوظهور وتشکیل جبهه متحد ملی جامعه بیان کرد.

پس از سالها کشمکشهای خونین خاموشی مرگبار  وسکوت سرانجام گفتگوها ،مبا حثات آزاد  گرم وگستر ده  ، به ابتکار  وزارت   فر هنگ در داخل افغانستان  و در حلقه های  روشنفکران ،حقوقدانان ،تحلیلگران سیاسی -شخصیتهای  مستقل ملی ،اجتماعی  و فرهنگی  بیرون مرزی کشور ،پیرامون قانون اساسی نوین افغانستان ساختار دولت ، شکل وماهیت دولت ونظام حقوقی افغانستان  به ابتکار کنگره ء ملی آغاز وانجام گردید وگزارش آن از دریچهء آریایی بازتاب گسترده یافت.درین بحثها اندیشه های استاد رهنورد زریاب لطیف پدرام رهبر کنگرهء ملی وشخصیتهای سیاسی دارای عقایدمخالف ومختلف ، دردلهای طیفهای گسترده ء از روشنفکران دیگر اندیش ونو اندیش کشورچنگ زد و شور حقیقت آفرید.

پالیسی سایت آریایی اصولی ملی ،دموکراتیک ،مستقل و فعال بود.نقابهای دشمنان داخلی وخارجی مردم افغانستان را پاره کرد .توطیه های پشت پرده وشعار های بظاهر خوش آیند آنرا کشف  وبه توده ها افشا گری سیاسی نمود .خلاف موضعگیریهای رهبران سیاسی سکون پرست کهنه اندیش و بی باور به نقش دیگر کنندهء توده ها وعلی رغم مقاومت لجوجانه ء طالبان ،از ضرورت انتخابات آزاد ،دموکراتیک وعمومی وعادلانه دفاع کرد .وانجام پر شتاب انتخابات ریاست جمهوری وپارلمانی را بسود رشد مستقل ملی  تقویت نیروها ی طرفدار آزادی ،دموکراسی وترقی اجتماعی ارزیابی کرد و از اشتراک فعال زنان ومردان  بسته به همه طبقات واقشار ،گروههای قومی واقلیتهای مذهبی کشور طبق قانون اساسی و انتخابات پشتیبانی بیدریغ به عمل آورد. دوستانی هم گهگاه از شاهراه موازین  تحقیق لغزش میکرد ه   ا ند  بزودی بارعایت کمال عفت قلم  واصول انتقاد سالم متو جه اشتباه  خود  میشده اند.  اخلاق نوین پژوهش ،اقتباس ،نقل قول ،گفتگو ، انتقاد ، مباحثه وتبا دل اندیشه هارا درعمل بهمدیگر می آموخته اند.

از کارنامه های درخشان سایت آریایی در سال پار بلندکردن فریاد اعتراض زنان ومردان  پر درد وطن علیه زن ستیزی ،مردسالاری وبر ضد هرگونه تبعیض قومی قبیله یی نژادی وجنسی  بود.

ولی پرخاش دادخواهانه وپژوهشهای تاریخی، علمی وجامعه شناختی استاد خواجه بشیراحمد انصاری بیش ازهمه پرمغز معنا وسر شار از فصاحت وبلا غت  ، ژرفنگری  و آگهی بخش  بوده است.

بباورم مطالعه مقالات  کتاب "ذهنیت قبیله یی.."  ومقاله ء " تلقی فاشستی از "برادر بزرگ " ودیگر آثار پژوهشی این دانشمند جوان و وپردرد کشورما  نسلی از قبیله گرایا ن وطر فداران قبیله سالاری میهن را از گزند این ذهنیتهای پوسیده ء عصر جاهلیت و از آسیب عصبیتهای ریشه دار قبیله یی نجات می بخشد وبه رشد خود آگاهی ملی واجتماعی وپرورش غرور سالم  ملی همه گروههای قومی وقبیله یی کشور ما خدمت عظیم تاریخی ملی اجتماعی وانقلابی میکند .متن این کتاب ومقاله های تحقیقی در آرشیف سال1383خورشید ی سایت آریایی محفوظ است.                                                         

مقالت "تلقی فاشستی از" برادر  بزرگ" اصلا در نامه ء امید نشر واز سوی روزنهء آریایی اقتباس وبمقیاس جهانی بازتاب گسترده یافته است.

خلاصه گرداننده ء سایت آریایی ووارث شایسته ء عیا ران خراسان، به اساس مشی نشراتی مردمی وملی خود ،از بیان حقایق نهراسید ،خواننده ء خودرا گمراه نساخت به.کلی گویی مجال نداد . به ماستمالی واقعیتهای تلخ زنده گی وزمان نه پرداخت .سخنان بی خطر وبی ضرر نگفت . برخلاف بر ضد تیرورزم بین المللی،بنیادگرایی ،القاعده رهبران ساخت پاکستان ومرداب پرورش مافیای مواد مخدر موضعگیری فعال ومیهنپرستانه نمود.                                                                                               

نقش شخصیتهای ملی ،تاریخی  وبزرگان دانش وفرهنگ کشور وحوزه ء فرهنگی مارا برجسته ساخت  سلا طین جبار ،شاهان وامیران وابسته به استعمار و استکبار جهانی وماهیت استبداد استعمار ی را افشاگری کرد.راههای مبارزه و رهایی از حقارت ملی -هویت باخته گی تبعیض، اسارت معنوی جهل  کشت وترافیک مواد مخدر  را بیان نمود .                                                                     

شور مقاومت دموکراتیک مردم را علیه بازگشت  نظام سلطنتی واحیای فدراسیون سرداران کهنه کار بر انگیخت ، علیه افراطکاریهای ناهنجار  " پاسداران صلح " سازمان ملل در زندانهای "جهان آزاد! " بانگ رسا و داد خواهانه ء مردم آزادی پرست افغانستان را بلند کرد.

سال پیش مردم  اکراین، تحولات " نارنجی" خودرا بسود سرمایه سالاری جهانی وبه شیوهء  مسالمت آمیزآغاز کرد. سایت آریایی تحلیلهای سیاسی اعضا ی رهبری انجمن فرهنگی افغانان مقیم اکراین واطلاعات دست اول آنانرا درزمینه ء ماهیت ملی اجتماعی دولت اکراین وگرایشهای اساسی این دیگرگونیها بصورت منظم نشر ودر دسترس علاقه مندان قرار داد. معرفی اکراین ، اوضاع سیاسی  واجتماعی اکراین ،احزاب سیاسی اکراین دین ،اقتصاد وجریان مبارزات انتخاباتی اکراین بخشی ازین مقالات پژوهشی است. این  پژوهشها توسط محترم دکتر عبدالخا لق استاد دانشگاه کیف  وعضو هییت رهبری انجمن فرهنگی افغانان مقیم  اکراین ، صورت گرفت. طبع ودر آرشیف سایت آریایی محفوظ شد.

امیدهای نو:

سال روان سال بیداری امید های سرکوفته وسرکش نسل جوان  وسال گسترش اندیشه های آزادی ودموکراسی درگوشه گوشه ء افغانستان خواهد بود. درین سا  ل خامه بدستان جوان همه اقلیتهای ملی ومذهبی افغانستان بدون تبعیض واستثناء باور ها  واندیشه هاو دیدگاه های روشن ملی ومردمی خودرا  از طریق سایت آریایی نشر وپخش خواهند کرد.و بانگ اعتراض صد ها هزار از فرزندان معلول معیوب دردمند ، مادران یتیم پرور وزنان زنجیر گسل واز بند رسته ء میهن را بلند وبلتد تر خواهند کرد  . نعره های عارفان عا لمان صیقل شده و اما مان مساجد  تکا یاو جماعت خانه های افغانستان را که آلت اجرای مقاصد طالبان القاعده ورهبران تنظیمهای ساخت پا کستان نشده ودرسنگر مقاومت ملی نقش میهن پرستانه ایفا میکرده اند، به گوش مردم میهن و جهانیان  میر ساند.

- درسال روان  زمینه ء اشتراک داوطلبانه وفعال هزاران کارشناس ملی ،در بازسازی ونو سازی افغانستان مساعد خواهد شد.

سال نو ،سال  جوششهای نو ،ایتلافها، اتحادها وحدتهای دموکراتیک  بین احزاب سیاسی ،سازمانها جنبشها ، نهضتهای ملی دموکراتیک  وسال کوتاه شدن فاصله ها میان مردم میهن وسال غلبه بر پراگنده گیهای سیاسی وسازمانی فکری وتقویت" همبسته گی ملی" خواهد بود .                                               

سایت آریایی باخوشبینی تاریخی درین راه پرافتخار گام خواهد نهاد  و به همکار ی روشنفکران وقلم بدستان میهنپرست کشور بر ضد عوامل کندی رشد مستقل ملی کشور، ازجمله :-                                             

علیه تیرورزم بین المللی ،بنیادگرایی، مافیای مواد مخدر، فساد اداره ، نقض ارزشهای اعلامیه ء حقوق بشر، نبردعادلانه وازتطبیق بیچون وچرای ارزشهای دموکراتیک قانون اساسی دفاع خواهد کرد. بگونهء سالهای پارو پیرار برضد  تقلب، تزویر ونقض قانون انتخابات فریاد اعتراضهای قانونی مردم را  بلند و در جریان مبارزات انتخاباتی برای شوراهای محلی، ولایتی ملی وشاروالیها "شهرداریها" وظایف  روشنگرانه ء ملی واجتماعی خودرا بدون هیچگونه تعصب  وتبعیضی انجام خواهد کرد .                                                                                                          

د ر سال روان بسود مبارزات انتخاباتی شورای ملی کارزار تبلیغاتی گستردهء براه خواهد افتاد. پیرامون حل دموکراتیک "مسأله ء ملی" اشکال ادارهء دولتی درپارلمان وخارج پارلمان مباحث گرم گسترده و آزادی در خواهد گرفت .                                                                                                       

مردم ما انتظار دارند  که سایت آریایی دیدگاه های احزاب سیاسی مخا لف ومختلف، کاندیدان وکالت وجریا نات شورای ملی را بدون تحریف  و دست کاری، نشر کند و افکار تود ه های مردم را بسود  اکثریتهای انبوه ومحرومان جامعه سمت وسو ی صلح آمیز بخشد.واسناد موثق نوینی را در دسترس توده ها بگذارند زیرا  داوری وقضاوت توده ها داوری تاریخ و بدون ترس از اشتباه داوری عادلانه ودادخواهانه ودموکراتیک است.  سایت آریایی با احساس این ضرورتهای تاریخی ، زمینه ء بازتاب روشن این انتظارات وخواستهای داد خواها نه وبرحق توده هارا بدون چون و چرا فراهم خواهد ساخت.

سایت آریا یی دربارهء خلع سلاح عمومی ،افزایش نقش منسوبان تحصیلکردهء اردوی منظم ملی  وطرح "بیطرفی دایمی وغیر نظامی شدن افغانستان " دیدگاه ها ونظرات مخالف وگونه گونی را نشر کرد وبه این مباحثات سازنده در اینده نیز خواهد پرداخت .

 گرایشهای نوظهور بین المللی سال پیش کشورهای  اروپای شرقی ،بسوی سرمایه سالاری ،اقتصاد بازار آزاد ،اتحادیه اروپا ،گام نهاد .با اروپا ،امریکا و نیروهای طرفدار سرمایه سالاری خاورمیانه ،آسیا ی میانه،،جنوب شرق وشرق آسیا  برضد بنیادگرایی ،القاعده، طالبان ومافیای مواد مخدر ونظامات قرون وسطایی آسیا متحد شدند.بیک کلام  سرمایه داری جهانی ازجمله امریکا واروپا ومتحدین آسیایی آنان دروضع کنونی ظاهرا بطور کلی نیازی به بنیاد گرایا ن ،سازمانهای تبهکار و ترورستهای علم اسلام ندارند .زیرا این نیروها درحال حاضر به عامل اساسی کندی رشد سرمایه داری جهانی و مانع رشد  اندیشه های آزادی دموکراسی ،صلح وترقی در "شرق مسلمان" وحتا در پاکستان ودر مرداب پرورش ترورزم بین المللی مبدل شده اند . تنظیمهای تندرو وکندرو افغانستان نیز از فرو ریزی دولت شوروی واقمار اروپایی آن بسود دین ودولت اسلامی و بهبود شرایط زنده گی ملیونها خانوادهء یتیم پرور،معلول معیوب وسرگردان افغانستان شور بختانه دست آورد سیاسی اقتصادی اجتماعی و فرهنگی چشمگیر و افتخار آمیزی نداشته اند وندارند.غنایمی را که به بهای خون و سیه روزی ملیونها انسان زحمتکش کشور دست وپا کرداند مایه ء خجلت، سرافگنده گی  وشرمساری تاریخی آنان شده است. همانگونه که پیشبینی میشد ،رهبران وجنگسالاران شناخته شدهء بنیادگرایان ازجمله بن لادن ،ملاعمر ودیگر رهبران و فرماندهان ساخت اداره نظامی پاکستان ومحافل حاکمه ء سعودی  درین جهان زیر ضربات مرگبار دوستان غربی پاکستانی وظاهرا انگلیسی و امریکایی وتکیه گاههای بین المللی خود قرار گرفته اند.یکی پس از دیگری گرفتار ،تسلیم وتجرید میشوند  ودر آن جهان نیز ذره ذره و مثقال مثقال از حسابات بانکی ازغنایم و دست آوردهای دوران "جهاد"،از افراط کاریهای مستبدانه ،رهزنانه وغارتگرانهءخود طبق احکام قران ان شا ألله پاسخگو میباشند.

خلاصه طی سال پار وپیرار صد ها هزار  خانواد هء  شهید پرور، یتیم پرور  ،زنان بیوه وبیچاره معلولان ومعیوبان ارجمند ،مهاجران اجباری ،بازنشسته گان ،کارمندان لشکری وکشوری غیر فعال دست نگر وتحقیر شده ،روشنفکران ایجادگر، کارمندان علم وفرهنگ،پیشه وران شهری وروستایی کارگران صنایع دستی ،معلمان ،عالمان صیقل شده وامامان زحمتکش مساجد ، متنفذین روشن بین محلی، کارگران رشته های مختلف تولیدی ،دهقانان فقیر بی زمین وکم زمین ومتوسط  روستاها ،کودکان  بینوا ، بویژه زنان ومادران ستمدیده وتمامی قربانیان جنگ وکشمکشهای خونین به تجربهءشخصی این واقعیتهای تلخ تاریخ را درک وتشخیص کرد ه اند که بنیادگرایان ،،القاعده وطالبان زیر شعارهای خوشایند "جنگ وجهاد " علیه نیروهای دموکراتیک و ترقیخواه عملا آب به آسیاب نفتخواران جهان ،صاحبان صنایع جنگی ابر قدرتها ی جهان معاصر مافیای مواد مخدرادارهء نظامی پاکستان امیران ، شاها ن وسلاطین نفت خاورمیانه ء عربی وصیهونیزم میریخته اند

همچنین به این رویداد های دردناک تاریخ نیز آگاهی ژرف یافته اند که سازمانهای تبهکارو،ترورستی بین المللی نه تنها درخاورمیانه عربی  در آسیای میانه ،روسیهء فدراتیو ،قفقاز فلیپین ،کشمیر ،هند پاکستان ،افغانستان ، اندونیزیا ،امریکا ،اروپا ،افریقا ،چین و جاپان میتوانسته اند  صلح وثبات را برهم بزنند   وشهکارهای هنری وفرهنگی بامیان وجهانرا خراب کنند، بل برای صلح جهان ،تمدنها وفرهنگهای ریشه دار وغنامند بشریت نیز میتوانند ضربات خطر ناک غیر قابل پیشبینی وویرانگرانه واردآ ورند.به همین دلایل روشن در وضع مشخص کنونی ،شناخت، شکار، تجدید تربیت و درنهایت تجرید وسرکوب این سازمانهای تبهکار وبنیادگرا ، برسالت جهان سرمایه وتمامی نیروهای طرفدار آزادی دموکراسی ،صلح و ترقی اجتماعی مبدل شده است. بنا برین نسل جوان ما با واقعبینی ودور اندیشی به گرایشهای نوظهور وزوال یابنده جهان معاصر و آینده تابناک فردا مینگرند .                                                    

مردم ستمدیدهء افغانستان ،از پیروزیها ی گذرا، شکستهای دردناک  دوران حاکمیتهای "چپی "،"راستی"،  " طالبی "  ،  از حکومت یک سر وچندین زبان امریکاییان افغان تبار ،طالبگرا  ،شاه پرست ، جهادی، انجوسالار " مدنی "  ،"غیر سیاسی!  "  طرفداربرخورد سازشکارا نه با تاجران تریاک وما فیای مواد مخدر، از طریق  سایت آریایی پند و پیامهای  آگاهی بخش گرفت.

نقش جهانی افغانستان   :-

پس از کنفرا نس "بن" نقش بین المللی افغانستان برجسته شد .افغانستان در مرکز توجه ایالات متحدهء امریکا ،بریتانیای کبیر وکشورهای عضو اتحادیه ءاروپا ،چاپان چین وهندوستان سازمان ملل متحد  وجامعهء جهانی قرار گرفت  .همانگونه که علامه اقبال در یک سرودهء جاودانی خود پیشبینی تاریخی کرده است :

- "افغانستان نوین " در آیندهء نه چندان دور به "قلب آسیا " مبدل میشود .                                   

-دهها کشور جنوب وشمال" آسیا ی بیدار"  را بهم نزدیک ونزدیکتر  وراه بستهء کشورهای محاط به خشکه ء اسیای میانه را بسوی بحر هند وخلیج فارس  به آهنگ پر شتابی باز میکند.                                  

-این امید های روشن، دردل نسل جوان ما زنده میشود که طی دهه ء آینده از دل هندوکش بیدار خط اهن فریاد خواهدکشید  .

-شاهراهها ی بین المللی و موازی به آنها شاه لوله های نفت وگاز از شمال تا جنوب و از خاور تا باختر واز دل کو هپایه ها بلند  غرجستان عبور خواهد کرد .

- میهن باستانی ما بار دیگر به مرکز تلاقی تمدنها ،فرهنگها ،زبانها ،ادیان زردشتی ،بودایی ،اسلامی و.و  به یکی از مراکز جهانی تجارت وجهانگردی  واحتمالا به یک کشور غیر نظامی وپایگاه صلح و ثبات" در دل آسیا " مبدل خواهد شد وعظمت آریایی وخراسانی خودرا باز خواهد یافت.

- مراکز تاریخی وفرهنگی بلخ ، هرات ،  ،سیستان ، کند هار ، بست، غزنه ،کابل ،بگرام ، ننگر هار بامیان و نورستان  هزاران هزار از جهانگردان را بسوی این موزیم پر از شگفتی وزندهء جهان جلب خواهد نمود .

- باور مردمان جهانرا به مقاومت عادلانه  پاسداران این فرهنگها وثروتهای سر شار طبیعی کشور زیبا و مستعد به تکامل ما  بیش از پیش تقویت خواهد بخشید.

 - جوانه های  امیدها ی نو  در گوشه کوشه ء  افغانستان نوین  قد خواهد کشید.

-    نقش کشور ما در سازمان "ایکو" برجسته خواهدشد.

-  دیوارهای بلند بی اعتمادی بین هند وپاکستان فرو خواهد ریخت

- طبل انحلا ل مدارس نظامی سیاسی  و اپسگرایان نوار مرز استعماری  دیورند  نواخته خواهد شد.

- "کمر بند سبز" پاکستان  تار ومار  ومسأله کشمیر نیز بسود صلح وثبات منطقه راه  حل  عادلا نه ء خودرا خواهد یافت                                                                                                                               

-  این امید نیز روبه قوت نهاده است که   درسال روان " داغ سیاه دیورند " ازپیکر افغانستان نوین دموکراتیک، متحد و مستقل زدوده میشود . وسیاست دوستی و  همکاری میان ملل ومردمان افغانستان پاکستان ،هندوستان وکشورهای نواستقلال  آسیای میانه ، بسود آزادی ،امنیت پایه دار وصلح منطقه وجهان پیروز میشود.

خلق بپا خاستهء عراق نیز پس از کشمکشهای خونین  وغم انگیز در کربلاهای سدهء بیست ویکم صلح وثبات و آزادی خودرا سر انجام بکمک بیقید وشرط سیاسی و زیر نظر سازمان ملل متحد  وجامعه ء جهانی به چنگ  می اورد ور اه رشد مستقل ملی عراق دموکراتیک وفدرالی را به اساس اراده ء آزاد همه اقلیتهای ملی مذهبی ،   دیر یازود روشن وهموار میکند.

- باخوشبینی تاریخی میتوان امید وار بود که نظام سست بنیاد ایران آخوندی  زیر فشار مقاومت ملی ودموکراتیک ریشه دار نسل جوان  د ر سال آینده رو به تزلزل میگذارد  وپروسهء فروریزی آن آهنگ شتابنده تر مییابد .

درکشور ایران سرانجام، نظام فدرالی با پایه های ملی و دموکراتیک  استقرار می یابدو "مسأله ملی" این کشور مستعد به تکامل به اشتراک داوطلبانه همه اقلیتهای ملی مذهبی ودینی ایران سر انجام به شیوهء دموکراتیک واصولی حل میشود.                                                                               

ادارهءبوش نیز  زیر فشار فزاینده ملل ومردمان خاور میانهء عربی از حمایت  نظامی سیاسی ومساعدتهای ما لی خود نسبت به نظامهای استبدادی مصر،عربستان سعودی وامارات و صیهونزم  ظاهرا دست میکشد.بیک سخن تمامی نظامات واپسگرای  قبایلی، سلطنتی وا ما رتی وتمرکزهای خونین خاورمیانهء  زیرفشار فزاینده تود ه های خشما گین عرب مقاومت صلح آمیز "شیران "فلسطین ومبارزات دموکراتیک "شرق مسلمان "خورد وخمیر وبزباله دان تاریخ پرتاب میشوند.                                                                                                                                        

سکون پرستان افغانستان نیز اگر" مسأله ملی" را داوطلبانه ،دوستانه ، باشفافیت وعادلانه  حل نکنند سرنوشتی بهتر ازعراق در انتظار آنان نخواهد بود.

برای حل جامع وعادلانهء مسأله ء فلسطین واسراییل طر حی از سوی اداره پوش پیشنهاد شده است .مسلمانا ن جهان امید تزلزل ناپذیر دارند که درسال روان فاصلهء گفتار وعمل اد ار ه ء بوش ز یر فشار جامعه ءجهانی و شرق مسلمان با آهنگ پر شتابی کوتاه شود. بلندیهای جولان وسرزمینهای غصب شدهء کشور سوریه به اساس خواست دادخواهانه ء  مردم ومصوبات سازمان ملل متحد به صاحبان اصلی آن انتقال  یابد وسر انجام منازعات خونین  وتاریخی خلق فلسطین  ،اعراب و اسراییل بسود صلح وثبات مسلمانان شرق ،منطقه وجهان حل وفصل عادلانه شود.

بیک کلام در دهه ء نخست قرن بیست ویکم ملل ومردمان خاورمیانهء عربی و آسیای میانه بانگ رسای رهایی خودرا ازیوغ سلاطین ،امیران ،  شاهان و دولتهای نامنتخب وتمرکزهای خونین به پشتیبانی جامعهء جهانی بلند وبلند تر .وزیر شعار جاودانی "آزادی" بر ضد ترورزم بین المللی بنیادگرایی ، طالبان  و مافیای مواد مخدر، مارشهای ظفر آفرین نوینی را  آغاز خواهند کرد. و در نهایت   برسرنوشت ومقدرات تاریخی خویش حاکم خواهندشد.                                                                                                                                 

همکار ان سایت آریایی ، باشناخت این گرایشهای اساسی تکا مل تاریخ افغانستان، شرق مسلمان منطقه وجهان به امید پیروزی اندیشه های آزادی دموکراسی صلح وترقی در افغانستان مستقل متحد دموکراتیک ونوین ، یکجا  با اندیشمندان ونماینده گان عاقل همه گروههای قومی ومذهبی میهن درسمت حرکت درنگ ناپذیر وپرشتاب زمین وزمان بادوربینی،روشن بینی وخو شبینی تاریخی گامهای استوار واستوارتری بلند وبلند تر میکند وبدون ترس از اشتباه روزی پیروز میشوند .

  د ر فرجام هرچند  سال پار، دل  بیدار آقای عزیز جرأت گردانندهء دردمند سایت آریایی، در جریان    خد مت روشنگرانه  شبا روزی ،مدت کو تاهی از تپش منظم باز ماند.  ولی درنتیجه   تلاشها ی  پرامید درمانگران (طبیان) برجسته ء کشور صلحدوست سویدن.سینهء  بی کینهء  این فرزند  " مبارز ه ونیاز ها   " شرحه شرحه" ودل بیدارش ،در مان شد وخوشبختانه  بزودی  نظم طبیعی خودرا بازیافت.                                                                                                                                       

آ رزومند م که درسال نو به یاری وهمکاری بید ریغ معنوی ،فرهنگی و مادی قلم بدستان سخنوران سخن سنجان  ،تحلیلگران و کار آگا هان رشته های مختلف  علوم، تبعیدیان ،روشنگران وروشنفکران نیروهای ملی دموکراتیک ، توده ها ی آزادی پرست ، بویژه زنان  وجوانان زنجیر گسل داخل میهن   به نو آوریهای بیشتری توفیق یابند  و گردش زمین وزمان به مراد دلش باشد و  بر دردها وغمهای ریشه دار غربت ، غلبه کنند.

                                       هرکسکه کند فدای میهن سر و جان

                                       سازد  ره نو به کودک ونسل جوان

                                      آ یند  هء  توده  ها ،  درخشان   کند

                                      تابد به  زمانه ها ، چو خورشید جهان

                                       " فروغ هستی"

اکادمیسین دستگیر پنجشیری

ایالت واشنگتن- امریکا

15فبروری 2005 میلادی


دوست محترم عزيز جراًت 

به اين وسيله سومين سال روز آغاز فعاليت نشراتي سايت آريايي را به جناب شما منحيث گرداننده و کارگزار اصلي ، همکاران قلمي و خوانندگان عزيز آن ، صميمانه تبريک و تهنيت مي گويم. 

در طي اين زمان باالنسبه کوتاه ، سايت آريايي راه دشواری را با متانت و تلاش خسته گي ناپذير پيموده و حالا به يک رسانهء بسيار جالب و خواندني برای گروهي بزرگي از علاقمندان مسايل گوناگون افغانستان مبدل گرديده است.

مبالغه نخواهد بود اگر گفته شود که سايت آريايي از نظر حجم ، تنوع و محتوای مطالب ، و از همه مهمتر روزآمد شدن آن در ميان تمام سايتهای جالب و خواندني افغانها ، در موقعيت و مقام بلندتری قرار دارد. واقعاً جالب است که همه روزه قبل از آغار کار و با روشن ساختن کمپيوتر و باز نمودن سايت آريايي از تازه ترين اخبار مربوط به افغانستان ميتوان مطلع گرديد. گردانندهء سخت کوش آريايي در جريان اين مدت ، هر روز بدون وقفه ، صبح اول وقت و به حساب روزهای تاريک زمستان کشورهای اروپای شمالي " نصف شب " بستر راحت را ترک گفته و اخبار سايت را روزآمد مي ساخته است. قرار معلوم موصوف در جريان اين همه سخت کوشي به صحت خويش نيز صدمه رسانده است.

ما طي اين سه سال شاهد طلوع و غروبي تعداد زيادی از سايت های بسيار جالب افغانها بوده ايم که با شور و شوق فراوان و با محتوای جالب پا به عرصه خدمات فرهنگي و اطلاعاتي گذاشتند ؛ ولي بنابر بر معاذيری مختلف و عمدتا عدم همکاری ، دلتنگي های غربت و حتا تخريب و تحريک حسودان و سنگ اندازان در راه فعاليت روشنگرانه آنها ، حالا با دريغ وجود ندارند و نام مبارک شان از سينه فراخ شبکه بين المللي انترنت ناپديد گرديده است.

اميدوارم که سايت آريايي به همت شما و با تداوم کار پر ثمری همکاران آن ، با درنظرداشت اصول و معيارهای اخلاقي حرفهء نامه نگاری ، در عرصه تامين آزادانه خوانندگان به اطلاعات و بر خورداری از آگاهي های صحيح و جامع و ضروری در باره رويدادها ، و به صورت فشرده ،  روشنگری و آگاهي بخشيدن بمردم ،روز تا روز موًثرتر گردد و در راه آزادی ، دموکراسي ، عدالت اجتماعي و وحدت ملي وطن محبوب مان افغانستان عزيز ، با متانت و استواری هر چه بيشتر گام گذارد.

برای شما توفيق خدمت ، صحت و حوصله مندی بيشتر در اين کار شريفانه که هيچ منفعت مادی در آن متصور نيست و صرف حاصل وطن دوستي و شور و شوق فراوان گرداننده آن مي باشد ، از ته قلب آرزو مي نمايم.

دستگير صادقي

 


 

سازندگان فرهنگ جامعه بشری

 

امروز27 دلو 1383 مطابق 15 فبروری 2005  سايت وزین آریایی سومین سالش را جشن می گیرد، حقیقتأ سايت وزين آريايی در اندک مدت وبا سه سال کار خستگی ناپذير« نویسنده گان ، گرداننده گان » توانسته است درپهلوی ساير سايتهای هموطنان عزيزم  خوب بدرخشد و برجستگی آن در عدم تعصب و فرا، اندیشی فرهنگی محترم عزیزجرئت و تشویق های مکررخوانندگانش است که توانسته بيشترين نويسندگان و خوانندگان را بخود جذب بدارد، و برای بیننده در قلب آريايی مطالب بکر و مفيد و دلچسپ  را با زحمات زیاد پيشکش کند.

   هموطنان عزيزم نيک ميدانند که  درعرصه مطبوعات سالياني است که شب کور و عبوس سانسور و اختناق جهل و خرافه باعث شده  آواز گيرای آزاد آنديشان را مرتجعان خفه، و دستهای توانای بسياری از نويسنده گان را حاکمان متعصب به غل و زنجير بسته و بسياری سرها بخاطر نيک انديشيدن در زير ساتور و ريسمان دار حلق آويز شده و سينه های پر از عشق وطن دوستی با مرمی سوراخ، سوراخ شده است ، که تاريخ افغانستان اسم بسياری از اين قهرمانان را به ياد، دارد .

   امروز با وصف فضای خفقان و دلگير مهاجرت، اينترنت مهمترين وسیلهء ابزار آزادی بيان از زمان ابداع زبان است اول اينکه: اينترنت آزادترين سيستم توزيعی است كه تاكنون اختراع شده است و به عنوان محمل توزيع خبر به مراتب قويتر از روزنامه‌های مكتوبی است، زيرا به همه جا می ‌رود وبه دشوار می ‌توان آن را متوقف كرد.

دوم : اينترنت از لحاظ خواننده خيلی بهتر از روزنامه است.

 سوم : اينترنت اطلاعات ديجيتال را بدون توجه به شكلش حمل می ‌كند.

 چهارم : محدوديتهای شكلی و مصارف روزنامه‌های مكتوبی را ندارد، که اينهاهمه در اين غربت سرای  نعمت بزرگی است که نسبی برای آزاد انديشيدن مجال و فرصت ميدهد و ما ميتوانيم صدای لرزان و حقيقت ياب را ذريعه نوشته و از طريق سايتها که يکی آن همين سايت وزين آريايی است به خوانش هموطنان برسانيم تا لااقل صبری باشد بر آنانی که از دست متعصبين گفتنی ها را در سینه حبس داشته اند و نیز خود از ترس جباران تاریخ چیزی نوشته نمی توانند ولی خواست دلشان ازخارج کشور( که نسبی آزادی بیان و نوشتار دارند) ریشه یاب می گردد، همه مايان ميدانيم که دشمنی و کينه چرکين ( استبداد، جهل و خرافه) نخست از هرکس ديگر با ( نويسندگان آزاد، متفکرين و گردانندگان نوانديش ) سابقه ای ديرنه دارد زیرا آنان با قلم های شان و با عملکرد فرهنگی شان بر شب سياه استبداد همچنان زخم می زنند و خونچرک عفن آن را زير گام های فرآيندهء روز آزادی می ریزند، بلی کينه ورزان به انديشه و هنر والای انسانی شماافشا شدگان توسط حقيقت هنرمندانه شما، انتقام حماسه های آزاديخواهان را از شما ميخواهند بستانند.

   شما( نويسندگان، شاعران ،هنرمندان، خوانندگان ، محقيقين و گردانندگان فرهنگ) را می ستائيم که باتجمع فرهنگی و آفرينش يک داستان، يک شعر، يک قطعه موسيقی، يک پرده نقاشی، يک عکس و يک صحنهء از زندگی چه برروی فلم یا روی صحنه تئاتر و چه برروی سایت ها، مجلات و جراید، يک تنديس خواب اين جهانخوارهء آزمند فرتوت را بر می آشوبيد، شما را می ستائيم که چراغ انديشه، زيبايی و عشق را بر افروخته ايد تا روشنايی راه تيره و سنگلاخ آگاهی و بهروزی مردم زجر کشيده ما باشد، زيرا تکرار ميدارم اينکه چه بسياری از شما که برای کلام  و انديشه  خود تان از هستی وزيست در ميهن تلخ و پريشان و فقر زده زير رژيم های ديکتاتور های زمان بسياری شکنجه و زندان و مرگ و دسيسه به تن خويش آزموده ايد ویا نو اندیشان داخل کشورم در طول مدت با آماج تبهکاری گزمه گان سرکوب گیر مانده اند، زيرا کنج خانه های شان کاويده شده است، دست نوشته های شان به يغما رفته است، کتابهای شان پاره پاره شده است، کتابخانه های شان سوزانيده شده است ، قلم های شان شکسته شده است ، سازهای شان از نوا، افتاده است، فلم های شان قيچی شده است، نقاشی های شان دريده شده است، تالارهای نمايش به روي شان بسته مانده است تا تصويری ، نغمه ای، قصه ای و واژه ای به گوش، چشم و دل هنر پذيران شان نرسد  تا این ملت رنجور، و محروم از ابتدايی ترين حقوق انسانی خود  به حقوق واقعی خود نرسد  ونوای آزادی و خود کفایی را لمس ندارد، شما عزیزان ( نويسندگان، شاعران ،هنرمندان، خوانندگان ، محقيقين و گردانندگان فرهنگ) در این غربت سرای هرحکايت تان چشم اندازی ست، هرشعرتان آفتابی ست، هرنغمه تان نسيم بهاری ست، هر فلم تان ديدگان بصيرتی ست از برای مردم ميهن ما.

 مردم مااز دست گروپ های متعصب و متحجر به رنج و محنت در افتاده ، از اين کلبه غريبانه با احترام به  شما فرهنگ سازان، آفرينش گران آثار هنری و انديشه ورزان و بشما سازندگان فرهنگ جامعه بشری  که درتيره ناک ترين دوران حيات ملت ما  و در يکی از اختناق آميز ترين و ضعيت های فرهنکی و هنری جامعه، با مايهء از هستی و روح خويش و تحمل طاقت فرسا ترين شکنجه های روانی ، اقتصادی و اجتماعی کار خلاق و روشنگرانه خويش را پی می گيريد، درود و سلام گرم می فرستم، زمان بکام تان باد، ای قافله سالاران فرهنگی وطن عزيز و دوست داشتنی مان افغانستان.

در پایان بار دیگر برای محترم عزیز جرئت در پیشبرد مسایل مهم و سرنوشت ساز فرهنگی تمنای موفقیت دارم .

 

سراج الدین ادیب

     دنمارک     

 27 دلو 1383 خورشیدی

  (15  فبروری 2005 )


 

 

جناب محترم جرئت صاحب  إ
اگرچه که دیر هم شده باشد  اجازه میخواهم تا همخصلت کر باشم و با اخذ الهام از پیامهائ دوستان وفادار آریائی ؛ من هم که یکی از معتادین مطالعه سایت شما هستم سومین سالگرد سایت آریائی را؛ سایتیکه به همت والائ شما فرزند صدیق آن خطه باستانی!! و همکاران قلمئ شما حیثیت کتابخانه برزگ و مکملی را در صفحات انترنیت داشته و جایگاه و امتیاز خاص خود را در قلب هر خواننده خود دارد؛ به شما تبریک بگویم؛
 
                                            
آریا ئی زنده  باد و جرئت  آن  زنده  باد                                                                             
                         ماهتابش روشن وخورشید ان تا بنده  باد                                                                             
                                                                      
با عرض احترامات فائیقه                                                
 " داکتر محمد یعقوب " سمر                                               
از کشور ملکه! نشین هالند                                               

 


 

امروز بود روز، تولد تو خبر باش                 زان کوس خبردار، دگرباره  خبرباش

آریائی شده سه ساله، ازهمت جرأت              این باغ جهان آراست، وزمیوه خبرباش

از عزت و ازفطرت پرمایه وکارا                از دید وجهان بینی، هـر لحظه خبرباش

سرمایه انسان ، بهتر زخرد نیست                افسانه چو بند یست، ازین فتنه خبر باش

تبریک همی باشد، این روزخجسته               تو در جمع یاران ، ازین قصه خبرباش

بربوم و برکشور،  باشد خبرخوش                ای خلق ستمدیده، درین حصه خبرباش

                           در تارو رگت پولاد، جوشیده وطن نامش

                           شوریده ازین کوس، وزین  تنـه خبرباش

 

  بخش دوم

بخش سومبالا
 
بازگشت