تــــــــاريــــــــخ

 • الحاج عبدالواحد سيدی : تاریخ امپراطوریهای ماورای خراسان : جلد هفتم
 • پوهندوی دوکتور انور ترابی : طب د ر گستره تاریخ
 • داکتر غلام محمد دستگیر : تاریخچۀ طبابت در افغانستان
 • پوهندوی دوکتور محمد عابد  حیدری : نقش شهاب الدین در تحکیم قدرت و توسعه سلطنت غیاث الدین غوری
 • شاد روان علامه احمدعلی کهزاد : فروغ فرهنگ
 • الحاج عبدالواحد سيدی ; پسران امیر تیمور گورکان یا تیموریان
 • الحاج عبدالواحد سيدی: وضع عمومی زبان  وادب  پارسی در سده های  هفتم و  هشتم و نهم
 • الحاج عبدالواحد سيدی : باز شناسی افغانستان وضع عمومی زبان  وادب  پارسی در سده های  هفتم و  هشتم و نهم تاریخ نویسان:
 • الحاج عبدالواحد سيدی : باز شناسی افغانستان _ وضع اجتماعی فرهنگی خراسان در عهد تیموری
 • شاد روان علامه احمدعلی کهزاد : کتیبه های آشوکا
 • شاد روان علامه احمدعلی کهزاد : چین
 • الحاج عبدالواحد سيدی : باز شناسی افغانستان : تیموریان درخراسان - فارس - ماورانهر شاد روان علامه احمدعلی کهزاد : غزنه حفریات و ترمیم آثار
 • داکتر فریار کهزاد : تشهر تاريخی غزنه
 • شاد روان علامه احمدعلی کهزاد : قدیمترین معبد بامیان
 • داکتر فریار کهزاد : تصاویری از مجسمه ها و آثار هنری بامیان
 • شاد روان علامه احمدعلی کهزاد : اسناد خطی شهر غلغله

 •   مــــــطــــــالــــــب بـــيـــشـــتر

  بالا
   
  بازگشت