عــلــمـــــــــــــی

 • داکتر یارمحمد حیدر زاده : طرح جامع برای نجات منابع طبیعی افغانستان
 • داکتر یارمحمد حیدر زاده : راه های حفظ و نگهداری یخچالهای طبیعی کوه های هندوکش
 • داکتر یارمحمد حیدر زاده : پیامد های کم باری بارش برف
 • پوهندوی دوکتور سیدحسام مل : هموستا زس اسید وبا ز واکسیژینیشن
 • دکتر یارمحمد حیدر زاده : راهای کا هش اثرات منفی تغییر اقلیم بر منابع آبی افغانستان
 • داکتر یارمحمد حیدر زاده : اکولوکی چیست
 • پوهندوی دوکتور سیدحسام مل : نان شکسته درکابل
 • کریم پوپل : آیا یهودیان دوباره دولت خزران را در غرب آسیای میانه تأسیس خواهد نمود؟
 • پوهندوی دوکتور سیدحسام مل : هموستاز اسید - با ز واکسیژینیشن
 • داکتر یارمحمد حیدر زاده : مهمترین فکتور ها برای یک مکان زراعتی
 • داکتر یارمحمد حیدر زاداه : حفظ اکوسیستم های طبیعی و احیا محیط زیست
 • داکتر یارمحمد حیدر زاده : اشتغال زایی در بخش باغداری
 • داکتر یارمحمد حیدر زاده : راهکاری برای پاکی هوای کا بل توسط ایجاد چشم انداز های سبز
 • داکتر یارمحمد حیدر زاده : طرح راهبردی برای مصونیت غذایی کشور
 • کریم پوپل : موسیقی های حلال در جهان اسلام
 • فرسنده کریم پوپل : مختصری از تاریخ بودیسم و اسلام در افغانستان
 • ديپلوم انجنيرعبدالقاهر سايق : چگونه بايد از منابع آبی و زمين کشور جهت خود کفايی استفاده شود
 • داکتر یارمحمد حیدر زاده : آیا دولتمردان در فکر جوانان بیکار کشور هستند
 • داکتر یارمحمد حیدر زاده : چگونگی شکل گیری یخچالهای طبیعی
 • داکتر یارمحمد حیدر زاده : نماد کابل شبیه به دهکده بزرگ
 • داکتر یارمحمد حیدر زاده اهمیت اقتصادی اراضی و آب در کشور
 • داکتر یارمحمد حیدر زاده :پسته زار ها سرمایه ملی خدا دادی که به ما تعلق یافته است
 • داکتر یارمحمد حیدر زاده :بررسی و ضعیت محیط زیست ولایت با میان
 • داکتر یارمحمد حیدر زاده :بررسی و ضعیت محیط زیست ولایت با میان
 • داکتر یارمحمد حیدر زاده :بررسی و ضعیت محیط زیست ولایت ارزگان
 • داکتر یارمحمد حیدر زاده : زیست گونه های پلنگ در کشور
 • داکتر یار محمد حیدر زاده : بازسازی سیلوها افغانستان چاره رفع مشکلات بزرگ کشور
 • داکتر یار محمد حیدر زاده : طرح راه بردی خودکفای غله افغانستان
 • داکتر یار محمد حیدر زاده : شناسا یی نوعی از نسل پلنگ برفی در شمال افغانستان
 • داکتر یارمحمد حیدر زاده : وادی فلات پامیر
 • داکتر یارمحمد حیدر زاده : ارزش آب یک منبع استراتژیک
 • داکتر یارمحمد حیدر زاده : پاس داری از آب ومنابع آبی
 • داکتر یارمحمد حیدر زاده : دلیل عدم تحول بنیادی زراعت افغانستان
 • مصطفی تقوی : از سفر در مکان تا سفر در زمان
 • داکتر یارمحمد حیدر زاده : مزایا ی بوته شانی در مکان مناسب
 • داکتر یارمحمد حید زاده : چرا درخت باید شانیم
 • داکتر یارمحمد حید زاده : 80 فیصد مواد مخدرجهان از افغانستان تامین می شود
 • دکتر یارمحمد حیدر زاده ; گل شانی نشانه پاکی و صفایی
 • دکتر یارمحمد حیدر زاده : دید بان طبیعت سرزمین خود باشیم
 • دکتر یارمحمد حیدر زاده : به پیشواز روز جهانی پرندگان مهاجر
 • دکتر یارمحمد حیدر زاده : راه حل کاهش بیش از پیش آلوده گی آسمان کابل
 • دکتر یارمحمد : باسازی و یرانی ها ی پنچشیر پس از فاجعه طبیعی آن

 •   مــــــطــــــالــــــب بـــيـــشـــتر
  بالا
   
  بازگشت