عــلــمـــــــــــــی

 • عید محمد عزیزپور ; الیانوس جهانی 2 جایگاه مهم در زندگی بشر دارد
 • دکتر یارمحمد : آشنای به وضیعت طبیعت پنچشیر
 • دکتر یارمحمد : راه های سهل کنی حوادث طبیعی
 • کریم پوپل : تولید انرژی بادی و آفتابی در افغانستان
 • دکتر یارمحمد : علل حفاظت از جنگل ها وعلفچرها
 • دکتر یارمحمد : ضرورت حفاظت  از محیط زیست
 • دکتر یارمحمد : کم باری بارش برف پیامد های محيط زیستی آن
 • داکتر یارمحمد : شکار چیست ؟ شکارچی کیست ؟
 • داکتر یارمحمد : نابودی حیات وحش با مجوز قانونی حکومت
 • داکتر یارمحمد : آلودگی کابل تهدید بدتر از سلاح
 • دکتر یارمحمد : کم باری  بارش برف پیامد های محيط زیستی آن
 • کریم پوپل : یک محاسبه عمومی سال ۰۷۳۱ شمسی از سلاح ارتش افغانستان
 • محمد حسن کشتیار : معضله گندم درافغانستان وجهان وحفاظت از جنگل ها وعلفچرها
 • پوهندوی دوکتور انور ترابی : ز ند گی زیر سایه استرس یا فشار روحی
 • دکتریارمحمد : فواید نگهداری گل و گیاهان درمنزل
 • داگتر یارمحمد : راه حفظ یخچالها ی طبیعی
 • داکتر یارمحمد : افغانستان سرزمین من
 • داکتر یارمحمد : طرح کا هش آلودگی هوای کابل با پروژه ایجاد تپه های سبز
 • داکتر یارمحمد : گلاب گیاه شفابخش
 • داکتر یارمحمد : درک ارزش حیات آب برای کاشت
 • داکتر یارمحمد : تمشک میوه ای شفابخش است
 • داکتر یارمحمد : قره قاط گیاه طبی
 • داکتر یارمحمد : توصیه های برای جلوگیری از تخریب محیط زیست
 • داکتر یارمحمد : آبخیزی رودها
 • دكتر نبي هيكل : فیزیک خداوند وتیوری جاذبه کوانتوم
 • دكتر نبي هيكل : منازعه در فیزیک
 • داکتر یار محمد : آنچه درباره گل لاله باید بدانید
 • داکتر یار محمد : بهترین جای گزین برای خشخاخش کشت زغفران
 • پوهندوی دوکتور انور ترابی : مروری بر سیر خاموش مرض اید ز در افغانستان
 • داکتر یارمحمد : حفاظت از محیط زیست
 • دکتر یارمحمد : کشت للمی غلات در اراضی مرتفع به صلاح نیست
 • دکتر یارمحمد : حیوانات کمیاب میراث بجا مانده
 • الحاج امــیـن الـدیــن سعـیـدی – سعید افـغــانی : حکم خوارک نباتی در اسلام
 • دکتریارمحمد : روش های اصلی و طبیعی در جهت حفظ گونه گیاهان
 • پوهندوی دوکتور انور ترابی : امکانات خدمات صحی جنگ
 • دکتر یارمحمد : لطمات چرای چاروا به مراتع افغانستان
 • دکتریارمحمد : عمده ترین تخزیب در کوه های افغانستان
 • داکتر یارمحمد : عوامل نظیر سیلاب ، رانش ،خشکسالی
 • داکتریارمحمد : آب عنصر مهم برای تغییر وضعیت اقتصادی افغانستان
 • داکتر یارمحمد : از بین رفتن پوشش گیاهی کوه ها پیامد های محطی آن
 • داکتر یارمحمد : نقش نباتات درجلوگیری از لغزش زمین وسیلاب ها
 • داکتر یارمحمد : عوامل و قوع زمین لغزش در بدخشان
 • پوهندوی دوکتور سیدحسام مل : عواملی ایکه موجب تامین سلامتی جسمی ودماغی انسان میگردند کدامها ی اند
 • داکتر یارمحمد : دلیل تجمع آب در جاده های کابل
 • دکـتربصیرکامجــو : کشف فرضیه " بوزون هیگز" معروف به ذره ای خدا
 • داکتر فریار کهزاد : اطلاعات در مورد خطرات لغزش زمین
 • دکتریارمحمد : راه های مقابله باحوادث طبیعی در بدخشان
 • دکتریارمحمد : دلیل توجه جهان به محیط زيست
 • دکتر یارمحمد : آب دادن ثواب دارد و اوغوث نام دارد
 • دکتریارمحمد : طرح برای رویداد های احتمالی بیجاشدگان
 • پوهندوی دوکتور سیدحسام مل : آند" نیستوله ګونګتیاګانو"
 • دکتریارمحمد : دلیل تهدید سیلاب
 • دکتریارمحمد : دره ارزو پنچشیر ایجاب ساحه سیاحت گردشگری افغانسان است
 • دکتریارمحمد : دلیل تخریب منابع طبیعی افغانستان و پیامد های زیست محیطی آن
 • دکتریارمحمد : شکوفه گل بادام جشن
 • دکتریارمحمد : راه های پیش گیری مقابله به تهدیدی که از سوی تغییرات اقلیم جهانی متوجه افغانستان است
 • دکتریارمحمد : نباتات بومی افغانستان و ارزش اقتصاد ی آن

 •   مــــــطــــــالــــــب بـــيـــشـــتر
  بالا
   
  بازگشت