طـــــــنــــــــز

 • هارون یوسفی : نمی چلد
 • داکتر حمیدالله مفید : دوطنز زيبا
 • حقــــ(شـــمس الحــق)ــــانی : جـــوی خـــون در هلمـــند
 • حقــــ(شـــمس الحــق)ــــانی : نمک حــلال و نمک حــرام
 • حقــــ(شـــمس الحــق)ــــانی : بشــقاب شــویی پنــاهجــویان افغــانی در اروپا
 • دکتر حمیدالله مفید : شاهانه تر دویدن
 • دکتر حمیدالله مفید : سخن هفته
 • حقــــ(شـــمس الحــق)ــــانی : کــرزی صــاب بدمــاشــی کــرتاهــی
 • حقــــ(شـــمس الحــق)ــــانی : نواســــه خــــدا یا نواســــه اندر خــــدا !؟
 • حقــــ(شـــمس الحــق)ــــانی : ســگ زرد برادر شــغال اســت
 • حقــــ(شـــمس الحــق)ــــانی : اعــلان جهــاد علــیه رســانه هــا
 • حقــــ(شـــمس الحــق)ــــانی : اســـلامیـــت و افغـــانیت  در کـــندوز
 • حقــــ(شـــمس الحــق)ــــانی : خـــائنیـــن مـــلی محکـــوم به اعـــدام شـــدند
 • حقــــ(شـــمس الحــق)ــــانی : ترس از عـــاقبـــت تقلـــب
 • حقــــ(شـــمس الحــق)ــــانی : وزیرســتان بغــلان مــبارک باد
 • حقــــ(شـــمس الحــق)ــــانی : شــناســنامه الکــترونیــکی بجــای مــواد انفجــاری
 • نجیب نجوا : قورمۀ شیـــطانی
 • حقــــ(شـــمس الحــق)ــــانی : راکــتیار شــاگــرد قصــاب عــرب شــد
 • حقــــ(شـــمس الحــق)ــــانی : ملا اشـــرف غـــنی و وعـــده هـــای ســـرخـــرمنش
 • حقــــ(شـــمس الحــق)ــــانی : از خــاین ملــی تا قهــرمــان ملــی
 • حقــــ(شـــمس الحــق)ــــانی : کبــوتر صــلح بودنه جنــگی شــد
 • نجیب نجوا : پـــــارلمان خانۀ ملت
 • حقــــ(شـــمس الحــق)ــــانی : خــاین ملــی
 • حقــــ(شـــمس الحــق)ــــانی : توافقــنامه مــیان گــرگ و گــوســفند
 • حقــــ(شـــمس الحــق)ــــانی : دوســت و دشــمن پاکســتان
 • حقــــ(شـــمس الحــق)ــــانی : حــملات انتحــاری فــرهنــگی
 • حقــــ(شـــمس الحــق)ــــانی : تعــادل قــومــی فقــط در زندان
 • حقــــ(شـــمس الحــق)ــــانی : عــذر خــواهــی از طالبــان در کــندوز
 • حقــــ(شـــمس الحــق)ــــانی : پشــقل گــوســفند در ترازویی طــلایی
 • حقــــ(شـــمس الحــق)ــــانی : عــذر خــواهــی از بادار
 • شاه رحيم : ريــس دغـــــل باز
 • حقــــ(شـــمس الحــق)ــــانی : خــوردن زن حــلال اســت
 • عید محمد عزیزپور : سلحشور سیه
 • ف . فاریابی : داستان جنگ دو خروس جنگی در ارگ
 • حقــــ(شـــمس الحــق)ــــانی : تحــریم جــامعــه مــدنی از دیدگاه شــریعــت غــرای محمــدی
 • حقــــ(شـــمس الحــق)ــــانی : فــاتحــه انســانیت خــوانده شــد
 • حقــــ(شـــمس الحــق)ــــانی : نوروز حــــرام

 •   مــــــطــــــالــــــب بـــيـــشـــتر


  بالا
   
  بازگشت