طـــــــنــــــــز

 

سیدموسی عثمان هستی : ظهور ستارهً درخشان درکهکشان

 

 • حقــــ(شـــمس الحــق)ــــانی : تیــکه داران دهــان بســته
 • حقــــ(شـــمس الحــق)ــــانی :ای همــوطن هــوشــیار باش
 • ف. فاریابی : جنگ جهاد گران شکم برای « وزارت»
 • حقــــ(شـــمس الحــق)ــــانی : شــاخ جنــگی طــالــبان و داعشیان
 • حقــــ(شـــمس الحــق)ــــانی _ اپدیت طــالب به داعــش
 • حقــــ(شـــمس الحــق)ــــانی _ نام چــارپای بیچــاره بنــاحــق بد اســت
 • حقــــ(شـــمس الحــق)ــــانی _ شــایســته ســالاری در پارلمــان
 • کمباور کابلی : هر مخالف، مرتد است و کشتنی
 • نجیب نجوا : تعبیر خواب
 • کمباور کابلی : تورن اسماعیل به اشرف غنی اخطار داد
 • حقــــ(شـــمس الحــق)ــــانی _ شکســتن قــلم با شــمشیر
 • نجيب نجوا : عـروسـی بی جنجـال
 • حقــــ(شـــمس الحــق)ــــانی : شــایســته ســالاری دلیــل تعــویق کــابیــنه
 • ف. فاریابی : برداشته شدن« معنوی» به وزارت
 • حقــــ(شـــمس الحــق)ــــانی : جــنرالان پاکســتانی و هــیولای طــالــب
 • حقــــ(شـــمس الحــق)ــــانی : تعــبیر غــلط  سخــنان مــولانا پشــم الرحمن
 • حقــــ(شـــمس الحــق)ــــانی : ســنگســار باید گــردد
 • حقــــ(شـــمس الحــق)ــــانی : طــالب جــنایت میکــند غنــی حمــایت میکــند
 • کمباور کابلی : این دولت خدا زده، دولت نمیشود
 • حقــــ(شـــمس الحــق)ــــانی : حمــاســه ریزه گــل
 • حقــــ(شـــمس الحــق)ــــانی : اعمــار مــرکــز اســلامی وهــابی در کــابل
 • نجیب نجوا : دو طنز زيبا
 • حقــــ(شـــمس الحــق)ــــانی : چــه ســعادت بزرگــی
 • حقــــ(شـــمس الحــق)ــــانی : کمــپاین وحــدت ملــی
 • روف ليوال : ازکابینه چه خبر؟
 • حقــــ(شـــمس الحــق)ــــانی : یک بام و دو هــوا
 • حقــــ(شـــمس الحــق)ــــانی : مجلــس نمــاینــدگان و گــوســفندان امــرخــیل
 • حقــــ(شـــمس الحــق)ــــانی : ســر فــدای شــکم
 • حقــــ(شـــمس الحــق)ــــانی : متقلــب مــبارز یا مــبارز متقلــب ؟
 • حقــــ(شـــمس الحــق)ــــانی : بازگشــت به خــویشــتن
 • حقــــ(شـــمس الحــق)ــــانی : سـرپس ترقـیدن تا به کـی
 • حقــــ(شـــمس الحــق)ــــانی : دغلــبازی بجــای زور گــویی
 • حقــــ(شـــمس الحــق)ــــانی : دلیــل پیــروزی اشــرف غنــی
 • حقــــ(شـــمس الحــق)ــــانی : جعـــلی بودن گـــوســـفندان امـــرخیـــل
 • حقــــ(شـــمس الحــق)ــــانی : اعـــلان فـــوتی
 • حقــــ(شـــمس الحــق)ــــانی : تجــلیل از روز شــهید
 • حقــــ(شـــمس الحــق)ــــانی : غــیرت افغــانی چــون جــاده یکطــرفــه اســت
 • حقــــ(شـــمس الحــق)ــــانی : اشــرف مخــلوقــات
 • فضل الرحیم رحیم : مسله شیر وخط  به شورای امنیت رجعت داده شد
 • حقــــ(شـــمس الحــق)ــــانی : بابای ملــت و کلــید ارگ
 • اسماعیل محشور : جگره او ژوبل , بجای صلح نوبل
 • سیدموسی عثمان هستی : ظهور ستارهً درخشان درکهکشان
 • حقــــ(شـــمس الحــق)ــــانی : کـــرزی و جمـــبوره هـــا یش
 • حقــــ(شـــمس الحــق)ــــانی : مــدال غــیرت افغــانی به برادر ناراض
 • حقــــ(شـــمس الحــق)ــــانی : ازدواج مصلحـــتی یا لیـــلی و مجنـــون افغـــانی
 • حقــــ(شـــمس الحــق)ــــانی : از بگـــرام بســـوی پکتـــیکا
 • حقــــ(شـــمس الحــق)ــــانی : فـــداکـــاری کـــرزی
 • حقــــ(شـــمس الحــق)ــــانی : مـلا غنــی در زیر ســایه درخــت تقلــب
 • حقــــ(شـــمس الحــق)ــــانی : شــری بخــیزد کــه بخــیر مــا باشــد
 • هارون یوسفی : خوشم می آید
 • حقــــ(شـــمس الحــق)ــــانی : توطـــئه ای بنـــام تقلـــب
 • فضل الرحیم رحیم : شوخی با عناوین رسانه ها
 • حقــــ(شـــمس الحــق)ــــانی : انتخـــاب دشـــوار
 • ف.فاریابی : عشق به اشغالگران
 • فرشید هروی : نفرین  جاودانه بر خمینی خونریز و آدمخوار
 • افراسیاب : شور و شوق تازهء تورن اسماعیل خان به وزارت
 • فضل الرحیم رحیم : شوخی با عناوین رسانه ها
 • هارون یوسفی : نمیکنم
 • هارون یوسفی : زندانی
 • حقــــ(شـــمس الحــق)ــــانی : اســـتخارات بجـــای انتخـــابات
 • حقــــ(شـــمس الحــق)ــــانی : با عـــلاوه شـــدن بزی با گـــاو و گـــوســـفند مـــلا اشـــرف غنـــی وحـــدت ملـــی کشـــور بکلـــی تکمـــیل شـــد
 • حقــــ(شـــمس الحــق)ــــانی : ملا اشــرف غنــی در پی قــربانی جــدید
 • حقــــ(شـــمس الحــق)ــــانی : انتخـــابات ریاســـت جمهـــوری به فـــرمان مخفـــی بابای ملـــت به دور دوم رفـــت
 • ف. فاریابی : جنگ سالار، به ستایش جنگ سالار، برخاسته است
 • حقــــ(شـــمس الحــق)ــــانی : گــاو پیــر خــواب کنجــاره مــی بیــند
 • کمباور کابلی : خانم های ایرانی و تمسخررژیم آخوندی
 • کمباور کابلی : مقدمات به تخت نشینی یک جهاد فروش
 • داکتر حمیدالله مفید  : مدیر صاحب اشرف خان!

 •   مــــــطــــــالــــــب بـــيـــشـــتر


  بالا
   
  بازگشت