• فارو : ملاعبدالله ذاکروسایربرادران اش بیگناه اند، دوسیه اسدسروری مربوط محکمه نظامیست، فقط کامبخش ودیگرژورنالیستهاجانی اند!؟
 • فارو : درحمان بابا په زیارت کی چاودنه، دISI  لخوادافغانستان دخلکوسره دکلتوری جگړ ه یوه برخه ده
 • فارو : افغانستان هنوزهم آن سالهای خونین را بیاددارد
 • فارو : نظرکوتاه به کارکردهای سه ساله پارلمان افغانستان
 • فارو : کارنامه حکومت کرزی درساحۀ عدالت انتقالی
 • فارو : ششم جدی، دررابطه با سیه روزی های دیروز وامروزمردم افغانستان
 • فارو : قطعنامه کنفرانس بین المللی چگونگی سهمگیری مردم در آبادانی کشور
 • فارو : خانواده های قربانیان بایدبردسیسۀ رهایی سروری اعتراض کنند
 • فارو : بیست سال حبس بخاطریک اتهام واهی وثابت نشده؟ کامبخش بیگناه است
 • فارو : بحران قانونیت ونقض گستردۀ حقوق بشردر افغانستان
 • فارو :کمیساری عالی ملل متحد باید به اسکان مجددعودت  کنندگان تخاردرخانه های شان کمک کند!
 • فارو : تا ناوقت نشده به طرح قانون احیأ امر بالمعروف اعتراض کنیم
 • فارو : ازخواست جامعۀ مدنی برای تعدیل قوانین مرتبط به خشونت درخانواده وتجاوزجنسی پشتیبانی میکنیم
 • فارو : ترس از حقیقت حکومت کرزی را به نقض آشکاراصول قانون اساسی که خود تدوین کرده، کشانده است

 •   مــــــطــــــالــــــب بـــيـــشـــتر
  بالا
   
  بازگشت