• فارو : زورمندان افغانستان، میراث دوران معافیت
 • فارو :بر سهیم ساختن زنان در مذاکرات رسمی صلح تأکید کنیم
 • فارو : رژیم پوشالی نجیب الله پس از خروج قول اردوی چهلم اتحاد شوروی
 • فارو : ارعاب مهاجرین افغان توسط پولیس پاکستان غیرقانونی وضد انسانی است
 • فارو : فشارشدید بالای پناهجویان وتعین کاندید-وزیرمصلحتی
 • فارو : گزارش کنفرانس
 • فارو : آتش برافروخته شده درشش جدی ۱۳۵۸، هنوزهم از افغانها قربانی میګیرد
 • فارو : قطعنامۀ کنفرانس اروپائی _مشکلات وفرصتها فرا راه حکومت جدید افغانستان
 • فارو : پس چه کسی مسؤلیت قتل عام درمیدان والیبال پکتیکا را بدوش دارد؟
 • فارو : فسادهمه جانبه در وزارت دفاع، بزرگتر ازچپاول کابل بانک
 • فارو : میراث حامدکرزی برای مردم افغانستان
 • فارو : مردم ملکی قربانیان اصلی تشدید جنگ در افغانستان
 • فارو : جامعۀ جهانی در تأمین عدالت برای قربانیان ناکام بوده است
 • فارو : واقعۀ بدخشان، اوج بی اعتمادی مردم به ارگانهای عدلی وقضائی
 • فارو : خودکشی یک جوان افغان درهالندبنابر مشکلات پناهندگی
 • فارو : نه پول نه سفرهای تشریفاتی، بهبودوضع امنیتی ومحاکمۀ مسؤلین جنایت
 • فارو : "قانون" باجگیری وکلا ازملت نباید توشیح گردد
 • فارو : مردم ملکی درمیان آتش طالبان وضعفهای ارگانهای امنیتی
 • فارو : روزجهانی پناهندگان، فرصتی برای  تعمق برعلل ازیاد پناهندگان
 • فارو ´: ډپاکسان داردوراکتونه افغان ملکی وګړی په نښه کوی
 • فارو : نامۀ سرگشاده به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران
 • فارو : اعتیاداطفال ونوجوانان، تراژیدی جدیدی برای افغانستان
 • فارو : هفت وهشت ثور، آغاز وادامۀ خونریزی در افغانستان
 • فارو : مردم حماسه برپا کردند وزورمندان دست به فساد زدند
 • فارو : مهاجرین درحاشیۀ انتخابات ریاست جمهوری 2014

 •   مــــــطــــــالــــــب بـــيـــشـــتر
  بالا
   
  بازگشت