• فارو : لیستهای 5000 کشته شدۀ افغان، میراث خشونتهای گذشته، چشم اندازآیندۀ افغانستان
 • فارو : بیشترین فشاربلایای سه ونیم دهۀ اخیر را مادران متحمل شده اند
 • فارو : قیام سوم حوت، انفجار خودجوش خشم مردم کابل علیه قوای اشغالگر روس
 • فارو : روسها افغانستان را بی ثبات وپرآشوب ساختند ورفتند
 • فارو : پيام تسليت به مناسبت وفات قسیم اخگرمبارز، روشنگر وفعال مدنی شناخته شدۀافغانستان
 • فارو : باغ دګلوبه سمسوروی مونږبه نه یو
 • فارو : معضلۀ رهائی زندانیان بگرام
 • فارو : روزلشکرکشی روسها، سیاه ترین صفحه درتاریخ معاصرافغانستان
 • فارو : قطعنامۀ کنفرانس افغانستان بعد از 2014
 • فارو : افغانستان گروگان جنایتکاران جنگ
 • فارو : نقشی که پارلمان باید درمحوخشونت علیه زنان داشته باشد
 • فارو : مهمانان ناخوانده: تخلف ایران ازحقوق پناهجویان ومهاجرین افغان
 • فارو : تذکر مختصر به انجمن حقوقدانان افغانستان در اروپا
 • فارو : حقوق سیاسی، منجمله حق انتخاب وحق کاندید شدن  افغان های برون مرزی مسلم است
 • فارو : چرا"انجمن حقوقدانان دراروپا" درمورد لیست پنجهزارشهیدسکوت کرد؟
 • فارو : درحاشیۀ  نوشته های مرتبط به لیست هزاران شهید
 • فارو : فقط با تأمین عدالت میتوان زخمهای دل بازماندگان شهدا را التیام بخشید
 • فارو : برای مشکل افغانها در بلژیک باید راه حل بشردوستانه جستجوگردد
 • فارو : لیست پنجهزارقربانی، مشت نمونۀ خروار
 • فارو : باید جنایات حکیم شجاعی را مستندسازی کرد
 • فارو : حذف کرسی پارلمان ، اهل هنود وسیک ها را بیشتربه حاشیه میراند
 • فارو :  افرادملکی، قربانیان اصلی جنگ در افغانستان
 • فارو : جریدۀ آئینه، فصلنامه شد
 • فارو : جهاد دشمنان آزادی علیه رسانه ها وکمسیون حقوق بشر
 • فارو : نامۀ سرگشاده به وکلای که مانع تصویب قانون منع خشونت علیه زنان شدند
 • فارو : اضطراب سران تنظیمی درآستانۀ بیستمین سالزوز هشت ثور
 • فارو : هفت وهشت ثور، دوروزفاجعه بار در تاریخ معاصرکشور
 • فارو : قانون جدید باید جلوکاندیدشدن مظنونین به جنایات حنگی را بگیرد
 • فارو : براعدام مهاجرین بیدفاع افغان در ایران اعتراض کنیم

 •   مــــــطــــــالــــــب بـــيـــشـــتر
  بالا
   
  بازگشت