• قادر مرادی : خانه های خاکی و دستمال های گل سیب
 • دستگیر نایل : نشا ن ا نگشت
 • سلیمان راوش : تحفه
 • قادر مرادی : گریه های درخت
 • محمد نعيم حقمل : يوې شپې ناوه کۍ
 • رزاق مامون : درسی که عبدالخالق هزاره به تاریخ آموخت
 • قادر مرادی : و آفتاب دیده نمی شد
 • رزاق مامون : رؤیا
 • قادر مرادی : یک روز آخر زمستان
 • قادرمرادی : پدرم وراديوی کوچکش
 • قادرمرادی : وآفتا ب از کدام سو دمیده بود
 • قادر مرادی : گل هایی که مار می شدند
 • مــــــطــــــالــــــب بـــيـــشـــتر
  بالا
   
  بازگشت