طـــــــنــــــــز

 • حقــــ(شـــمس الحــق)ــــانی : تحفــه دولــت پاکســتان
 • ف. فاریابی : جهادی به خروار گوید دروغ
 • احمد شاه سلامی : ترسیدن کودک از عکس یک کاندید
 • حقــــ(شـــمس الحــق)ــــانی : خــواب پوتیــن شــدن
 • فضل الرحیم رحیم : قوی خان در هفت مارچ و در هشت مارچ
 • کمباورکابلی : نقاب تازهء زن کارمند مسلمان، به بازار آمد
 • کمباورکابلی : به پیش بسوی انتخاباتی صلح جویانه ، شفاف و مردمی
 • حقــــ(شـــمس الحــق)ــــانی : از راه ارگ بســوی جــنت
 • حقــــ(شـــمس الحــق)ــــانی : ظــاهــر و باطــن کــرزی
 • حقــــ(شـــمس الحــق)ــــانی : غــیرت افغــانی کــرزی
 • حقــــ(شـــمس الحــق)ــــانی : مــلی و شــلغم تحفــه کــرزی ، چــه کــند بیــنوا همــین دارد
 • فضل الرحیم رحیم : شوخی با عناوین رسانه
 • حقــــ(شـــمس الحــق)ــــانی : بیــدادی مــرد ســالاری 
 • حقــــ(شـــمس الحــق)ــــانی : مــار گــزیده از چــپن ســبز مــی ترســد
 • حقــــ(شـــمس الحــق)ــــانی : جـــاســـوس دو ســـره
 • حقــــ(شـــمس الحــق)ــــانی : کـــرزی و کلـــید بهشـــت
 • حقــــ(شـــمس الحــق)ــــانی : شـــاه شجـــاع دم طـــلا
 • حقــــ(شـــمس الحــق)ــــانی : قــول عــدم دخــالت در انتخــابات
 • فضل الرحیم رحیم ; جشن سرتاسری فساد
 • حقــــ(شـــمس الحــق)ــــانی : هـــوای بهشـــت به دمـــاغ کـــرزی زده
 • حقــــ(شـــمس الحــق)ــــانی : حــامــدکــرزی یکی از پیــروان مــاندیلا
 • کمباور کابلی : کرزی ، پیش از موعد ، دیوانه شد
 • حقــــ(شـــمس الحــق)ــــانی : کاســه ای چیــنی که صــدا می کــند
 • حقــــ(شـــمس الحــق)ــــانی : پذیرایــی گــرم از ارباب
 • کمباور کابلی : چه منطق است عجم ، دادخواه خون عرب؟
 • ضیا باری بهاری : کرزی صیب تو امضا کو، بعد ما همرایشان می‌ فامیم
 • فروزنده : کرزی عنقریب میشود، بابای ملت
 • حقــــ(شـــمس الحــق)ــــانی : گــوشمــالی پیــر طــریقــت
 • معروف قیام : افتخارپلو
 • حقــــــــ(شـــمس الحـــق)ـــــــانی : قـــبر مـــلا نصـــرالـــدین در افغـــانســـتان
 • حقــــــــ(شـــمس الحـــق)ـــــــانی : برادری به کـــدام روز بکـــار آید
 • محمدحليم يارقين : عاشق انتخابات
 • حقــــ(شـــمس الحــق)ــــانی : گــاو و گــوســفند بجــای ملی و شــلغم
 • کمباور کابلی : تورن اسماعیل خان ،پیروز انتخابا ت شد
 • فضل الرحیم رحیم : نامه ء پسر به پدر اش
 • حقــــ(شـــمس الحــق)ــــانی : از شــغل جــاســوســی به چــوکــی وزارت
 • کمباور کابلی : هزاران کشته ی رژیم « خلقی» و عدالت گمشده
 • کمباور کابلی : اعدام بازی» هم به بازیهای کودکانه ایران افزوده شد
 • کمباور کابلی : شورای امنیت ملل متحد و جهان بی امن
 • فضل الرحیم رحیم : ماجرای بی زنی لالا قوت
 • کمباور کابلی : جشن پیروزی فوتبال٬ مبارک باشد
 • کمباور کابلی ; زمامداران معاصر، یکدیگر را احمق انگارند
 • دکتور فرید طهماس : داکتر در طبقهء 55
 • کمباور کابلی ; وزیر داخله، گویا ،وزیر خارجه می شود
 • کمباور کابلی : وداع تلخ کرزی و احمدی نژاد در حاشیه تحلیف حسن روحانی
 • دکتور فرید طهماس : ویروس انترنتی
 • حقــــ(شـــمس الحــق)ــــانی : افغــانســتان ســرزمــین درد و رنج
 • دکتور فرید طهماس : زردک  و کتاب 
 • داکتر مراد : «دکتور»  و «پیردختر»اش
 • حقــــ(شـــمس الحــق)ــــانی : رهــبری افغــانهــا در مــذاکــرات قطــر
 • دکتور فرید طهماس : می خواهم زن بگیرم 
 • دکتور فرید طهماس : مصاحبه
 • حنیف رهیاب رحیمی : خاطـــــــــــــــره
 • حقــــ(شـــمس الحــق)ــــانی :بزرگنمـایی طـالبان توسـط کـرزی
 • حقــــ(شـــمس الحــق)ــــانی :طـالـب هـای بی نقـاب
 • حقــــ(شـــمس الحــق)ــــانی :مـواد بی کیفـیت در تعمـیر دیمـوکـراسـی
 • حنیف رهیاب رحیمی : حدود اربعهٔ افغانستان
 • فضل الرحیم رحیم : گل لالا ترک وطن می کند
 • حقــــ(شـــمس الحــق)ــــانی :قــومگــرایی در مقــابل وحــدت ملــی
 • حقــــ(شـــمس الحــق)ــــانی : مـــرحـــوم حـــرکـــت مـــدنی
 • هارون یوسفی :  نهی هی!
 • حنیف رهیاب رحیمی : من وکیل پارلمانم
 • حقــــ(شـــمس الحــق)ــــانی : مــولــوی جــنت گــل و حقــوق زن
 • حقــــ(شـــمس الحــق)ــــانی : عجــایب خلقــت در افغــانســتان
 • حقــــ(شـــمس الحــق)ــــانی : جنـگ مـار و اژدهـار برسـر خـزانه دولـت
 • حقــــ(شـــمس الحــق)ــــانی : ریشـه مشـکلات جـامعـه در سـرگـین گـاو
 • حقــــ(شـــمس الحــق)ــــانی : نمـک حـرامی به شـیوه کـرزی
 • حنیف رهیاب رحیمی :جوینده یابنده است
 • حقــــ(شـــمس الحــق)ــــانی : تامیـن وحـدت ملـی بزور سـوته برقـی
 • حقــــ(شـــمس الحــق)ــــانی : مرد چارزنه در دنیا و آخرت خرما می زنه
 • حنیف رهیاب رحیمی : تعقیب
 • حقــــ(شـــمس الحــق)ــــانی :دعــوت رســمی رهبــرکــر از رهبــر کــور
 • حنیف رهیاب رحیمی : هـــــــــذیان!یا حقیقت؟؟
 • حقــــ(شـــمس الحــق)ــــانی : فتـوی تجـاوز جنسـی بر زنان سـوری
 • حقــــ(شـــمس الحــق)ــــانی : خر که از خر پس ماند بینی اش را باید برید
 • حقــــ(شـــمس الحــق)ــــانی : راز و نیـاز کـرزی با برادران ناراض
 • حقــــ(شـــمس الحــق)ــــانی : کــابل به بنــدر کــراچــی پیــوســت
 • دکتر حمیدالله مفید : شرکت خون فروشی غین الدین
 • حنیف رهیاب رحیمی : عنصرمعقولیت درجبهه گیری آقای کرزی؟
 • حنیف رهیاب رحیمی : خاطره ای از یک نوروز
 • عبدالقديم هوشنگ : دولت بيمار
 • حقــــ(شـــمس الحــق)ــــانی : کــرزی بازهــم هــذیان می گــوید

 •   مــــــطــــــالــــــب بـــيـــشـــتر


  بالا
   
  بازگشت